Podyplomowe Studia Wokalne w UMFC Filia w Białymstoku

Cel studiów:
•    poszerzenie kompetencji wykonawczych (wokalnych, aktorskich, scenicznych) w zakresie repertuaru operowego, oratoryjno-kantatowego, kameralnego,
•    doskonalenie techniki wokalnej,
•    pogłębianie znajomości literatury wokalnej, jej stylów i form muzycznych oraz zagadnień wykonawczych związanych z wymogami stylistycznymi danej epoki, szkoły oraz ośrodka kompozytorskiego,
•    doskonalenie umiejętności świadomej, samodzielnej interpretacji utworów 
z uwzględnieniem ich stylistyki, treści oraz przeznaczenia,
•    kształtowanie autonomicznej postawy artystycznej podczas prezentacji publicznej.
    
Kandydaci:
•    osoby legitymujące się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
•     absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master (wymagany jest zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia); 
•    obywatelstwo polskie nie jest wymagane;
•    językiem wykładowym jest język angielski lub polski (na wniosek studenta);
•    studia podyplomowe są płatne, odpłatność za Studia Podyplomowe ustala co roku Rektor Uczelni. Cennik znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni pod adresem:  www.chopin.edu.pl/student/dzial-nauczania/tok-studiow/oplaty-za-studia.

 

 • OFERTA EDUKACYJNA

  Termin: październik 2023 – czerwiec 2024 (studia dwusemestralne)

  Wykaz zajęć z zakresu śpiewu solowego:
  •    śpiew solowy (ind.)
  •    korepetycje operowe (ind.)
  •    praktyka estradowa (ind.)

  Wykładowcy śpiewu solowego:
  prof. dr hab. Cezary Szyfman
  prof. dr hab. Adam Zdunikowski
  dr hab. Agnieszka Zwierko-Wiercioch

  Wykładowcy korepetycji operowych (pianiści – korepetytorzy):
  dr Urszula Iżbicka
  dr Anna Krzysztofik – Buczyńska
  wykł. Adam Kondratowicz

  Do uzyskania dyplomu ukończenia Podyplomowych Studiów Śpiewu Solowego konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, które znajdują się w programie studiów. Sposoby i warunki zaliczenia zamieszczone są w kartach przedmiotów.

   

 • REKRUTACJA

  Terminy:

  Rejestracja kandydatów w IRK: 15 sierpnia - 05 września 2023
  Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: 15 sierpnia - 05 września 2023
  Przesyłanie linków do nagrań audio-video na serwisie YouTube: 07 września - 10 września 2023
  Kwalifikacja kandydata: 15 września 2023
  Dostarczenie kompletu dokumentów drogą mailową - dot. tylko zakwalifikowanych kandydatów: 20 września 2023

  •    Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę irk.chopin.edu.pl od dnia 15 sierpnia  do 05 września 2023 r.
  •    Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 wynosi 250 PLN 

  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm),
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych,
  7. poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo podpisane oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  8. odpis zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  9. 
  CV zawierające krótki opis edukacji oraz doświadczenia artystycznego.

  Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC przyjmujący dokumentację.
   
  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla studentów z Polski: dot. wersji w j. polskim
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm),
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, 
  7. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  8.
  CV zawierające krótki opis edukacji oraz doświadczenia artystycznego.

  Dodatkowe informacje:

  Egzamin wstępny:
  Egzamin wstępny przebiega w formie zdalnej. Umiejętności w zakresie śpiewu solowego sprawdzane są na podstawie przesłanych nagrań recitalu złożonego z programu operowego i/lub oratoryjno-kantatowego i/lub kameralnego - dobranego według preferencji i zainteresowań kandydata – ok. 20-25 min.
  Wymagane jest przesłanie linków do nagrań audio-video na serwisie YouTube lub Bilibili na adres:
  podyplomowe.filia@chopin.edu.pl Każdy utwór może być przesłany oddzielnie.


   

 • CENNIK

  Podyplomowe Studia Wokalne (studia dwusemestralne)
  22 525,- PLN – opłata za jeden semestr przy min. 2 uczestnikach
  23 198,- PLN – opłata za jeden semestr przy jednym uczestniku