Badanie losów absolwentów

W jakim celu prowadzimy monitoring karier? 
Monitoring karier zawodowych absolwentów UMFC prowadzony jest przede wszystkim w celu dostosowania programu studiów w naszej uczelni do potrzeb rynku pracy. Dzięki badaniu możemy poznać losy zawodowe naszych absolwentów, a także określić związek między ścieżką edukacyjną, a sukcesem na rynku pracy.

W jaki sposób prowadzony jest monitoring karier UMFC?
Badanie karier zawodowych absolwentów UMFC realizowane jest na podstawie Zarządzenia Rektora nr 62/2021 z dnia 13.12.2021 (PDF 0,26 MB). Za organizację i realizację badań odpowiada Biuro Promocji i Karier UMFC. Opinie absolwentów zbierane są za pomocą systemu panelowych badań, w ramach których absolwenci badani są dwukrotnie, w przeciągu roku od daty egzaminu dyplomowego oraz ponownie po upływie około trzech lat. Pytania dotyczą przede wszystkim sytuacji zawodowej oraz opinii na temat ukończonych studiów i jakości kształcenia. Udział w badaniu jest dobrowolny. Każdy absolwent rocznika objętego badaniem otrzyma drogą mailową krótką ankietę, której wypełnienie i odesłanie (również drogą elektroniczną) będzie podstawą do przeprowadzenia rzetelnych badań.

Na jakiej podstawie prawnej prowadzimy własny monitoring karier i przetwarzamy dane studentów?
UMFC prowadzi własny monitoring karier absolwentów na podstawie art. 352 ust. 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podstawą przetwarzania danych osobowych absolwentów obejmujących imiona, nazwiska, adres korespondencyjny oraz adres e-mail jest art. 6 ust.1 lit. e RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w tym procesie znajdują się tutaj.

ELA - monitoring Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
Na stronie internetowej https://ela.nauka.gov.pl/pl można znaleźć również informacje na temat ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki opartego na danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on. ELA dostarcza wiarygodne informacje o sytuacji absolwentów wszystkich polskich uczelni na rynku pracy.