Podyplomowe Studia TWÓRCA MUZYKI

Cel studiów
Rozwój warsztatu kompozytorskiego i umiejętności twórczych w zakresie komponowania muzyki poważnej, a także produkcji muzyki użytkowej.

Kandydaci
Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów muzycznych pierwszego stopnia (licencjackich); absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master; obywatelstwo polskie nie jest wymagane; językiem wykładowym jest język polski (zajęcia indywidualne w języku do ustalenia z prowadzącym). Umiejętności w zakresie kompozycji i instrumentacji są sprawdzane podczas kolokwium kwalifikacyjnego. W wyjątkowych okolicznościach będą dopuszczeni również absolwenci innych kierunków (muszą oni jednak wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu studiów muzycznych I stopnia). 

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych magisterskich. 

W przypadku osób legitymujących się dyplomem uzyskanym za granicą, wymagany jest zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

 

 • OFERTA EDUKACYJNA

  Rodzaj zajęć:
  W ramach programu studiów realizowane są obowiązkowe zajęcia grupowe i indywidualne, a także przedmioty fakultatywne o zróżnicowanej formie:

  - indywidualne: kompozycja, instrumentacja i aranżacja, podstawy produkcji muzycznej, kompozycja muzyki teatralnej i filmowej;
  - grupowe: współczesne techniki kompozytorskie, wprowadzenie do rynku muzycznego;
  - fakultatywne: improwizacja fortepianowa (ind.), kontrapunkt w XX wieku (gr.), realizacja live electronics (ind.), kompozycja muzyki komputerowej (ind.). 

   

  Wykładowcy przedmiotów głównych indywidualnych 

  dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC
  dr hab. Tomasz Opałka
  dr hab. Wojciech Błażejczyk
  dr Miłosz Bembinow
  dr Andrzej Karałow
  mgr Mikołaj Majkusiak
  mgr Michał Malec
  mgr Żaneta Rydzewska
  mgr Jan Duszyński
  mgr Przemysław Zych

   

  Program studiów:
  Kompozycja (ind.)
  Instrumentacja i aranżacja (ind.)
  Kompozycja muzyki filmowej i teatralnej (ind.)
  Podstawy produkcji muzycznej (ind.)
  Wprowadzenie do rynku muzycznego (grup.)
  Współczesne techniki kompozytorskie (grup.)

  Obieralny fakultet spośród przedmiotów niżej wymienionych:
  Improwizacja fortepianowa (wymagana znajomość instrumentu na poziomie min. szkoły muzycznej II stopnia, ind.)
  Kompozycja muzyki komputerowej (ind.)
  Realizacja live electronics (ind.)
  Kontrapunkt w XX wieku (grup.)

   

 • REKRUTACJA

  Terminy
  1) Składanie dokumentów: 03.07.2023-11.09.2023
  − Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacyjnego powinny być wysłane na adres sekretariatu Studiów Podyplomowych
  − Prace kompozytorskie powinny być wysłane na adres 
  andrzej.karalow@chopin.edu.pl
  2) Rozmowa kwalifikacyjna: 15.09.2023 (piątek) od godz. 12.00, UMFC

  Warunki przystąpienia do rekrutacji
  Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 250,00 PLN.
  70 2490 0005 0000 4600 5158 8131
  Podyplomowe Studia – rekrutacja
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
  w tytule: imię, nazwisko kandydata, nazwa studiów podyplomowych

  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm)
  4. kopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w decyzji o warunkach rekrutacji studiów podyplomowych,
  7. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

  Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne dla cudzoziemców
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  3. 3 fotografie (wymiar 3 x 4 cm),
  4. kopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu,
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (zawarte we wzorze podania o przyjęcie na studia podyplomowe),
  6. inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w decyzji o warunkach rekrutacji studiów podyplomowych,
  7. poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo podpisane oświadczenie o przystąpieniu do
  ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  8. odpis zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z
  przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
  10. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

  Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  Zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez kandydata stwierdza pracownik UMFC przyjmujący dokumentację.

  Ponadto należy złożyć:
  1. wykaz dorobku artystycznego (kompozycje, wykonania, konkursy itp.),
  2. nazwisko proponowanych pedagogów kompozycji i instrumentacji oraz wybór preferowanego przedmiotu fakultatywnego.
  Czynności z zakresu rekrutacji i przebiegu Studiów Podyplomowych koordynuje Sekretariat Studiów Podyplomowych.

  Wymagania rekrutacyjne na PSTM 2023/24
  1. Znajomość notacji muzycznej (tradycyjnej)
  2. Podstawowa wiedza o instrumentach
  3. Podstawowa wiedza w zakresie historii muzyki i stylów muzycznych.
  4. Materiały z zakresu własnej twórczości
  5. 3 partytury autorskich kompozycji na dowolne składy (zapisane w tradycyjnej notacji nutowej). Dopuszczalne jest dołączenie partytur dodatkowych, tj. aranżacje, muzyka filmowa i teatralna (w fomie zapisu partyturowego), ewentualnie utwory interdyscyplinarne/multimedialne, realizacje dźwiękowe i inne.

  Zasady kwalifikacji
  Podczas kolokwium kwalifikacyjnego konieczne jest zaprezentowanie własnych kompozycji i ew. instrumentacji (partytury, pliki dźwiękowe) przesłanych wcześniej na niżej podany mail: 3 partytury autorskich kompozycji na dowolne składy (zapisane w tradycyjnej notacji nutowej). Dopuszczalne jest dołączenie partytur dodatkowych, tj. aranżacje, muzyka filmowa i teatralna (w formie zapisu partyturowego), ewentualnie utwory interdyscyplinarne/multimedialne, realizacje dźwiękowe i inne. 

   

 • OPŁATA

  OPŁATA ZA STUDIA

  6 000,- PLN / semestr – na rachunek:

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
  ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

  70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 ALIOR BANK S.A. wpłaty w PLN (kod BIC/SWIFT: ALBPPLPWXXX)
  lub:
  82 2490 0005 0000 4600 9732 0699 – tylko wpłaty w EUR

  Tytuł przelewu: imię i nazwisko [kandydata], rekrutacja na PSTM 

  Aktualny cennik znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Uczelni pod adresemwww.bip.chopin.edu.pl/zarzadzenie/z-6-2023