Rekrutacja w trybie ponownym

Tryb ponownej rekrutacji jest przeznaczony wyłącznie dla kandydatów, którzy przerwali studia w UMFC na określonym kierunku i ubiegają się o przyjęcie na studia w tej samej formie na tym samym kierunku i specjalności na rok wyższy niż pierwszy.

Warunkiem przystąpienia do ponownej rekrutacji jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w UMFC na danym stopniu studiów na kierunku, na który kandydat chciałby ponownie aplikować, potwierdzone zaświadczeniem z uczelni oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów (karta przebiegu studiów, wykaz ocen).

INFORMATOR [pdf]