Kolegium Pedagogiczne

Kolegium Pedagogiczne UMFC działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. (Dz.U. poz. 1665) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r.(Dz.U. poz. 1450) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kolegium Pedagogiczne realizowane jest w ramach przedmiotów fakultatywnych. Realizację Kolegium Pedagogicznego można zaplanować na oba stopnie studiów. Wybrane przedmioty pedagogiczne stają się częścią realizowanego programu studiów i realizowane są bezpłatnie. Do zaliczenia Kolegium Pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia wymagane jest zrealizowanie następujących przedmiotów:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

   Pedagogika

90

   Psychologia

90

   Metodyki nauczania – podstawowa zgodna z kierunkiem studiów

90

   Metodyka uzupełnienie do wyboru:

   Metodyka uzupełnienie (60h)

   Konsultacje I (30h)

   Konsultacje II (30h)

   Praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych (30h)

   Współczesne metody pracy (30h)

60

   Podstawy dydaktyki

30

   Emisja głosu-higiena głosu nauczyciela

30

   Praktyki ogólnopedagogiczne

   Praktyki

30

120


Ukończenie wszystkich koniecznych przedmiotów oraz otrzymanie dyplomu magisterskiego pozwala na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Potwierdzeniem uprawnień jest suplement do dyplomu magisterskiego, gdzie znajduje się odpowiednia adnotacja. Na prośbę absolwenta Kolegium Pedagogiczne może wystawić zaświadczenie o zrealizowanych w ramach Kolegium przedmiotach.
 

 • Rekomendowana kolejność realizowania zajęć

  • Zgodnie z rekomendacjami Standardu Nauczycielskiego zajęcia powinny być realizowane w następującej kolejności:
   • Psychologia, Pedagogika – pierwsze dwa semestry w pierwszym roku realizacji KP, semestr trzeci w zimowym lub letnim semestrze kolejnego roku (w zależności od miejsc w grupach – zapisy USOS)
   • Podstawy dydaktyki w semestrze zimowym drugiego roku realizacji KP (ewentualnie w semestrach zimowych kolejnych lat)
   • Metodyka podstawowa – zgodna z kierunkiem studiów (90 godzin) po zrealizowaniu przedmiotu Podstawy dydaktyki, rozpoczęcie realizacji w  semestrze letnim dowolnego roku
   • Konieczne do zrealizowania 60 godzin dowolnej METODYKI UZUPEŁNIENIA:
    Metodyka uzupełnienie – 60 godz. (dwa semestry)
    albo
    Metodyka uzupełnienie – Konsultacje I – 30 godz. (jeden semestr)
    Metodyka uzupełnienie – Konsultacje II – 30 godz. (jeden semestr)
    Metodyka uzupełnienie – współczesne metody pracy – 30 godz. (jeden semestr)
    Metodyka uzupełnienie – metodyka pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych – 30 godz. (jeden semestr)
    • po zrealizowaniu przedmiotów: Psychologia, Pedagogika – pierwsze dwa semestry, czyli od drugiego roku realizacji KP w dowolnych semestrach.
   • ​​​​​​Praktyki (120 godz.) możliwe rozpoczęcie przedmiotu równolegle z metodyką podstawową, (rekomendacja KP – ukończony przynajmniej pierwszy semestr metodyki podstawowej) realizacja w dowolnym semestrze.
    • Praktyki są przedmiotem jednosemestralnym – należy zaliczyć je w semestrze, w którym przedmiot został wybrany (zapisy w systemie USOS).
   • Praktyki ogólnopedagogiczne (30 godz.) po zrealizowaniu przedmiotu Podstawy dydaktyki, w dowolnym semestrze
   • Emisja głosu może być realizowana w dowolnym semestrze.
    Przedmioty uzupełniające uprawnienia
   • Metodyka do drugiego przedmiotu (60 godz.) po zrealizowaniu przedmiotów: Psychologia, Pedagogika - pierwsze dwa semestry czyli od drugiego roku realizacji KP w dowolnych semestrach
   • Praktyki do metodyki drugiego przedmiotu – po zrealizowaniu  pierwszego semestru przedmiotu Metodyka drugiego przedmiotu – w dowolnych semestrach. Metodyka drugiego przedmiotu wymaga 30 godzin uzupełnienia (z podanych wyżej, wcześniej nierealizowanych metodyk uzupełnień) – po zrealizowaniu  pierwszego semestru Metodyki drugiego przedmiotu

   

 • Lista szkół, w których można odbyć praktyki pedagogiczne

  • Praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie podpisanych, dwustronnych porozumień w następujących szkołach:
   • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1; ul. Miodowa 22 c-d, 00 – 246 Warszawa
   • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina; ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa
   • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz; ul. Tyszkiewicza 42, 01-172 Warszawa
   • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego; ul. Krasińskiego 1, 01 – 530 Warszawa
   • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. O. Kolberga; ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa
   • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina; ul. Namysłowska 4, 03-454 Warszawa
   • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. J. Zarębskiego; ul. Grochowska 64, 04-301
   • Autorską Szkołą Muzyki Rozrywkowej i Jazzu; Olbrachta 36/42, 01-111 Warszawa