Podyplomowe Studia Śpiewu Ansamblowego w UMFC Filia w Białymstoku

Cel studiów:
Celem studiów jest uzupełnienie luki specjalizacji w zakresie śpiewu ansamblowego a cappella, zaliczanego do obszaru szeroko rozumianej chóralistyki. Rozwijający się od kilkudziesięciu lat śpiew ansamblowy a cappella uznać należy obecnie za wiodący nurt wykonawstwa polifonii wokalnej epoki renesansu. Jednym z celów programu studiów jest ochrona repertuaru dawnych mistrzów i kształtowanie postrzegania tego rodzaju twórczości jako jednego z kanonów muzyki europejskiej. Śpiew ansamblowy w praktyce wykonawczej nie ogranicza się tylko do muzyki dawnych epok, ale funkcjonuje także w kompozycjach powstających od schyłku XIX wieku po czasy współczesne. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy staje się konieczność nadania nowych wzorców wykonawczych muzyce epok późniejszych. 
Szerokie spektrum repertuaru dedykowanego tego typu zespołom wokalnym wymaga gruntownego przygotowania zarówno z zakresu historii rozwoju form polifonii wokalnej a cappella, poznania bogactwa stylistyk wykonawczych adekwatnych dla danego repertuaru, historii rozwoju relacji słowno-muzycznych w muzyce chóralnej, jak i nabycia specyficznych dla śpiewu ansamblowego kompetencji wokalnych.

Kandydaci:
•    osoby legitymujące się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
•    absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master (wymagany jest zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia); 
•    obywatelstwo polskie nie jest wymagane;
•    językiem wykładowym jest język angielski lub polski (na wniosek studenta), 
•    studia podyplomowe są płatne, odpłatność za Studia Podyplomowe ustala co roku Rektor Uczelni. Cennik znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni pod adresem: www.chopin.edu.pl/student/dzial-nauczania/tok-studiow/oplaty-za-studia.

 

 • OFERTA EDUKACYJNA

  Termin: październik 2023 – czerwiec 2025 (studia czterosemestralne)

  Wykaz (forma) zajęć:
  •    śpiew ansamblowy (zajęcia prowadzone przez jednego ze specjalistów danego działu repertuarowego w grupach od 3 do 8 osób)
  •    techniki emisji głosu (zajęcia indywidualne)
  •    literatura specjalistyczna (zajęcia grupowe)
  •    praktyka estradowa (zajęcia grupowe)

  Wykładowcy
  Śpiew ansamblowy: 
  prof. dr hab. Cezary Szyfman 
  prof. dr hab. Anna Moniuszko
  dr hab. Ewa Rafałko
  dr hab. Piotr Zawistowski
  dr Karolina Mika

  Techniki emisji głosu:
  prof. dr hab. Cezary Szyfman
  dr hab. Ewa Barbara Rafałko
  mgr Przemysław Kummer

  Literatura specjalistyczna:
  prof. dr hab. Anna Moniuszko
  dr hab. Piotr Zawistowski
  dr Karolina Mika

  Praktyka estradowa:
  prof. dr hab. Anna Moniuszko
  dr hab. Piotr Zawistowski

  Do uzyskania dyplomu ukończenia Podyplomowych Studiów Śpiewu Ansamblowego konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, które znajdują się w programie studiów. Sposoby i warunki zaliczenia zamieszczone są w kartach przedmiotów.


   

 • REKRUTACJA

  Terminy:

  Rejestracja kandydatów w IRK: 15 sierpnia - 05 września 2023
  Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: 15 sierpnia - 05 września 2023
  Przesyłanie linków do nagrań audio-video na serwisie YouTube: 7 września -10 września 2023 
  Kwalifikacja kandydata: 15 września 2023
  Dostarczenie kompletu dokumentów drogą mailową - dot. tylko zakwalifikowanych kandydatów: 20 września 2023

  • Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę irk.chopin.edu.pl od dnia 15 sierpnia do 05 września 2023r.
  • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 wynosi 250 PLN 

  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm),
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych,
  7. poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo podpisane oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  8. odpis zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  9. 
  CV zawierające krótki opis edukacji oraz doświadczenia artystycznego.

  Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC przyjmujący dokumentację.
   
  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla studentów z Polski:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm)
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, 
  7. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  8. należy złożyć CV zawierające krótki opis edukacji muzycznej oraz doświadczenia artystycznego.

  Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacyjnego powinny być wysłane na adres: podyplomowe.filia@chopin.edu.pl 

  Egzamin wstępny:
  •    Egzamin wstępny przebiega w formie zdalnej. Umiejętności wokalne sprawdzane są na podstawie przesłanych nagrań  - wymagane przesłanie linków do nagrań audio-video na serwisie YouTube lub Bilibili wraz z linkiem do plików nut wykonywanych utworów na adres: na adres:
  podyplomowe.filia@chopin.edu.pl Każdy utwór może być przesłany oddzielnie.
  Wymagany zakres programu wokalnego  (max 20 min.):
  •    utwór solowy (pieśń renesansowa lub aria starowłoska lub aria barokowa) 
  •    wybrana partai głosowa z wielogłosowego utworu a cappella (renesansowy motet lub madrygał lub dowolny utwór sakralny lub świecki XIX-XXI w.) 


   

 • CENNIK

  Podyplomowe Studia Śpiewu Ansamblowego (studia czterosemestralne) 
  6270,- PLN – opłata za jeden semestr przy min. 6 uczestnikach
  8227,- PLN – opłata za jeden semestr przy 3 uczestnikach