Rekrutacja

Drogi Kandydacie, Droga Kandydatko,
jest nam niezmiernie miło, że chcesz dołączyć do grona studentów UMFC. Co roku w rekrutacji bierze udział blisko 1000 kandydatów. Wśród absolwentów UMFC znajdują się największe nazwiska ze świata kultury. Życzymy Ci, abyś dołączył do grona wybitnych, spełnionych artystów, dla których muzyka była i jest pasją. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji i życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym.

Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzone są jako studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra, dający możliwość kontynuowania nauki w szkołach doktorskich.

Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. Sprawdziany wiedzy i umiejętności nieobjętych zakresem egzaminu maturalnego przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu. Studia niestacjonarne są płatne. Odpłatność za studia ustala co roku Rektor Uczelni.

1. Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę https://irk.chopin.edu.pl od dnia 1 maja 2020 r.
2. Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydaci obowiązani są do dostarczenia materiałów wymaganych do przeprowadzenia sprawdzianów.
3. Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.). Opłata podlega zwrotowi na zasadach określonych w Uchwale Senatu UMFC nr 28/200/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

WAŻNE TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - tryb podstawowy
WAŻNE TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - tryb ponowny
WAŻNE TERMINY ORAZ WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - DLA CUDZOZIEMCÓW