Wydział Muzyki Kościelnej

Wydział powstał 1 października 2019 roku, na mocy Uchwały Senatu UMFC nr 37/209/2019 z dnia 28 czerwca 2019 (a następnie Zarządzenia Rektora UMFC nr 32/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Wydziału Muzyki Kościelnej w UMFC). Na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku muzyka kościelna, w specjalnościach: muzyka kościelna, kantor-dyrygent, monodia liturgiczna, organista, kształci muzyków kościelnych: dyrygentów chórów i zespołów parafialnych, organistów, gregorianistów i animatorów życia muzycznego.

Program zajęć grupowych i indywidualnych jest zróżnicowany. Kształcenie prowadzone jest w specjalnościach:
•    Muzyka kościelna — grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny; grupa zajęć podstawowych: emisja głosu, historia polskiej muzyki liturgicznej, historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego, śpiew gregoriański, zespół wokalny muzyki kościelnej, ćwiczenia z harmonii, organoznawstwo i zagadnienia ochrony, konserwacji i dokumentacji organów, liturgika, prawodawstwo muzyki liturgicznej i śpiew liturgiczny, metodyka zbiorowej emisji głosu,
•    Organista – grupa zajęć kierunkowych: organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu, dyrygentura, kameralistyka organowa, specjalistyczna literatura organowa, schola gregoriańska, zespół wokalny muzyki kościelnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, zagadnienia ochrony, konserwacji i dokumentacji organów, metodyka zbiorowej emisji głosu,
•    Monodia liturgiczna – grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura gregoriańska, schola gregoriańska; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: dyrygentura, emisja głosu i śpiew liturgiczny, organy, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, prepolifonia europejska, zespół wokalny muzyki kościelnej, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, metodyka zbiorowej emisji głosu, psychologia pracy w zespole,
•    Kantor-dyrygent —  grupa zajęć kierunkowych: dyrygentura, organy, zespół wokalny muzyki kościelnej; grupa zajęć podstawowych i ogólnych: emisja głosu i śpiew liturgiczny, improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny, schola gregoriańska, specjalistyczna literatura muzyczna, specjalistyczna literatura muzyki kościelnej, solfeż specjalistyczny, zespoły wokalne – praktyki, metodyka zbiorowej emisji głosu, psychologia pracy w zespole.

 • INFORMATOR - PIERWSZY STOPIEŃ

  Kierunek: Muzyka kościelna
  Specjalność: Muzyka kościelna
  studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

  Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt muzyki w liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć głównych obejmuje:
  •    dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
  •    naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią i z nią związanych,
  •    improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie nie tylko w liturgii.
  Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii polskiej muzyki liturgicznej, semiologii gregoriańskiej i wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego, a także organoznawstwa, zagadnień ochrony, konserwacji i dokumentacji organów, jak również teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

  Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych:
  •    dyrygentura: dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; dr Bartosz Michałowski,
  •    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski,
  •    improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński,
  •    emisja głosu: dr Joanna Łukaszewska.

  Sprawdziany
  •    organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzeniem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego
  •    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  •    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

  Zakres materiału
  •    organy lub fortepian
  - organy:
          1.  J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
          2.  J.S. Bach — wybrana część sonaty (BWV 525 – 530),
          3.  J.S. Bach — opracowanie chorałowe,
          4.  utwór dowolny,
  -  fortepian:
          1. dwie etiudy o różnej problematyce,
          2. J.S. Bach — preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
          3. allegro sonatowe,
          4. utwór dowolny,
  - sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – harmonizacja na organach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej

  •    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
      -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
      -    sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i rytmicznych

  •    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
      -    dyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
      -    wykonanie partii wokalnej pieśni kościelnej — na pamięć lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego (w przypadku utworu z akompaniamentem kandydat będzie miał do dyspozycji akompaniatora).

  Dokumenty dodatkowe
  •    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
  •    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi,
  •    nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie z predyspozycji wokalnych,
  •    partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 04.06.2024 (decyduje data stempla pocztowego).
   

