Pracownicy

prof. dr hab.

Marcin Tadeusz Łukaszewski

teoria muzyki, fortepian

Fot. Paweł Łukaszewski

Teoretyk muzy­ki, pia­ni­sta, kom­po­zy­tor. Doktor nauk huma­ni­stycz­nych (dys­cy­pli­na: nauki o sztu­ce), dok­tor habi­li­to­wa­ny sztu­ki muzycz­nej (dys­cy­pli­na: kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki).

Urodzony w 1972 w Częstochowie, absol­went tam­tej­sze­go Państwowego Liceum Muzycznego. W latach 1991–1996 odbył stu­dia pia­ni­stycz­ne w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Bronisławy Kawalli (dyplom z wyni­kiem celu­ją­cym 1996), prof. Jana Ekiera i prof. UMFC Edwarda Wolanina. W roku aka­de­mic­kim 1996/1997 był słu­cha­czem stu­dium dok­to­ranc­kie­go w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (muzy­ko­lo­gia). Wiedzę dosko­na­lił na stu­diach pody­plo­mo­wych w AMFC i UMFC: Podyplomowych Studiach Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w kla­sie for­te­pia­nu prof. Szabolcsa Esztényiego (1996–1998), Podyplomowych Studiach Teorii Muzyki (1998–2000), Podyplomowych Studiach Kompozycji u prof. Mariana Borkowskiego (2012–2014).

W 2005 uzy­skał w AMFC sto­pień dok­to­ra nauk huma­ni­stycz­nych w dys­cy­pli­nie nauki o sztu­ce (pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Podhajski), a w 2014 na UMFC sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie kom­po­zy­cja i teo­ria muzy­ki.

Jako peda­gog pra­cu­je od 2011 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (od paź­dzier­ni­ka 2015 na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra UMFC). W latach 1996–2013 pra­co­wał w spe­cjal­no­ści Muzykologia Kościelna (póź­niej Muzykologia Teoretyczna i Stosowana) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (daw­niej ATK) w Warszawie. W latach 2006–2011 wykła­dał tak­że w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzi warsz­ta­ty i kur­sy inter­pre­ta­cji, w tym m.in. warsz­ta­ty inter­pre­ta­cji muzy­ki orga­no­wej, for­te­pia­no­wej i kla­we­sy­no­wej Mariana Sawy (Częstochowa 2010, 2012, 2014), warsz­ta­ty poświę­co­ne muzy­ce tego kom­po­zy­to­ra dla stu­den­tów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC w Białymstoku (2013) oraz warsz­ta­ty dla uczniów klas for­te­pia­nu i kla­we­sy­nu w OSM I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu (2014).

Jako teo­re­tyk muzy­ki aktyw­nie uczest­ni­czy w kon­fe­ren­cjach nauko­wych (udział czyn­ny, współ­or­ga­ni­za­tor). Jego zain­te­re­so­wa­nia nauko­we obej­mu­ją przede wszyst­kim zagad­nie­nia pol­skiej muzy­ki for­te­pia­no­wej, pia­ni­sty­ki, pol­skiej muzy­ki chó­ral­nej oraz muzy­ki o tema­ty­ce reli­gij­nej. Jest auto­rem pię­ciu ksią­żek: Przewodnik po muzy­ce for­te­pia­no­wej, PWM, Kraków 2014; Fortepianowe for­my waria­cyj­ne kom­po­zy­to­rów pol­skich 1900–2010. Dzieje gatun­ku i tech­ni­ka waria­cyj­na, Musica Sacra Edition, Warszawa 2013; Twórczość for­te­pia­no­wa Mariana Sawy, Towarzystwo im. Mariana Sawy, Warszawa 2012; Muzyka chó­ral­na o tema­ty­ce reli­gij­nej kom­po­zy­to­rów war­szaw­skich 1945–2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007; Wojciech Łukaszewski. Życie i twór­czość, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, a tak­że tomi­ku poetyc­kie­go Kontrapunktując sło­wa, Musica Sacra Edition, Warszawa 2015. Ponadto ma na kon­cie sze­reg ksią­żek pod swo­ją redak­cją, kil­ka­dzie­siąt opu­bli­ko­wa­nych arty­ku­łów w zeszy­tach nauko­wych Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w cza­so­pi­smach (m.in. Seminare, Liturgia Sacra, Musica Sacra Nova, Kwartalnik Muzyka, Saeculum Christianum, Artes [Iași – Rumunia], Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie), a tak­że ponad 300 arty­ku­łów popu­lar­no-nauko­wych ogło­szo­nych w róż­nych cza­so­pi­smach muzycz­nych i poza­mu­zycz­nych. Jest auto­rem ponad stu haseł bio­gra­ficz­nych pisa­nych do słow­ni­ka Kompozytorzy pol­scy 1918–2000, angiel­skiej wer­sji tej pra­cy – Polish Music. Polish Composers (obie pod red. prof. dra hab. M. Podhajskiego), Almanachu Kompozytorów AMFC (pod red. prof. UMFC dr hab. A. Gronau-Osińska), Encyklopedii Religii PWN, Słownika Biograficznego Ziemi Częstochowskiej, a tak­że sze­re­gu obszer­nych komen­ta­rzy do płyt CD (dla róż­nych wydaw­nictw, m.in. DUX, Musica Sacra Edition i Acte Préalable) oraz wydań kry­tycz­no-źró­dło­wych dzieł Mariana Sawy, Piotra Perkowskiego i Wojciecha Łukaszewskiego. Był tak­że redak­to­rem kil­ku­dzie­się­ciu ksią­żek pro­gra­mo­wych festi­wa­li – Laboratorium Muzyki Współczesnej (Warszawa, Białystok) i Gaude Mater (Częstochowa).

