Rekrutacja dla pedagogów i pracowników

Zasady rekrutacji pedagogów i pracowników w ramach programu Erasmus+

 1. Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami 27 krajów UE, trzech krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia uczestniczących w programie Erasmus+, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.
 2. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy mogą wyjechać do uczelni zagranicznej posiadającej Kartę Erasmusa, i z którą UMFC podpisało umowę bilateralną o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów) lub odbycia szkolenia w ramach programu Erasmus+.

 3. Pobyt w uczelni zagranicznej musi zostać zrealizowany między 1 października danego roku a 30 września roku przyszłego i może trwać od kilku dni do maksymalnie 6 tygodni.

 4. Jeżeli pobyt trwa jeden tydzień lub krócej nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej 8 godzin dydaktycznych.

 5. Chęć wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ wykładowca lub pracownik zgłasza Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ lub Prorektor ds. zagranicznych UMFC.

 6. Wykładowcy mogą zgłaszać zaproszenia uczelni zagranicznych do prowadzenia wykładów lub masterclass Koordynatorowi Programu Erasmus+.

 7. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki zobowiązany jest ustalić planowany program dydaktyczny Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement, który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i uczelnia goszcząca.

 8. Wykładowcy zainteresowani wyjazdami w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do przedłożenia propozycji — planu wykładów, warsztatów czy seminariów oraz CV w języku kraju docelowego lub w języku angielskim, jeżeli dana uczelnia zagraniczna wymaga tego rodzaju dokumentów.

 9. Podczas kwalifikacji pedagogów ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus + uwzględniane są: doświadczenie zawodowe, kompetencje językowe, liczba wyjazdów danego wykładowcy w ramach programu Erasmus+.

 10. Każdy z wykładowców, któremu został przyznany grant zobowiązany jest niezwłocznie po przyjeździe z uczelni zagranicznej dostarczyć dokumenty potwierdzające wcześniej uzgodnioną realizację Mobility Agreement oraz wypełnić ankietę on-line, którą otrzymuje automatycznie po powrocie.

 11. Akceptację i wybór wykładowców/pracowników wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ dokonuje Prorektor ds. zagranicznych UMFC wraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.

 12. Liczba realizowanych wyjazdów jest ograniczona kontraktem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz przyznanymi środkami z FRSE. Może być modyfikowana w zależności od długości pobytu i liczby wyjazdów oraz przyznawania dodatkowych funduszy na realizację mobilności.