 • INFORMATOR - DRUGI STOPIEŃ

  Kierunek: Muzyka kościelna
  Specjalność: Organista
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Przedmiotami głównymi są organy oraz akompaniament liturgiczny i improwizacja organowa. Ponadto istnieje możliwość sprofilowania ścieżki kształcenia poprzez wybór w ramach jednego z przedmiotów głównych drugiej godziny zajęć pomiędzy organami a improwizacją organową. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią oraz improwizacji organowej w różnych formach i stylach. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych i nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji muzyki w liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

  Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych:
      •    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński,
      •    improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński,
      •    improwizacja organowa: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Damian Skowroński,
      •    emisja głosu: dr Rafał Grozdew, dr Joanna Łukaszewska,
      •    dyrygentura: dr Anna Perzanowska-Tarasiuk, dr Bartosz Michałowski.

  Sprawdziany 
  •    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej
  •    dyrygentura chóralna;  emisja głosu;  kształcenie słuchu

  Zakres materiału
  •    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej:
      -    wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 30 minut – utwory do wyboru przez komisję),
      -    sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek pieśni kościelnej wybranej przez komisję oraz krótka improwizacja w dowolnej formie i stylu,
  •    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
  zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym lub wokalnym a cappella
      -    wykonanie dowolnego utworu wokalnego z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata),
      -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

  Dokumenty dodatkowe 
  •    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
  •    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
  •    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 24.06.2024 (decyduje data stempla pocztowego).
   

   

  Kierunek: Muzyka kościelna
  Specjalność: Kantor-dyrygent
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach, dyrygenturę i wykonawstwo muzyki chóralnej. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią, a także poznawania metod pracy z różnymi zespołami wokalnymi. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, jak również nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji muzyki w liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

  Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych:
      •    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; dr Bartosz Michałowski,
      •    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski,
      •    zespół wokalny muzyki kościelnej: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
      •    emisja głosu i śpiew liturgiczny: dr Rafał Grozdew; dr Joanna Łukaszewska,
      •    improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński

  Sprawdziany 
  •    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego 
  •    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu

  Zakres materiału
  •    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego:
      -    wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 20 minut – utwory do wyboru przez komisję),
      -    sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek dowolnej pieśni kościelnej,

      dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
      -    zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym lub wokalnym a cappella,
      -    wykonanie partii wokalnej utworu solowego o tematyce sakralnej z akompaniamentem (akompaniator do dyspozycji kandydata),
      -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

  Dokumenty dodatkowe 
  •    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
  •    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
  •    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 24.06.2024 (decyduje data stempla pocztowego).
   

  Kierunek: Muzyka kościelna
  Specjalność: Monodia liturgiczna
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe oscylują wokół wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego i monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze źródła rękopiśmienne i współczesne wydania krytyczne oraz historyczną praktykę wykonawczą nawiązującą do semiologii gregoriańskiej. Student doskonali swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie dyrygentury. Celem studiów magisterskich jest przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego zespołów wokalnych wykonujących muzykę jednogłosową, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji muzyki w liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

  Pedagodzy prowadzący zajęcia z przedmiotów z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych:
  •    dyrygentura gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
  •    schola gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
  •    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; dr Bartosz Michałowski,
  •    emisja głosu i śpiew liturgiczny: dr Rafał Grozdew; dr Joanna Łukaszewska,
  •    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Damian Skowroński
  •    improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński

  Sprawdziany 
  •    organy    
  •    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu

  Zakres materiału
  •    organy – wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu solowego (prezentacja do 15 minut),
  •    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu:
      -    zadyrygowanie utworem wokalnym a cappella,
      -    wykonanie dwóch utworów gregoriańskich a cappella – interpretacja wg zapisu w Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium Missae,
      -    wykonanie partii wokalnej utworu o tematyce sakralnej z akompaniamentem (akompaniator do dyspozycji kandydata),
      -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i rytmicznych

  Dokumenty dodatkowe
  •    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
  •    partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
  •    partytury wykonywanych utworów z monodii liturgicznej,
  •    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
  należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 24.06.2024 (decyduje data stempla pocztowego)

   

Aktualności