Wydział Muzyki Kościelnej

Wydział powstał 1 października 2019 roku, na mocy Uchwały Senatu UMFC nr 37/209/2019 z dnia 28 czerwca 2019 (a następnie Zarządzenia Rektora UMFC nr 32/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Wydziału Muzyki Kościelnej w UMFC). Na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku muzyka kościelna, w specjalnościach: muzyka kościelna, kantor-dyrygent, monodia litur-giczna, organista, kształci muzyków kościelnych: dyrygentów chórów i zespołów parafialnych, orga-nistów, gregorianistów i animatorów życia muzycznego.

Program zajęć grupowych i indywidualnych jest zróżnicowany. Kształcenie prowadzone jest w specjalnościach:
•    Muzyka kościelna — grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny; grupa zajęć podstawowych: emisja głosu, historia polskiej muzyki liturgicznej, historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego, śpiew gregoriański, zespół wokalny muzyki kościelnej, ćwiczenia z harmonii, organoznawstwo i zagadnienia ochrony, kon-serwacji i dokumentacji organów, liturgika, prawodawstwo muzyki liturgicznej i śpiew liturgicz-ny, metodyka zbiorowej emisji głosu,
•    Organista – grupa zajęć kierunkowych: organy, improwizacja organowa i akompaniament litur-giczny; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu, dyrygentura, kameralistyka orga-nowa, specjalistyczna literatura organowa, schola gregoriańska, zespół wokalny muzyki ko-ścielnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, zagadnienia ochrony, konserwacji i doku-mentacji organów, metodyka zbiorowej emisji głosu,
•    Monodia liturgiczna – grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura gregoriańska, schola gregoriań-ska; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: dyrygentura, emisja głosu i śpiew liturgiczny, orga-ny, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, prepolifonia europejska, zespół wo-kalny muzyki kościelnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, metodyka zbiorowej emi-sji głosu, psychologia pracy w zespole,
•    Kantor-dyrygent —  grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, zespół wokalny muzyki kościelnej; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu i śpiew liturgiczny, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, schola gregoriańska, specjalistyczna literatura muzycz-na, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, solfeż specjalistyczny, zespoły wokalne – prak-tyki, metodyka zbiorowej emisji głosu, psychologia pracy w zespole.