Samorząd Studentów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadzi działalność w następujących obszarach:

  1. PROCES DYDAKTYCZNY I SPRAWY ADMINISTRACYJNE – udział w organach kolegialnych Uczelni oraz komisjach, udział w pracach nad aktami prawnymi i opiniowanie decyzji władz dotyczących studentów, udział w procesie przyznawania pomocy materialnej;
  2. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – udział w pracach właściwych komisji, opiniowanie planów studiów, zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich, przygotowanie procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych, praca na rzecz poprawy polityki informacyjnej, organizowanie szkoleń, przygotowania do wprowadzenia na Uczelni elektronicznego systemu obsługi studentów;
  3. OBRONA PRAW STUDENCKICH – rozwiązywanie indywidualnych problemów i wątpliwości studentów, reagowanie w przypadkach występowania niewłaściwych praktyk na Uczelni;
  4. REPREZENTOWANIE STUDENTÓW UCZELNI – reprezentowanie studentów podczas uroczystości akademickich oraz ważnych wydarzeń o charakterze narodowym lub artystycznym, wypowiedzi w mediach, wystąpienia okolicznościowe;
  5. ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH – organizowanie i promowanie aktywności studenckiej w zakresie kultury i sztuki, koncerty festiwale, wydarzenia cykliczne i o charakterze jednorazowym, działalność charytatywna, Juwenalia Artystyczne (razem z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)
  6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI I UDZIAŁ W STRUKTURACH OGÓLNOPOLSKICH – aktywne członkostwo w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, działalność w ramach Forum Studentów Uczelni Artystycznych i Porozumienia Uczelni Warszawskich, współpraca z samorządami studentów innych uczelni, współpraca międzynarodowa.

Skład Zarządu Samorządu Studentów UMFC Warszawa
Przewodnicząca:
Maria Kożewnikow
Przedstawiciele wydziałów:
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Julia Góra
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Zofia Kiniorska
Wydział Instrumentalny
Zofia Guzik
Alicja Szydłowska
Miriam Kozak
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
Krzysztof Maciejko
Wydział Wokalno-Aktorski
Anna Urbanowicz
Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Julia Mąkowska
Wydział Reżyserii Dźwięku
Mikołaj Grzebieniowski
Maryla Kłosowska

Skład Wydziałowego Samorządu Studenckiego UMFC Filia w Białymstoku
Przewodnicząca:
Paulina Sakowicz 
Wiceprzewodnicząca:
Agata Falkowska 
Sekretarz:
Adrianna Bałuszyńska 
Przedstawiciele Kierunków:
Wokalistyka 

Adrianna Bałuszyńska 
Julia Miękiszewska 
Instrumentalistyka
Katarzyna Dakowicz 
Patrycja Smolińska 
Edukacja artystyczna 
Łukasz Koliński 
Monika Ułanowska