Jako pia­ni­sta pro­wa­dzi dzia­łal­ność kon­cer­to­wą, wystę­pu­jąc jako soli­sta i kame­ra­li­sta. Brał udział w takich festi­wa­lach i cyklach kon­cer­to­wych, jak m.in: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004), Warszawskie Spotkania Muzyczne (1999, 2005), Międzynarodowy Festiwal „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie (2004, 2006, 2009), XIII Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach (2008), Festiwal „Musica Moderna” w Łodzi (2006, 2007), Conversatorium Organowe w Legnicy (2000, 2008), Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (2008, 2009), Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1999, 2003), wie­lo­krot­nie w kon­cer­tach Katedry Kompozycji i kon­cer­tach kom­po­zy­tor­skich róż­nych twór­ców w AMFC.

Specjalizuje się w wyko­naw­stwie muzy­ki for­te­pia­no­wej twór­ców pol­skich XX i XXI wie­ku. Na kon­cie ma sze­reg pra­wy­ko­nań. Wielokrotnie pre­zen­to­wał dzie­ła for­te­pia­no­we takich kom­po­zy­to­rów, jak m.in.: Grażyna Bacewicz, Marian Borkowski, Jan Fotek, Aleksandra Garbal, Jerzy Kornowicz, Bartosz Kowalski, Juliusz Łuciuk, Paweł Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Piotr Perkowski, Bronisław Kazimierz Przybylski, Marian Sawa, Kazimierz Serocki, Tomasz Sikorski, Władysław Słowiński, Romuald Twardowski, Marcin Wierzbicki, Sławomir Zamuszko, Maciej Zieliński, Maciej Żółtowski, Artur Żuchowski oraz wła­sne­go autor­stwa. Dokonał rekon­struk­cji, upo­rząd­ko­wa­nia, pre­mie­ro­we­go nagra­nia, wyda­nia dru­kiem i pod­jął reflek­sję ana­li­tycz­ną nad twór­czo­ścią for­te­pia­no­wą Mariana Sawy, któ­rą sta­le pro­pa­gu­je pod­czas kon­cer­tów, kon­fe­ren­cji nauko­wych i warsz­ta­tów inter­pre­ta­cji.

