Pracownicy

dr hab.

Michał Sławecki

prof. UMFC

Funkcja: Dziekan Wydziału Muzyki Kościelnej

Wydział: Wydział Muzyki Kościelnej

Katedra: Muzyki Kościelnej

Specjalność: muzyka kościelna

orga­ni­sta, kom­po­zy­tor, dyry­gent, gre­go­ria­ni­sta, ur. 3 XII 1982 w Puławach.

dr hab.

Michał Sławecki

prof. UMFC

dyrygentura chóralna, muzyka kościelna

Absolwent Salezjańskiego Liceum Muzycznego, a następ­nie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakre­sie muzy­ki kościel­nej (orga­ny – Magdalena Czajka, dyry­gen­tu­ra – Sławek A. Wróblewski) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kla­sie kom­po­zy­cji Stanisława Moryty (dyplo­my z wyróż­nie­niem). W roku aka­de­mic­kim 2006–2007 stu­dio­wał w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila (Włochy) kom­po­zy­cję – Alessandro Sbordoni, orga­ny i śpiew gre­go­riań­ski – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gre­go­riań­ski – Alberto Turco, Daniel Saulnier).

Specjalizował się w zakre­sie wyko­naw­stwa śpie­wu gre­go­riań­skie­go u Nino Albarosy (Cremona). Uczestniczył w licz­nych kur­sach mistrzow­skich, któ­re pro­wa­dzi­li: Johannes B. Göschl (Monachium/Kiel), Kees Pouderoijen (Wiedeń), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Florencja), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin), Alexander M. Schweitzer (Oslo), Thomas Forrest Kelly (Cambridge), Juan Carlos Asensio (Madrid).

Doktorat w dzie­dzi­nie sztuk muzycz­nych w zakre­sie dyry­gen­tu­ry uzy­skał na pod­sta­wie pra­cy Topos roma­no-fran­koń­ski. Aspekt wyko­naw­czy na przy­kła­dzie wybra­nych utwo­rów (2012, UMFC, pro­mo­tor ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik), habi­li­ta­cja w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej dyry­gen­tu­ra, na pod­sta­wie oce­ny ogól­ne­go dorob­ku oraz osią­gnię­cia arty­stycz­ne­go – pły­ty CD Martyrum Polonorum Laudes, DUX 1230 (2016, UMFC).

Otrzymał licz­ne nagro­dy i wyróż­nie­nia: sty­pen­dium nauko­we Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybit­nych mło­dych naukow­ców (2018–2020), sty­pen­dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2017), nagro­dę I stop­nia JM Rektora UMFC (2015), nagro­dę II stop­nia JM Rektora UMFC (2012), fel­low­ship Keimyung University w Korei (2006), sty­pen­dium Prezesa Rady Ministrów (2000).

