Klauzula Informacyjna

Informacja na temat przetwarzania danych przez Biuro Promocji i Karier (formularz sukcesy)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (UMFC),

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przesłane dobrowolnie poprzez dedykowany formularz w zakresie m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych podanych przez Państwa, a także danych zawartych w skanach załączonych dokumentów np. dyplomów konkursowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO, tj. w celu realizacji statutowych działań UMFC i dokumentowania przebiegu Państwa kariery. Przesyłanie informacji i dokumentów dotyczących odnoszonych sukcesów poprzez przesłanie wypełnionego formularza ułatwi obieg informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w UMFC, a Państwu usprawni czynności związane z informowaniem poszczególnych jednostek UMFC o odnoszonych sukcesach. W przypadku wyrażenia zgody na publikowanie Państwa danych na stronie internetowej UMFC oraz na oficjalnych kontach społecznościowych UMFC przetwarzanie będzie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4. Przesyłanie informacji i ewentualnej dokumentacji dotyczącej odnoszonych sukcesów i przebiegu kariery jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udokumentowania odnoszonych przez Państwa sukcesów i przebiegu Państwa kariery.

5. Dostęp do informacji i dokumentacji dotyczących odnoszonych przez Państwa sukcesów będą mieli upoważnieni Pracownicy UMFC z Działu Promocji i Karier, Działu Nauczania, Biura Koncertowego.

6. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na publikowanie wizerunku i innych danych informacje o Państwa sukcesach będą również udostępnione na stronach UMFC oraz na oficjalnych kontach UMFC w mediach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram, Linkedin, W tym zakresie będzie przysługiwało Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody będzie też równoznaczne z usunięciem informacji o Państwa sukcesach ze strony internetowej UMFC oraz kont w mediach społecznościowych Uczelni.

7. Posiada Pani/Pan również prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu - z zastrzeżeniem ich realizacji zgodnie z przepisami prawa,

8. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas określony celem, dla którego będą przetwarzane, np. w celu dokumentowania sukcesów odnoszonych w czasie przebiegu studiów – przez czas archiwizacji teczek studenta, w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia przez Pana/Panią wyrażonej zgody lub do ustania celu, dla którego zostały zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji, w których UMFC zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych z podmiotem zewnętrznym zaangażowanym w realizację usług związanych np. z utrzymaniem strony internetowej.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą również przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Natomiast w przypadku publikacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych informacje udostępnione w sieci będą dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

12. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 i 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail biuro.promocji@chopin.edu.pl.