Dział Nauczania

Czym się zajmujemy?
Dział Nauczania gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dokumentację przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia, za pomocą systemu USOS, prowadzi sprawy związane z pomocą materialną dla studentów oraz doktorantów a także gromadzi i przetwarza dane dotyczące programów kształcenia, planów studiów, organizacji zajęć dydaktycznych, harmonogramów zajęć grupowych i indywidualnych.

Z jakimi sprawami możesz się do nas kierować?
W Dziale Nauczania:
1) uzyskasz informacje w zakresie programów studiów oraz zasad studiowania,
2) odbierzesz zaświadczenie o statusie studenta,
3) możesz złożyć wniosek o stypendium Rektora oraz pomoc materialną (stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi),
4) odbierzesz i przedłużysz swoją legitymację studencką,
5) uzyskasz pomoc merytoryczną w zakresie systemu USOS,
6) odbierzesz dyplom ukończenia studiów.

Jak się z nami kontaktować?
Z uwagi na dużą liczbę spraw, zachęcamy do kontaktu drogą mailową (dzialnauczania@chopin.edu.pl), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego – (22) 278 92 12, w godzinach przyjęć interesantów
Pamiętaj, że korzystając z poczty akademickiej UMFC pomożesz w szybszym załatwieniu twojej sprawy!
 

 

 • LEGITYMACJA STUDENCKA

  Legitymacja studencka
  To dokument poświadczający status studenta (w szczególności prawo do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji zbiorowej oraz innych zniżek). Zawiera ona podstawowe dane osobowe, a także twoje zdjęcie. Pamiętaj jednak, że legitymacja ma ustalony okres ważności – zwykle jest to jeden semestr. 

  Karta inteligentna
  Wydawane przez nas legitymacje są kartami elektronicznymi. Oprócz tego, co jest na nich nadrukowane z zewnątrz, zawierają dane zapisane w formie elektronicznej. Oprócz podstawowych danych osobowych zawierają także informację o terminie ważności (powinien być taki sam, jak na hologramie).

  Dodatkowe możliwości
  Oprócz swej podstawowej funkcji, jaką jest potwierdzanie tego, że jesteś studentem naszej uczelni, są też i dodatkowe, które pełnić może legitymacja. Dokument ten uprawnia nie tylko do:
  – wejścia na teren Uczelni;
  – skorzystania z sal dydaktycznych i ćwiczeniowych; 
  – korzystania ze zbiorów Biblioteki UMFC oraz dostępu do czytelni (kod kreskowy nadrukowany na rewersie legitymacji to właśnie przypisany ci w tym celu numer). 

  Obchodzenie się z kartą
  W przyszłości legitymacja może być Ci potrzebna do dostępu do pewnych informacji lub pomieszczeń. Dlatego też warto traktować ją jako ważny i cenny dokument – przechowuj ją podobnie, jak i inne ważne karty (na przykład bankowe), staraj się jej nie zginać i nie zarysowywać. W razie jej uszkodzenia lub zgubienia, możesz wnioskować o wydanie jej duplikatu (opłata dodatkowa). 

  Wymiana gwarancyjna
  W przypadku, gdy mimo ostrożnego obchodzenia się z legitymacją układ elektroniczny na karcie przestanie działać prawidłowo, możliwa jest wymiana legitymacji na nową. Informacje na temat procedury postępowania w takim przypadku również otrzymasz w Dziale Nauczania. Legitymacje uszkodzone mechanicznie (złamane, pogięte, pęknięte) nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji [doc.]

   

 • ZAJĘCIA I PEDAGODZY

  Pamiętaj, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Możesz mieć maksymalnie 5 nieobecności na zajęciach (tych usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). Pamiętaj jednak, że w przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności pedagog może nie zaliczyć przedmiotu (Regulamin studiów, §9).

  Masz prawo o ubieganie się o przydzielenie do konkretnej klasy i grupy zajęć. Na każdym etapie studiów masz również prawo do zmiany pedagoga (Regulamin studiów, §10).

  Możesz ubiegać się o indywidualną organizację studiów. Indywidualny harmonogram realizacji zajęć z programu studiów może być́ przyznany (Regulamin studiów, §14):

  • studentom wybitnie uzdolnionym,
  • studentom niepełnosprawnym lub
  • w innych sytuacjach, uzasadnionych szczególnie ważnym interesem studenta.

  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie lub kolokwium masz prawo do zdawania zaliczenia w sesji poprawkowej. W uzasadnionych przypadkach możesz uzyskać zgodę na przeniesienie egzaminu (Regulamin studiów, §19).

  Pamiętaj, aby do 21 października oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego złożyć w dziekanacie swój indeks uzupełniony o obowiązujące w danym semestrze przedmioty i nazwiska pedagogów prowadzących zajęcia (Regulamin studiów, §8)

   

 • ZAPISY NA ZAJĘCIA

  Rejestracja przez USOSweb 
  Zapisy na zajęcia są obowiązkowe, a przez system USOSweb pomogą Ci skomponować plan zajęć z uwzględnieniem Twoich zainteresowań, terminów i preferencji co do prowadzących zajęcia. 