Od roku 2008 zwią­za­ny z macie­rzy­stą uczel­nią jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zatrudniony począt­ko­wo jako asy­stent (2008–2012), od roku 2012 na sta­no­wi­sku adiunk­ta na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC, a obec­nie (od roku 2020) na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra na Wydziale Muzyki Kościelnej. Prowadzi nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty: dyry­gen­tu­ra; dyry­gen­tu­ra gre­go­riań­ska; zespół wokal­ny muzy­ki kościel­nej; akom­pa­nia­ment litur­gicz­ny i impro­wi­za­cja orga­no­wa; histo­ria, teo­ria i semio­lo­gia śpie­wu gre­go­riań­skie­go; cho­rał gre­go­riań­ski; scho­la gre­go­riań­ska; pre­po­li­fo­nia euro­pej­ska. W 2014/2015 roz­po­czął współ­pra­cę z Instytutem Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” Centrum Studiów Mariologicznych UKSW w Niepokalanowie na Wydziale Teologicznym UKSW, gdzie pro­wa­dzi autor­ski wykład mono­gra­ficz­ny Maryja w muzy­ce na Studiach Doktoranckich i Podyplomowych. Od roku 2016/2017 wykła­da na Podyplomowych Studiach Monodii Liturgicznej pro­wa­dzo­nych przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie (UPJP II) semio­lo­gię i dyry­gen­tu­rę gre­go­riań­ską, a od roku 2018/2019 jest wykła­dow­cą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest zało­ży­cie­lem i dyrek­to­rem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie, któ­re zain­au­gu­ro­wa­ło swo­ją dzia­łal­ność w 2013 roku. W ramach pro­gra­mu Erasmus oraz Erasmus Plus wyjeż­dżał do Ružomberku (Katolicka Univerzita 2018, 2017) i Salamanki (Conservatorio Superior de Musica 2015, 2014, 2013). Od roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w swo­jej macie­rzy­stej uczel­ni peł­ni funk­cję dzie­ka­na Wydziału Muzyki Kościelnej. Zajmuje się rów­nież pro­ble­ma­ty­ką kształ­ce­nia w uczel­ni wyż­szej, w roku 2016 został uczel­nia­nym koor­dy­na­to­rem ds. jako­ści kształ­ce­nia, a w 2019 jako jedy­ny przed­sta­wi­ciel sztuk muzycz­nych został powo­ła­ny do Komisji Ewaluacji Nauki, orga­nu dorad­cze­go Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzi zaję­cia, kur­sy i warsz­ta­ty teo­rii i inter­pre­ta­cji śpie­wu gre­go­riań­skie­go w opty­ce semio­lo­gii gre­go­riań­skiej w kra­ju: Kraków (2019, 2018, 2017, 2016, 2015), Bydgoszcz (2016), Białystok (2019, 2018, 2017, 2016), Gdańsk (2017, 2015), Poznań (2015), Sopot (2014), Niepokalanów (regu­lar­nie od 2013), Radom (2013), Siedlce (2013), Warszawa (od 2013), Wigry (2009–2013), a tak­że zagra­ni­cą: Marijampole (2019), Imola (2019, 2018), Rosazzo (regu­lar­nie od 2015), Bergamo (2015), Mondovì (2012), Parma (2011), L’Aquila (2009, 2008).

Jest zało­ży­cie­lem, dyrek­to­rem arty­stycz­nym i dyry­gen­tem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z któ­rym w 2011 wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo” (w kate­go­riach can­to mono­di­co chri­stia­no – con­cor­so oraz ras­se­gna). Płyta Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpie­wie gre­go­riań­skim i ambro­zjań­skim z impro­wi­za­cja­mi sak­so­fo­no­wy­mi z udzia­łem Pawła Gusnara (sak­so­fon) oraz Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod jego kie­row­nic­twem odzna­czo­na pre­sti­żo­wą nagro­dą Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kate­go­rii muzy­ka daw­na (kon­cep­cja pły­ty Emilia Dudkiewicz). W 2013 zało­żył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z któ­rym pra­cu­je nad reper­tu­arem post­kla­sycz­nym, w szcze­gól­ny spo­sób pro­pa­gu­jąc jasno­gór­ską muzy­kę jed­no­gło­so­wą, któ­rej nowe odkry­cia reje­stru­je w pre­sti­żo­wej serii Jasnogórska Muzyka Dawna wyda­wa­nej przez fir­mę Musicon. W roku 2019 pły­ta Historia de Sancto Paulo pri­mo here­mi­ta Patre nostro zosta­ła nomi­no­wa­na do nagro­dy Fryderyk w kate­go­rii muzy­ka daw­na.

W 2014 Michał Sławecki został dyry­gen­tem i dyrek­to­rem arty­stycz­nym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z któ­rym zwią­za­ny jest od 2001, (począt­ko­wo jako chó­rzy­sta, a od 2007 jako II dyry­gent).

