Erasmus+

REKRUTACJA 2020/2021

Lista osób zakwalifikowanych na stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

 

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSOWEJ

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stara się wspierać i rozwijać zintegrowany Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego poprzez realizację założeń Deklaracji Bolońskiej, głównych wytycznych Strategii Lizbońskiej oraz Procesu Kopenhaskiego. Czytaj więcej…

Utworzono na podstawie stron internetowych:
http://erasmusplus.org.pl
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze

ERASMUS — INFORMACJE OGÓLNE

Erasmus jest programem Unii Europejskiej dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/1999. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007–2013.
Od roku 2014 Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus +. Jest on nowym programem Unii Europejskiej skierowanym do studentów uczelni, pedagogów i pracowników. Umożliwia aktywną wymianę myśli intelektualnej, pedagogicznej i naukowej na forum międzynarodowym. Głównymi założeniami wymiany w ramach programu jest podnoszenie kwalifikacji w ramach edukacji i nauki, a także stworzenie płaszczyzny wymiany na forum europejskim i światowym. Idea programu Erasmus + jest kontynuowana w oparciu o doświadczenia poprzednich lat funkcjonowania programu Erasmus i udoskonalana w związku z aktualnymi potrzebami rynku międzynarodowego.
Obecna formuła programu Erasmus + oferuje dodatkowo dla studentów możliwość odbywania praktyk w zakresie szkolenia zawodowego i zdobywania koniecznych umiejętności, niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Międzynarodowy program Erasmus + został przewidziany na lata 2014–2021.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus +:

  • 28 krajów Unii Europejskiej,
  • oraz kraje spoza UE: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

For English information click here

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni. Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/1999. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007–2013.

Od roku 2014 Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus +. Jest on nowym programem Unii Europejskiej skierowanym do studentów uczelni, pedagogów i pracowników. Umożliwia aktywną wymianę myśli intelektualnej, pedagogicznej i naukowej na forum międzynarodowym. Głównymi założeniami wymiany w ramach programu jest podnoszenie kwalifikacji w ramach edukacji i nauki, a także stworzenie płaszczyzny wymiany na forum europejskim i światowym. Idea programu Erasmus + jest kontynuowana w oparciu o doświadczenia poprzednich lat funkcjonowania programu Erasmus i udoskonalana w związku z aktualnymi potrzebami rynku międzynarodowego.

Obecna formuła programu Erasmus + oferuje dodatkowo dla studentów możliwość odbywania praktyk w zakresie szkolenia zawodowego i zdobywania koniecznych umiejętności, niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Międzynarodowy program Erasmus + został przewidziany na lata 2021–2027.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+: 27 krajów Unii Europejskiej oraz kraje spoza UE: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

UWAGA! Istnieje możliwość podpisania umowy z uczelniami uczestniczącymi w programie Erasmus+, z którymi aktualnie nie mamy podpisanej umowy.

Zachęcamy do zapoznania się z DEKLARACJĄ POLITYKI ERASMUSOWEJ