  1. Zaloguj się na stronie usosweb.chopin.edu.pl.
  2. Przejdź do działu "Dla studentów”. 
  3. Po wybraniu z menu pozycji “Rejestracja” zostanie wyświetlona lista wszystkich rejestracji, do których masz dostęp.
  4. Kliknij na link “Przejdź do rejestracji” lub “pokaż przedmioty związane z tą rejestracją”. 
  5. Zarejestruj się na wybrany przedmiot lub grupę klikając na ikonkę koszyka.

  Zasady wyboru przedmiotów 
  Zestawienie zawiera katalog przedmiotów fakultatywnych i humanistycznych, które należy zrealizować wszędzie tam, gdzie plan studiów wskazuje „fakultet” lub „przedmiot humanistyczny do wyboru”. 

  Przedmiot humanistyczny można wybierać w miejsce fakultetu, ale fakultet nie może zastąpić przedmiotu humanistycznego wskazanego przez plan studiów. 

  Przedmioty raz zrealizowane na niższym poziomie studiów nie mogą być realizowane na wyższym poziomie, chyba że ich treści kształcenia podlegają ciągłej zmianie lub uczestnictwo w zajęciach zakłada kryterium nabierania doświadczenia zawodowego – ustawicznego rozwoju (np. zespół wokalno-instrumentalny, kameralistyka, zespół orkiestrowy, zespoły instrumentalne, zespoły wokalne itp.). Istnieje możliwość wyboru kursu drugiego języka obcego jako fakultetu. 

  UWAGA! Wybranie w sem. zimowym przedmiotu, który trwa dłużej niż jeden semestr, oznacza obowiązek realizacji wszystkich zakładanych semestrów danego przedmiotu wraz ze wskazanymi formami zaliczenia.

  Tryb postępowania: 

  1. zapoznać się z programem i planem studiów na kierunku;
  2. zapoznać się z wykazem przedmiotów fakultatywnych;
  3. zalogować się do systemu USOSweb;
  4. zapisać się na wybrane zajęcia tak, by nie kolidowały z podstawowymi zajęciami na macierzystym wydziale. 

  Wypisanie się z zajęć
  Po upływie pierwszego miesiąca od dnia rozpoczęcia semestru rezygnacja z realizacji przedmiotów fakultatywnych możliwa jest jedynie w wypadku niemożliwości pogodzenia realizacji danego fakultetu z harmonogramem studiów, potwierdzonej przez dziekana. Po tej dacie wybrane przez studenta przedmioty fakultatywne stają się obowiązkowe i muszą zostać zaliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego przedmiotu do końca cyklu przedmiotu. Zaliczenie musi zostać potwierdzone wpisem do indeksu i w karcie egzaminacyjnej. W stosunku do studenta, który nie zaliczył wybranego przedmiotu fakultatywnego, stosuje się zapisy § 20 Regulaminu studiów – warunkowe zaliczenie semestru (odpłatne powtarzanie przedmiotu).

  ZAPISY NA LEKTORATY, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE, PEDAGOGICZNE I FAKULTATYWNE

  Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 internetowa rejestracja na zajęcia przez system USOSweb będzie trwała:

  od godz. 19:00 02.10.2023 do godz. 23:50 08.10.2023
  – podstawy prawa autorskiego, lektoraty, w-f, niektóre przedmioty wymagające wyboru grupy

  od godz. 19:30 02.10.2023 do godz. 23:50 08.10.2023
  – pedagogiczne 

  od godz. 20:00 02.10.2023 do godz. 23:50 08.10.2023
  – fakultety.

  Warunkiem zarejestrowania się na zajęcia przez system USOSweb jest posiadanie dostępu do poczty uczelnianej (poczty w domenie chopin.edu.pl).

  Pamiętaj, aby do 21 października oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego złożyć w dziekanacie swój indeks uzupełniony o obowiązujące w danym semestrze przedmioty i nazwiska pedagogów prowadzących zajęcia (Regulamin studiów, §8).

   

 • URLOPY

  W trakcie swoich studiów masz prawo do urlopu zdrowotnego i/lub uroplu dziekańskiego.

  Urlop zdrowotny możesz uzyskać na każdym etapie studiów. Urlopu dziekańskiego nie uzyskasz na pierwszym roku studiów oraz w ich ostatnim semestrze.

  Pamiętaj, że w czasie urlopu możesz brać udział w wybranych zajęciach grupowych i przystąpić do zaliczeń, kolokwiów, egzaminów.

  Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o urlop w trakcie studiów znajdują się w Regulamin studiów (§25).

   

 • PRZENIESIENIE

  Jeżeli studiujesz na innej uczelni, innym kierunku lub innej specjalności, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Regulaminie studiów § 24. 

  Pamiętaj, że przyjęcie w wyniku przeniesienia z innej uczelni, innego kierunku lub specjalności w macierzystej uczelni może nastąpić wyłącznie po zaliczeniu I roku studiów, w trybie egzaminu kwalifikacyjnego oraz w ramach dostępnego limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UMFC.

