Kolegium pedagogiczne

 • Kolegium Pedagogiczne UMFC działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. (Dz.U. poz. 1665) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r.(Dz.U. poz. 1450) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Efekty uczenia się przedmiotów Kolegium Pedagogicznego tworzone są w odniesieniu do szczegółowych efektów uczenia się zamieszczonych w Standardzie Nauczycielskim. Link do kart przedmiotów.
 • Uprawnienia pedagogiczne uzyskuje się po ukończeniu studiów magisterskich. Realizację Kolegium Pedagogicznego można zaplanować na oba stopnie studiów.
 • Zgodnie z rekomendacjami Standardu Nauczycielskiego zajęcia powinny być realizowane w następującej kolejności:
  • Psychologia, Pedagogika – pierwsze dwa semestry w pierwszym roku realizacji KP, semestr trzeci w zimowym lub letnim semestrze kolejnego roku (w zależności od miejsc w grupach – zapisy USOS)
  • Podstawy dydaktyki w semestrze zimowym drugiego roku realizacji KP (ewentualnie w semestrach zimowych kolejnych lat)
  • Metodyka podstawowa – zgodna z kierunkiem studiów (90 godzin) po zrealizowaniu przedmiotu Podstawy dydaktyki, rozpoczęcie realizacji w  semestrze letnim dowolnego roku pod warunkiem zebrania się grupy
  • Konieczne do zrealizowania 60 godzin dowolnej METODYKI UZUPEŁNIENIA:
   Metodyka uzupełnienie – 60 godz. (dwa semestry)
   albo
   Metodyka uzupełnienie – Konsultacje I – 30 godz. (jeden semestr)
   Metodyka uzupełnienie – Konsultacje II – 30 godz. (jeden semestr)
   Metodyka uzupełnienie – współczesne metody pracy – 30 godz. (jeden semestr)
   Metodyka uzupełnienie – metodyka pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych – 30 godz. (jeden semestr)
   • po zrealizowaniu przedmiotów: Psychologia, Pedagogika – pierwsze dwa semestry, czyli od drugiego roku realizacji KP w dowolnych semestrach.
  • ​​​​​​Praktyki (120 godz.) możliwe rozpoczęcie przedmiotu, po ukończonym przynajmniej pierwszy semestrze metodyki podstawowej, realizacja w dowolnym semestrze.
   • Praktyki są przedmiotem jednosemestralnym – należy zaliczyć je w semestrze, w którym przedmiot został wybrany (zapisy w systemie USOS).
  • Praktyki ogólnopedagogiczne (30 godz.) po zrealizowaniu przedmiotu Podstawy dydaktyki, w dowolnym semestrze
  • Emisja głosu może być realizowana w dowolnym semestrze.
   Przedmioty uzupełniające uprawnienia
  • Metodyka do drugiego przedmiotu (60 godz.) po zrealizowaniu przedmiotów: Psychologia, Pedagogika - pierwsze dwa semestry czyli od drugiego roku realizacji KP w dowolnych semestrach
  • Praktyki do metodyki drugiego przedmiotu – po zrealizowaniu  pierwszego semestru przedmiotu Metodyka drugiego przedmiotu – w dowolnych semestrach. Metodyka drugiego przedmiotu wymaga 30 godzin uzupełnienia (z podanych wyżej, wcześniej nierealizowanych metodyk uzupełnień) – po zrealizowaniu  pierwszego semestru Metodyki drugiego przedmiotu
 • Praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie podpisanych, dwustronnych porozumień w następujących szkołach:
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1; ul. Miodowa 22 c-d, 00 – 246 Warszawa
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina; ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz; ul. Tyszkiewicza 42, 01-172 Warszawa
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego; ul. Krasińskiego 1, 01 – 530 Warszawa
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. O. Kolberga; ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina; ul. Namysłowska 4, 03-454 Warszawa
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. J. Zarębskiego; ul. Grochowska 64, 04-301
  • Autorską Szkołą Muzyki Rozrywkowej i Jazzu; Olbrachta 36/42, 01-111 Warszawa
 • Kolegium Pedagogiczne realizowane jest w ramach przedmiotów fakultatywnych. Ukończenie wszystkich koniecznych przedmiotów oraz otrzymanie dyplomu magisterskiego pozwala na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Potwierdzeniem uprawnień jest suplement do dyplomu, gdzie wpisane są wszystkie zrealizowane w ramach Kolegium Pedagogicznego przedmioty oraz odpowiednia adnotacja
 • Na prośbę absolwenta Kolegium Pedagogiczne może wystawić zaświadczenie o zrealizowanych w ramach Kolegium przedmiotach
 • Wybrane przedmioty pedagogiczne stają się częścią realizowanego programu studiów i realizowane są bezpłatnie