Młodzi naukowcy

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców i doktorantów UMFC 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszył nabór na projekty obejmujące działania młodych naukowców (osoby w wieku do 35 lat, zatrudnione w UMFC na stanowisku badawczo-dydaktycznym, nieposiadające stopnia doktora habilitowanego) oraz uczestników studiów doktoranckich (nie obowiązuje kryterium wieku).

Dofinasowanie nie dotyczy uczestników Szkoły Doktorskiej, stażystów oraz studentów studiów podyplomowych.

Zadania muszą być związane z rozwojem naukowo-artystycznym. Wybór tematyki badawczej młodych naukowców i doktorantów powinien być skonsultowany z ich opiekunami naukowymi (lub z kierownikami katedr). Do wniosku o przyznanie środków należy dołączyć pismo opiekuna naukowego wyrażające poparcie przedmiotowego wniosku wraz z opinią na temat zaangażowania młodego naukowca w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę.

Wnioski oraz pismo od opiekuna naukowego prosimy przesyłać przez formularz zawarty na stronie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ISVKfmK8cE--Sj72QxFWOtJ2ynZKZZlNgGyWPG8ubNVUM1NMQktUNjJGWjQ1UlgyV1Y4NzFYRDZKSC4u

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 stycznia 2024 r.

Realizacja projektów musi zakończyć się̨ do dnia 30 listopada 2024 r.

O przyjęciu projektów do finansowania zdecyduje Rektor UMFC po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Naukowa UMFC.

Wnioski zawierające braki lub nieprawidłowości formalne NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ przy przyznawaniu finansowania.

Dofinansowanie nie jest stypendium, co oznacza, że osoba, która uzyskała środki na realizację projektu nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto, tylko każdy zaplanowany w budżecie koszt rozliczany jest przez Uniwersytet.

Pytania dotyczące zadań naukowo-artystycznych prosimy kierować na adres: nauka@chopin.edu.pl

Pytania dotyczące kwestii wydawniczych prosimy kierować na adres: wydawnictwa@chopin.edu.pl