Oferty pracy

 • Główny specjalista do spraw działu IT

  oferta w pliku pdf do pobrania

  Stanowisko: Główny specjalista do spraw działu IT

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  1. Zarządzanie zespołem Działu Informatyki

  2. Obsługa systemów informatycznych funkcjonujących na uczelni w tym USOS

  3. Wdrożenia informatyczne- konsultacje

  4. Udział w procesach zakupów IT

  5. Nadzorowanie archiwizacji i kopii bezpieczeństwa danych informatycznych

  6. Nadzór i udział w utrzymywaniu, administrowaniu, rozwoju i ciągłej modernizacji sieci komputerowych, infrastruktury serwerowej i związanych z nimi środowisk informatycznych

  7. Opracowywanie procedur i dobrych praktyk w obszarze IT

  8. Nadzór nad bezpieczeństwem danych przetwarzanych w uczelnianych systemach IT i współpraca z inspektorem ochrony danych w tym zakresie

  9. organizacja bieżącego wsparcia użytkowników w zakresie sprzętu i oprogramowania

  10. udzielanie zaleceń dotyczących zapewniania bezpieczeństwa informacji w obszarze teleinformatycznym w UMFC

  Wymagania:

  - wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne (profil informatyka lub pokrewne)

  - doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka/ kierownika działu informatyki w szkolnictwie wyższym

  - znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

  - znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wymagań dla systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

  - znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym sprawną komunikację w mowie i w piśmie

  - doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych obsługujących organizację wielodziałową

  - dobra organizacja pracy

  - mile widziana znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz znajomość Biuro Rektora i Senatu dokumentów programów operacyjnych, rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawy z zakresu IT

  Poszukujemy osoby o wysokiej kulturze osobistej, komunikatywnej, otwartej na kontakty z innymi, potrafiącej szybko się uczyć i pracować pod presją czasu.

  Oferujemy:

  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat)

  - pakiet ZFŚS , - uczestnictwo w szkoleniach i kursach

  - miłą atmosferę w miejscu pracy

  - pomoc we wdrożeniu na stanowisku pracy

  Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do dnia 30.06.2022

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

   

   

 • Bibliotekarz / młodszy bibliotekarz

  oferta w pliku pdf do pobrania 

  Stanowisko: bibliotekarz / młodszy bibliotekarz

  Miejsce pracy: Warszawa Zakres obowiązków:

  • Opracowanie zbiorów bibliotecznych w katalogu elektronicznym ALEPH (szczególnie nuty), współkatalogowanie w ramach NUKAT.

  • Obsługa użytkowników Biblioteki – udostępnianie materiałów bibliotecznych w wypożyczalni, czytelni, fonotece.

  • Udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki UMFC oraz innych bibliotek, informacja naukowa.

  • Selekcja zbiorów, przygotowywanie list i redystrybucja dubletów wśród innych bibliotek.

  • Udział w projektach realizowanych przez bibliotekę, promocja działań jednostki.

   Wymagania:

  • wykształcenie wyższe muzyczne lub muzykologiczne (na stanowisko młodszego bibliotekarza – przynajmniej licencjat, na stanowisko bibliotekarza – magister),

  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie,

  • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),

  • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,

  • dyspozycyjność (przynajmniej raz w tygodniu dyżury popołudniowe),

  • rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Dodatkowymi atutami będą:

  • doświadczenie w pracy w bibliotece,

  • znajomość polskich i zagranicznych baz danych oraz bibliotek cyfrowych,

  • orientacja w zasadach działania bibliotek (w szczególności muzycznych i naukowych) w Polsce

   i za granicą, znajomość przepisów dotyczących bibliotek,

  • znajomość oprogramowania do edycji grafiki.

   Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat),

  • pakiet ZFŚS,

  • uczestnictwo w szkoleniach i kursach,

  • miłą atmosferę w miejscu pracy,

  • pomoc we wdrożeniu na stanowisku pracy.

  Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do 26 czerwca 2022 r.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

   

 • Referent ds. administracyjnych/Doradca zawodowy

  oferta w pliku pdf do pobrania

  Zatrudnienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z223/18, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

  Zakres obowiązków:

  • pomoc studentom w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia, zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów;
  • pomoc studentom w uzyskaniu informacji o szkoleniach, możliwościach dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
  • pomoc studentom w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • diagnoza potencjału i preferencji zawodowych studentów, analiza informacji z uwzględnieniem ich doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej;
  • porady indywidualne w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujące m.in. kwestie prawne, pozyskiwanie finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych),
  • doradztwo w zakresie nazwania osobistych kluczowych kompetencji, określenia indywidualnych celów zawodowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
  • posiada aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;
  • posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.
  • mile widziana pogłębiona wiedza w dziedzinie rynku muzycznego.

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w młodym i ambitnym zespole uczelni o światowej renomie;
  • szansę wdrażania własnych pomysłów i samodzielnej realizacji zadań;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat);
  • pakiet ZFŚS;
  • uczestnictwo w szkoleniach i kursach;

  Kandydaci proszeni są o składanie CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do dnia 20 czerwca 2022 r.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

   

   

 • Pomocniczy pracownik obsługi

  oferta w pliku pdf do pobrania

  Zakres obowiązków:

  - Utrzymywanie porządku i czystości w wyznaczonym przez przełożonego rejonie (powierzchnie dydaktyczne/sanitariaty/pokoje gościnne/części wspólne).

  - Uzupełnianie na bieżąco papieru, ręczników i mydeł w płynie w toaletach należących do wydzielonego rejonu.

  - Wykonywanie generalnych porządków w okresie ferii zimowych i letnich.

  - Dbałość o sprzęt gospodarczy, który pracownik otrzymał na swoje wyposażenie i używa do wykonywania pracy.

  - Dbałość i odpowiedzialność za środki, które pracownik otrzymał do realizacji zleconej pracy oraz zużywanie ich zgodnie z potrzebami.

  - Sprzątanie zgłaszanych przez pracowników Administracji nieczystości oraz uzupełnianie zgłoszonych braków papieru i mydła.

  - Bieżące utrzymanie w czystości częściach ogólnodostępnych.

  - Praca wg harmonogramu.

  - Wykonywanie innych prac zlecanych przez bezpośredniego przełożonego w ramach posiadanych umiejętności.

  Wymagania:

  • Mile widziane doświadczenie jako osoba sprzątająca w budynku komercyjnym, przemysłowym lub administracji publicznej
  • Uczciwość
  • Dyskrecja
  • Ukierunkowanie na klienta
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność dostosowania się i elastyczność

   Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • praca w systemie zrównoważonego czasu pracy w godzinach 6:00-14:00
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

  Kandydaci proszeni są o składanie CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl do dnia 24 lipca 2022 r.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.