Rekrutacja dla studentów

Zasady rekrutacji studentów w ramach programu Erasmus+

 1. Studenci UMFC mogą wyjeżdżać na studia do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa+, z którą uczelnia macierzysta posiada podpisaną umowę bilateralną o wzajemnej wymianie studentów i pedagogów w ramach programu Erasmus +.
 2. Studenci lub absolwenci UMFC (w przypadku absolwentów wyjazd możliwy do 12 miesięcy od uzyskania dyplomu ukończenia studiów) mogą wyjeżdżać na praktyki. Wyjazdy te odbywają się  albo do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa +, albo do instytucji zagranicznej, która na podstawie dokumentu Learning Agreement for Traineeships zgodzi się przyjąć studenta lub absolwenta na praktyki.

 3. Minimalny okres wyjazdu na studia wynosi 2 miesiące (lub trymestr, jeśli w danej uczelni rok akademicki dzieli się na trymestry), a maksymalny 12 miesięcy. Minimalny okres wyjazdu na praktyki wynosi 2 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy.

 4. Okres 12 miesięcy dotyczy jednego stopnia studiów (stopień pierwszy, stopień drugi i stopień trzeci). Typ mobilności (studia czy praktyki) można łączyć w ramach tego samego stopnia (np. w ramach studiów drugiego stopnia można wyjechać na maksymalnie 9 miesięcy i po uzyskaniu dyplomu tych studiów można wyjechać na praktyki na maksymalnie 3 miesiące).

 5. Stypendium przyznawane jest na rzeczywisty okres studiów (wykłady, zaliczenia) lub praktyk. Nie dotyczy wyjazdów w ramach zbierania materiałów do pracy licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej.

 6. Zakres i czas trwania realizowanych studiów lub praktyk w ramach programu Erasmus+  musi być zatwierdzony przez dziekana uczelni macierzystej, jak również dziekana instytucji przyjmującej. Dziekan uczelni macierzystej na podstawie potwierdzonych dokumentów z instytucji zagranicznej studenta zalicza semestr lub rok studiów lub okres odbytych praktyk. Niespełnienie warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą (brak zaliczeń, brak realizacji określonych przedmiotów ustalonych i zawartych w Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships) skutkuje wystąpieniem uczelni do studenta lub absolwenta o zwrot przyznanego grantu.

 7. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus + ma takie same prawa jak studenci uczelni przyjmującej.

 8. Studia lub praktyki w instytucji zagranicznej są zawsze nieodpłatne.

 9. Rekrutacja na wyjazd (i studia, i praktyki) w UMFC rozpoczyna się 1 grudnia i trwa do końca 3 tygodnia stycznia (około 20 stycznia) w roku akademickim poprzedzającym rok, na który studenci chcą wyjechać.

 10. W wyżej wyznaczonym okresie studenci składają podania z podpisem dziekana danego wydziału i pedagoga przedmiotu głównego lub opiekuna praktyk wraz z załącznikami (składanie dokumentów w pok. 207). W podaniu studenci podają propozycje instytucji, do których chcieliby wyjechać. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbywa się w ostatnim tygodniu stycznia danego roku. Komisja dokonuje ostatecznego wyboru studentów otrzymujących stypendium, jak również określa do jakich instytucji zagranicznych zostaną wysłane ich aplikacje. Decyzja komisji kwalifikacyjnej zostaje podana do publicznej wiadomości i wywieszona w zakładce ERASMUS+ na stronie internetowej UMFC.

 11. Zakwalifikowani studenci składają do uczelni zagranicznych aplikacje zawierające niżej wymienione dokumenty:
  – demo lub dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności,
  – list motywacyjny,
  – CV w języku angielskim (lub w języku kraju, do którego ubiegają się o wyjazd),
  – wypełnione formularze Learning AgreementStudent Application Form – na studia lub Learning Agreement for Traineeships – na praktyki (dostępne w zakładce ERASMUS+). Szczegółowe terminy przyjmowania aplikacji dostępne są na stronach internetowych wybranych uczelni.

 12. Od roku akademickiego 2021/2022 aplikacje powinny być składane za pośrednictwem systemu internetowego stosowanego w danej instytucji zagranicznej.

 13. O ostatecznej akceptacji zgłoszeń lub jej braku studenci zostają poinformowani do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok, na który zostali zgłoszeni.

 14. Każdy student, który otrzymał stypendium i odbył studia lub praktyki w uczelni zagranicznej, zobowiązany jest dostarczyć po przyjeździe wymagane dokumenty dookreślone w umowie finansowej student-UMFC oraz wypełnić ankietę on-line (EU Survey).

Karta studenta