Podyplomowe Studia Instrumentalne UMFC Filia w Białymstoku

Cel studiów:
•    poszerzenie kompetencji wykonawczych;
•    doskonalenie techniki gry, umiejętności samodzielnego opracowania tekstu muzycznego pod względem technicznym oraz interpretacyjnym pozwalającym na publiczną prezentację artystyczną;
•    pogłębianie znajomości literatury przedmiotu, jej stylów i form muzycznych oraz zagadnień wykonawczych związanych z wymogami stylistycznymi danej epoki, szkoły oraz ośrodka kompozytorskiego;
•    doskonalenie umiejętności świadomej, samodzielnej interpretacji utworów, z uwzględnieniem ich stylistyki i treści muzycznej, pozwalającym na publiczną prezentację;
•    kształtowanie autonomicznej postawy artystycznej podczas prezentacji publicznej.

Kandydaci:
•    osoby legitymujące się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
•    absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master (wymagany jest zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia); 
•    obywatelstwo polskie nie jest wymagane.

 

 • OFERTA EDUKACYJNA

  Termin: październik 2023 – czerwiec 2024 (studia dwusemestralne).
  Językiem wykładowym jest język angielski lub polski (na wniosek studenta).
  Studia podyplomowe są płatne. Odpłatność za Studia Podyplomowe ustala co roku Rektor Uczelni. Cennik znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni pod adresem:
   www.chopin.edu.pl/student/dzial-nauczania/tok-studiow/oplaty-za-studia.


  Wykaz zajęć z zakresu gry na fortepianie:

  •    instrument główny 
  •    podstawy kameralistyki z grą a vista 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowcy:
  dr hab. Katarzyna Makal – Żmuda, prof. UMFC
  dr hab. Olga Anikiej
  dr hab. Mariusz Ciołko

  Wykaz zajęć z zakresu gry na klawesynie:
  •    instrument główny 
  •    realizacja basu cyfrowanego 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowca:
  dr Anna Krzysztofik - Buczyńska

  Wykaz zajęć z zakresu gry na organach:
  •    instrument główny 
  •    improwizacja organowa  
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowcy:
  prof. dr hab. Jan Bokszczanim
  dr hab. Józef Kotowicz
  dr Rafał Sulima

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na skrzypcach:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa
  Wykładowcy:
  •    prof. dr hab. Włodzimierz Promiński
  •    dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
  •    dr hab. Andrzej Kordykiewicz
  •    dr Ewa Kowar-Mikołajczak
  •    dr Rafał Dudzik
  Pianiści – akompaniatorzy:
  •    dr Anna Misior
  •    st. wykł. Ewa Białokozowicz

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na altówce:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowcy:
  •    prof. dr hab. Piotr Reichert
  •    mgr Jakub Grabe-Zaremba
  Pianiści – akompaniatorzy:
  •    dr Anna Misior
  •    mgr Ewa Białokozowicz

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na wiolonczeli:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowca:
  •    dr hab. Roman Hoffmann
  Pianiści – akompaniatorzy:
  •    dr Anna Kamińska

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na kontrabasie:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowcy:
  •    prof. dr hab. Leszek Sokołowski
  •    dr hab. Kamil Łomasko
  Pianista– akompaniator:
  •    dr Anna Kamińska

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na flecie:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowca:
  •    dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
  Pianista – akompaniator:
  •    mgr Katarzyna Makarska

  Wykaz zajęć z zakresu gry na klarnecie:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowca:
  •    dr Wojciech Dunaj
  Pianiści– akompaniatorzy:
  •    dr Anna Misior
  •    dr Karina Komandera

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na saksofonie:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowca:
  •    dr hab. Alina Mleczko
  Pianiści – akompaniatorzy:
  •    dr Karina Komandera
  •    mgr Barbara Dębowska

  Wykaz  zajęć z zakresu gry na rogu:
  •    instrument główny 
  •    praca z pianistą 
  •    studia orkiestrowe 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowca:
  •    mgr Tomasz Czekała
  Pianiści – akompaniatorzy:
  •    mgr Katarzyna Makarska
  •    mgr Barbara Dębowska