  Jeżeli przenosisz się z innej uczelni musisz:
  a) mieć ukończony co najmniej jeden rok studiów i posiadać status studenta,
  b) złożyć do Rektora wniosek z uzasadnieniem,
  c) załączyć do wniosku zaświadczenie o byciu studentem i kartę przebiegu studiów lub wykaz zrealizowanych przedmiotów,
  d) przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.

  Zgoda na przeniesienie może być uwarunkowana koniecznością wyrównania ewentualnych różnic w programie studiów oraz koniecznością uzupełnienia zaliczeń z brakujących przedmiotów. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje dziekan po zapoznaniu się z twoim wnioskiem oraz dokumentacją przebiegu odbytych studiów. Występując z wnioskiem w tej sprawie zwróć uwagę na zbieżność nazw przedmiotów, treści programowych przedmiotów oraz punktacji ECTS przypisanej danym zajęciom.

  Podanie o przyjęcie dla osób z przeniesienia [doc.]

  Zasady przeliczania ocen [doc.]

   

 • PRACE DYPLOMOWE I DYPLOMY

  Ukończenie studiów:

  • Do ukończenia studiów należy osiągnąć minimum 180 punktów ECTS na studiach I stopnia i 120 punkty ECTS na studiach II stopnia. Pamiętaj, aby w ciągu jednego semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS. W przypadku nadwyżki, za zgodą Dziekana, masz możliwość przeniesienia ich na kolejny semestr (§7).
  • Dyplomant przygotowuje się do egzaminu z części artystycznej pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. W wyjątkowych wypadkach dziekan, w uzgodnieniu z kierownikiem katedry, może upoważnić́ do przygotowania poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego adiunktów lub wykładowców (§28). 
  • Promotorem pracy dyplomowej może być́ wyłącznie nauczyciel akademicki UMFC posiadający co najmniej stopień́ doktora. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach Prorektor właściwy ds. dydaktyki może wyrazić́ zgodę̨ na odstąpienie od tych warunków (§28).
  • Temat pracy dyplomowej musi zostać zatwierdzony przez kierownika katedry do 30 listopada dyplomowego roku (§32).
  • Egzamin dyplomowy należy złożyć do końca czerwca ostatniego roku studiów. Na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach, dziekan może przedłużyć termin złożenia egzaminu dyplomowego do 30 września (§29).
  • Pisemną pracę dyplomową należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem ostatniego etapu egzaminu dyplomowego (§29).
  • Masz prawo do informowania dziekana o otrzymanych nagrodach za osiągniecia artystyczne lub o osiągnieciach naukowych, celem wpisania ich do suplementu do dyplomu (§12).
  • Możesz ponownie zostać wpisany na listę studentów w celu obrony po uprzednim skreśleniu. Ponowne wpisanie na listę̨ studentów oraz obrona pracy dyplomowej studenta, może nastąpić́ jedynie w okresie od maja do września (§22) pod warunkiem, że nie występują różnice programowe.

  Odbiór dyplomu ukończenia studiów
  W celu odbioru dyplomu oraz jego wcześniejszego przygotowania w Dziale Nauczania należy złożyć wypełnioną kartę obiegową (kartę należy pobrać w dziekanacie Wydziału),  a w przypadku chęci wyrobienia dyplomu w języku angielskim należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim oraz potwierdzenie opłaty na kwotę 40 zł.

  Absolwenci, którzy obronili się do końca czerwca 2022 r. powinni złożyć również 4 fotografie: format 4,5 x 6,5 cm (w przypadku dyplomu w języku angielskim – 5 fotografii). Osoby, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2019/2020 powinny dodatkowo złożyć potwierdzenie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (a w przypadku dyplomu w jęz. polskim i angielskim – 100 zł).

  Uwaga! W związku ze zmianą przepisów osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2019/2020 są zwolnione z wnoszenia opłaty w wysokości 60 zł za dyplom w języku polskim.
  Numer konta do wpłat za dyplom: PL 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131

  Informacje i wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej uzyskasz na zajęciach Seminarium pracy dyplomowej. 

  Jeśli cokolwiek umknęło Twojej uwadze lub chcesz poszerzyć swoją wiedzę zwróć uwagę na publikację Marcina Tadeusza ŁukaszewskiegoJak napisać pracę dyplomową o muzyce:poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych (Chopin University Press, Warszawa 2016).

  Udostępniamy Państwu szablon afisza dyplomowego w Adobe InDesign oraz MS Word.

  Prosimy o zachowanie obszaru ochronnego logo oraz lewego marginesu. Czcionka Canela jest licencjonowana i może być wykorzystana jedynie do komunikacji w ramach UMFC. Prosimy o przesłanie samodzielnie przygotowanych afiszy do akceptacji na adres biuro.promocji@chopin.edu.pl.

  SZABLON AFISZA DYPLOMOWEGO [.zip]

  SZABLON AFISZA DYPLOMOWEGO [.doc]

  Do pobrania:
  Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy [doc.]
  Oświadczenie o napisaniu pracy samodzielnie [doc.]
  Wniosek o wydanie dyplou w języku angielskim [doc.]