Nagrał sze­reg płyt kom­pak­to­wych z muzy­ką pol­ską. Należą do nich przede wszyst­kim albu­my autor­skie, w więk­szo­ści zawie­ra­ją­ce pre­mie­ro­we nagra­nia: „XXth Century Polish Piano Music” (Acte Préalable AP 0016, 1999, utwo­ry G. Bacewicz, K. Serockiego, M. Borkowskiego, J. Fotka, W. Łukaszewskiego, M. Sawy), „Franciszek Lessel – Piano Works” (2 CD: Acte Préalable AP 0022, Acte Préalable AP 0023, 1999), „Piotr Perkowski – Piano Works” (Acte Préalable AP 0072, 2002), „Marian Sawa – utwo­ry for­te­pia­no­we” (album 2 CD: Musica Sacra Edition MSE 005/006, 2006). Albumy z utwo­ra­mi Lessla uzy­ska­ły w 2000 nomi­na­cję do Nagrody „Fryderyk ’99”, nato­miast pły­ta z utwo­ra­mi Perkowskiego zosta­ła w 2003 uho­no­ro­wa­na Nagrodą „Fryderyk 2002” w kate­go­rii „muzy­ka solo­wa”. Nagrania z dzie­ła­mi Perkowskiego, Sawy i pra­wie wszyst­ki­mi dzie­ła­mi Lessla były pierw­szy­mi reje­stra­cja­mi w histo­rii świa­to­wej fono­gra­fii. Nagrania Marcina T. Łukaszewskiego zna­la­zły się tak­że na licz­nych innych pły­tach kom­pak­to­wych, z któ­rych wie­le było nomi­no­wa­nych do „Nagrody Fryderyka” lub uzy­ska­ło tę nagro­dę. Łącznie dys­ko­gra­fia M.T. Łukaszewskiego obej­mu­je 16 płyt CD.

Kompozycje Marcina Tadeusza Łukaszewskiego były wyko­ny­wa­ne w kra­ju, m.in. pod­czas takich festi­wa­li, jak: Festiwal „Musica Moderna” (2002, 2010), Festiwal Muzyki Nowej w Bytomiu (2010, 2011), Legnickie Conversatorium Organowe (1998, 2000), Międzynarodowy Festiwal „Il mon­do in musi­ca” w Fivizzano (Włochy, 1998), Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej (2005, 2008), Międzynarodowy Festiwal Chóralny Akademická Banská Bystrica (Słowacja, 2005), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (1996, 1997, 1998, 2002), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumi (2001, 2002), Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (1998), Międzynarodowy Konkurs Pieśni Chóralnej w Suwałkach (1998), Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (1997), Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” (2001, 2004), Letnie Koncerty Organowe i Kameralne we Władysławowie (2013), IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Moskwa – mia­stem poko­ju” (2005) oraz za gra­ni­cą, m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Rosji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech. Utwory M. T. Łukaszewskiego zosta­ły zare­je­stro­wa­ne przez Polskie Radio oraz na pły­tach CD takich wytwór­ni, jak m.in.: Acte Préalable i DUX. Utwory chó­ral­ne były wyko­ny­wa­ne m.in. przez takie zespo­ły, jak: Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chór ATK (UKSW) w Warszawie, Chór Instytutu Muzykologii KUL, Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”, Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, Slovak Philharmonic Choir, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.

Jest człon­kiem: Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia STOART, Stowarzyszenia Musica Sacra, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa im. Mariana Sawy (współ­za­ło­ży­ciel, wice­pre­zes) oraz Akademii Fonograficznej.

Marcin Tadeusz Łukaszewski jest lau­re­atem sze­re­gu nagród, w tym m.in.: 2015 —  Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2015 – Nagrody Rektora UMFC I stop­nia, 2011 – wyróż­nie­nia I stop­nia za utwór I like modern music w Otwartym Konkursie Kompozytorskim, orga­ni­zo­wa­nym w ramach III Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego „Mikołajowe Granie” w Rydułtowach, 2010 – II nagro­dy w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie za Action Cembalo na kla­we­syn, 2006 – III nagro­dy w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo” za Exegi monu­men­tum na orga­ny, 2006 – Nagrody „Fryderyk 2005” za trzy­pły­to­wy album Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra (udział w nagra­niu utwo­rów J. Brahmsa i F. Mendelssohna), 2003 – Nagrody „Mater Verbi”, 2003 – Nagrody „Fryderyk 2002” za pły­tę Piotr Perkowski – Piano Works, 2000 – Nominacji pły­ty Franciszek Lessel – Piano Works do Nagrody „Fryderyk ’99”, 1996 – II nagro­dy (I nie przy­zna­no) w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie za Prolog i fugę na orga­ny (1992).

Był sty­pen­dy­stą: Stowarzyszenia Musica Sacra (1996), Prezydenta Miasta Częstochowy (1996), Fundacji Kultury w Warszawie (1997), UKSW w Warszawie (1999) oraz wie­lo­krot­nie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

wię­cej infor­ma­cji: www.marcinlukaszewski.eu
e‑mail: marcin_lukaszewski@o2.pl, marcintadeusz@gmail.com

Ważniejsze publi­ka­cje i kom­po­zy­cje