Rekrutacja

Drogi Kandydacie, Droga Kandydatko,
jest nam niezmiernie miło, że chcesz dołączyć do grona studentów UMFC. Co roku w rekrutacji bierze udział blisko 1000 kandydatów. Wśród absolwentów UMFC znajdują się największe nazwiska ze świata kultury. Życzymy Ci, abyś dołączył do grona wybitnych, spełnionych artystów, dla których muzyka była i jest pasją. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji i życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym.

Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzone są jako studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra, dający możliwość kontynuowania nauki w szkołach doktorskich.

Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. Sprawdziany wiedzy i umiejętności nieobjętych zakresem egzaminu maturalnego przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu. Studia niestacjonarne są płatne. Odpłatność za studia ustala co roku Rektor Uczelni.

                                                                                                         

Rejestracja w systemie IRK

1. Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę irk.chopin.edu.pl od dnia 1 maja 2023 r.
2. Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydaci zobowiązani są do dostarczenia materiałów wymaganych do przeprowadzenia sprawdzianów.
3. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 wynosi 150 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.). Opłata podlega zwrotowi na zasadach określonych w Uchwale nr 22/94/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024. 

                                                                                                         

Badania lekarskie dla kandydatów

Skierowanie na badania będzie możliwe do odebrania osobiście w dziekanacie właściwego wydziału lub przesyłane kandydatom scanem za pośrednictwem systemu IRK.
Informacja o badaniach lekarskich pod linkiem
Wykaz placówek na terenie województwa mazowieckiego pod linkiem
Wykaz placówek na terenie województwa podlaskiego pod linkiem

                                                                                                         

Badania audiometryczne dla reżyserów dźwięku

Badania audiometryczne wykonywane są w Katedrze Akustyki Muzycznej i Multimediów UMFC, pokój 413. Badanie jest bezpłatne i trwa ok. 40 minut. Badania będą odbywały się w dniach 16 V - 12 VI (w tym od 7 VI do 12 VI codziennie), w godzinach 09.00 - 17.15. Termin badania należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 22 278 92 83 (Dziekanat Wydziału Reżyserii Dźwięku). Zapisy prowadzone są codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00. Prosimy o przybycie ok. 10 minut przed wyznaczonym terminem. W ciągu doby poprzedzającej badanie należy unikać ekspozycji na głośne dźwięki (również muzyczne). Wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia - niektóre dolegliwości lub przyjmowane leki mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badania. Osoby, które w przeszłości miały już wykonywane badania audiometryczne proszone są o zabranie wyników ze sobą. Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych terminów. W razie potrzeby badanie może wówczas zostać powtórzone.

                                                                                                         

Ważne terminy

TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - tryb podstawowy [pdf]
TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - DLA CUDZOZIEMCÓW [pdf]

                                                                                                         

Ważne informacje

SPOSÓB PRZESYŁANIA NAGRAN [pdf]