  Wykaz  zajęć z zakresu gry w kwartecie smyczkowym:
  •    kwartet smyczkowy 
  •    literatura specjalistyczna - kwartet smyczkowy
  •    praktyka estradowa
  Wykładowcy:
        Kwartet CAMERATA
  •    prof. dr. hab. Włodzimierz Promiński
  •    prof. dr. hab. Piotr Reichert
  •    dr. hab. Andrzej Kordykiewicz
  •    dr Rafał Kwiatkowski

  Wykaz zajęć z zakresu gry na akordeonie:
  •    instrument główny 
  •    improwizacja akordeonowa
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowcy:
  •    prof. dr hab. Klaudiusz Baran
  •    dr hab. Rafał Grząka

  Wykaz zajęć z zakresu gry na perkusji:
  •    instrument główny 
  •    zestaw perkusyjny 
  •    praktyka estradowa 
  Wykładowcy:
  •    dr hab. Henryk Mikołajczyk
  •    dr Mariusz Mocarski

  Do uzyskania dyplomu ukończenia Podyplomowych Studiów Instrumentalnych konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, które znajdują się w programie studiów. Sposoby i warunki zaliczenia zamieszczone są w kartach przedmiotów.

   

 • REKRUTACJA

  Terminy:

  Rejestracja kandydatów w IRK: 15 sierpnia - 05 września 2023
  Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: 15 sierpnia - 05 września 2023
  Przesyłanie linków do nagrań audio-video na serwisie YouTube: 7 września-10 września 2023 
  Kwalifikacja kandydata: 15 września 2023
  Dostarczenie kompletu dokumentów drogą mailową - dot. tylko zakwalifikowanych kandydatów: 20 września 2023

  •    Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa (w przypadku kwartetów smyczkowych rejestracja obowiązuje każdego członka zespołu) i będzie dostępna poprzez stronę irk.chopin.edu.pl od dnia 15 sierpnia do 05 września 2023 r.
  •    Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 wynosi 250 PLN 

  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm),
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych,
  7. poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo podpisane oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  8. odpis zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  9. CV zawierające krótki opis edukacji oraz doświadczenia artystycznego.

  Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC przyjmujący dokumentację.

  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla studentów z Polski:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm),
  4. kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na studiach podyplomowych, 
  7. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  8. CV zawierające krótki opis edukacji oraz doświadczenia artystycznego.

  Dodatkowe informacje:
  •    W  przypadku wyboru studiów podyplomowych w zakresie gry w kwartecie smyczkowym przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia zespołów stanowiących kwartet smyczkowy.

  Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacyjnego powinny być wysłane na adres: podyplomowe.filia@chopin.edu.pl 

  Egzamin wstępny:
  Egzamin wstępny przebiega w formie zdalnej. Umiejętności w zakresie gry na instrumencie sprawdzane są na podstawie przesłanych nagrań recitalu złożonego z programu dobranego według preferencji i zainteresowań kandydata lub kandydatów (dotyczy kwartetu smyczkowego) – ok. 20-25 min. 
  Wymagane przesłanie linków do nagrań audio-video na serwisie YouTube lub Bilibili na adres:
  podyplomowe.filia@chopin.edu.pl . Każdy utwór może być przesłany oddzielnie.

   

 • CENNIK

  1. Podyplomowe Studia Instrumentalne - gra na fortepianie, klawesynie, organach, perkusji  (studia dwusemestralne)

  13 899,- PLN – opłata za jeden semestr przy liczbie min. 2 uczestników)
  14 573,- PLN – opłata za jeden semestr przy jednym uczestniku

  2. Podyplomowe Studia Instrumentalne - gra na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, klarnecie, rogu, saksofonie (studia dwusemestralne)

  16 328,- PLN – opłata za jeden semestr przy liczbie min. 2 uczestników)
  16 932,- PLN – opłata za jeden semestr przy jednym uczestniku

  3. Podyplomowe Studia Instrumentalne - gra na akordeonie (studia dwusemestralne)

  14 066,- PLN – opłata za jeden semestr przy liczbie min. 2 uczestników)
  14 906,- PLN – opłata za jeden semestr przy jednym uczestniku

  4. Podyplomowe Studia Instrumentalne - gra w kwartecie smyczkowym (studia dwusemestralne)

  3 643,- PLN – opłata za jeden semestr przy liczbie 4 uczestników