Wydział Wokalno-Aktorski

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat staży artystycznych na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w roku akademickim 2024/2025.

O przyjęcie na staż artystyczny w UMFC mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, przy czym w szczególnych przypadkach Rektor UMFC może wyrazić zgodę na przystąpienie do stażu osoby nieposiadającej takiego wykształcenia. Staże artystyczne mogą być prowadzone w języku uzgodnionym pomiędzy opiekunem artystycznym a stażystą. W przypadku gdy program stażu przewiduje zajęcia z różnych przedmiotów uzgodnienie powinno dotyczyć wszystkich z nich. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Dziekani poszczególnych Wydziałów. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na zasadach konkursu.
Staże artystyczne są płatne. Odpłatność za staże ustala co roku Rektor Uczelni. Aktualny cennik można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej uczelni pod adresem:
https://bip.chopin.edu.pl/zarzadzenie/z-11-2024
Roczny wymiar stażu artystycznego nie może być niższy niż 30 godzin dydaktycznych. Jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zegarowym.

Warunki przystąpienia do rekrutacji
1. Rejestracja kandydatów
Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę https://irk2.chopin.edu.pl/pl/home/ od 24 do 30 czerwca 2024.
2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 250,00 PLN. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe podane w systemie IRK.

Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne
Kandydaci winni złożyć za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub poprzez skorzystanie ze skrzynki kontaktowej z Działem Nauczania znajdującej się w holu Uczelni przy schodach następujące dokumenty (wg Regulaminu staży artystycznych w UMFC, https://bip.chopin.edu.pl/zarzadzenie/z-41-2020:
1. podanie o przyjęcie na staż sporządzone zgodnie z określonym przez UMFC wzorem;
2. kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie z określonym przez UMFC wzorem;
3. 2 fotografie;
4. zobowiązanie do ponoszenia płatności za staż artystyczny sporządzone zgodnie z określonym przez UMFC wzorem;
5. wniosek w sprawie odbywania stażu we wskazanym języku obcym w przypadku ubiegania się o przyjęcie na staż artystyczny prowadzony w języku obcym;
6. inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w informacji o warunkach rekrutacji staży artystycznych.

Kandydat na uczestnika stażu artystycznego niebędący obywatelem polskim prócz wymienionych w ust. 5 dokumentów winien złożyć także poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub podpisane oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż artystyczny mają obowiązek złożenia świadectwa maturalnego, chyba że przedstawią dyplom ukończenia studiów wyższych, z zastrzeżeniem par. 10. ust. 1. Regulaminu staży artystycznych w UMFC.
Osoby, które uzyskały świadectwo maturalne lub dyplom studiów wyższych za granicą zobowiązane są do dostarczenia uwierzytelnionego dokumentu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego jest uwarunkowane wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.
Dokumenty rekrutacyjne muszą być złożone kompletne i w wersji papierowej. Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów w terminie lub prześlą je w wersji elektronicznej, nie zostaną przyjęci na staż.