Rada Dyscypliny Artystycznej

Do zadań Rady Dyscypliny Artystycznej należy nadawanie stopni w zakresie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne, prowadzenie postępowanie nostryfikacyjnego w rozumieniu art. 328 Ustawy, koordynowanie działań związanych z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu, wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.

W skład Rady Dyscypliny Artystycznej wchodzą kierownicy wszystkich katedr działających na Uniwersytecie, jeżeli spełniają przesłanki art. 20 ust. 1 pkt 1-7 Ustawy, po jednym przedstawicielu każdej katedry, wybieranym przez jej członków spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, przy czym jeżeli kierownik katedry nie spełnia przesłanek art. 20 ust. 1 pkt 1-7 Ustawy wówczas w danej  katedrze wybiera się dwóch przedstawicieli, dyrektor szkoły doktorskiej. Regulamin działania Rady Dyscypliny Artystycznej oraz szczegółowe zasady postępowań zastrzeżonych do kompetencji Rady Dyscypliny Artystycznej określa Senat w odrębnych uchwałach.