Opłaty za studia - cenniki

Od roku akademickiego 2023-2024 zasady pobierania opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia reguluje Zarządzenie nr 6/2023 Rektora UMFC z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2023/2024.

Zasady pobierania opłat za studia pierwszego, drugiego stopnia, w tym w szczególności terminy ich wnoszenia, reguluje Zarządzenie nr 16/2022 Rektora UMFC z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zamiany w cenniku opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2022/2023. 

Jako student możesz ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz o rozłożenie ich na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat. Szczegółowe warunki zwolnienia z opłat lub ich rozłożenia na raty określa Zarządzenie nr 15/2021 Rektora UMFC z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Wniosek w tej sprawie złóż do dziekana swojego wydziału nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, do których się odnosisz. Pamiętaj, że w przypadku wniosków motywowanych wybitnymi wynikami w nauce lub uczestnictwem w międzynarodowych programach stypendialnych termin ten wynosi 3 miesiące.

Od decyzji dziekana przysługuje Ci odwołanie do Rektora UMFC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja Rektora UMFC jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.