Z pro­wa­dzo­ny­mi zespo­ła­mi odno­si licz­ne suk­ce­sy arty­stycz­ne w kon­kur­sach i festi­wa­lach chó­ral­nych o ran­dze ogól­no­pol­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej. Na 100-lecie odzy­ska­nia Niepodległości, któ­re zbie­gło się z rocz­ni­cą 50-lecia powsta­nia Chóru UKSW, przy­go­to­wał uro­czy­sty kon­cert jubi­le­uszo­wy oraz nagrał oko­licz­no­ścio­wą pły­tę z reper­tu­arem patrio­tycz­no-reli­gij­nym kom­po­zy­to­rów pol­skich od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność. Zdobył wyso­kie nagro­dy i odzna­cze­nia, m.in.: Z Chórem UKSW – 2017: II Miejsce na III Ogólnopolskim Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu; Złoty Dyplom XVII Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu; 2016: Złoty Dyplom w kate­go­rii muzy­ki sakral­nej, Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie na 51. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, Grand Prix XVII Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, I Miejsce i Złoty Dyplom na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat viWAT w Warszawie, I Miejsce w kate­go­rii chó­ry na 22. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, 2015: Grand Prix, Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna X Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach, Grand Prix XVI Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, Grand Prix i Złoty Dyplom II Ogólnopolskiego Festiwalu Wielkanocnej Pieśni Chóralnej w Sopocie, 2014: I nagro­da, Nagroda Specjalna w kate­go­rii chó­ry oraz puchar i nagro­da JE abp. Henryka Hosera na IX Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach, 2014: II nagro­da XV Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, 2013: Złoty Dyplom na IV Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia w Warszawie, Złoty dyplom na VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2011: Grand Prix i Złoty Dyplom na III Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia  w Warszawie;  Z MSG Clamaverunt Iusti – 2016: Fryderyk 2016 – w kate­go­rii muzy­ka poważ­na — muzy­ka  daw­na za album CD „Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego z śpie­wie gre­go­riań­skim i ambro­zjań­skim z impro­wi­za­cja­mi sak­so­fo­no­wy­mi”; 2015: Category win­ner oraz Honorary Diploma of Excellence w kate­go­rii Gregorian Chant na Malta International Chori Festival, Grand Prix i Złoty Dyplom VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2014: Grand Prix i I nagro­da na XV Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, II nagro­da w kate­go­rii chó­ry, Nagroda Specjalna oraz puchar i nagro­da Starosty Wołomińskiego na IX Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach; 2011: I nagro­da w Concorso Polifonico Internazionale Gudio d’Arezzo w kate­go­riach can­to mono­di­co cri­stia­no – con­cor­so oraz can­to mono­di­co – ras­se­gna (2011); Ze SG Cardinalis Stephani Wyszyński – 2017: XI Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w Ząbkach, VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2015: 43. International Choir Festival of Songs Olomouc 2015 – kon­kurs muzy­ki sakral­nej w Ołomuńcu w Czechach, 2014: Grand Prix i Złoty Dyplom VI Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Litugica” w Gnieźnie. Jest rów­nież lau­re­atem nagród indy­wi­du­al­nych – 2018: Stypendium nauko­we dla wybit­nych mło­dych naukow­ców, 2017: Młoda Polska, sty­pen­dium arty­stycz­ne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go dyry­gen­ta XVII Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu, Nagroda spe­cjal­na VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2016: Nagroda spe­cjal­na dla Najlepszego Dyrygenta – nagro­da Rektora UMFC na I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat viWAT w Warszawie, 2015: Nagroda Rektora UMFC I stop­nia za dzia­łal­ność arty­stycz­ną, nauko­wą i orga­ni­za­cyj­ną, Nagroda spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go dyry­gen­ta Kierownika Zakładu Muzyki Sakralnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, VII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2013: Nagroda Specjalna Dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy VI Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, 2012: Nagroda Rektora UMFC II stop­nia, 2011: Nagroda Rektora UMFC dla naj­lep­sze­go dyry­gen­ta III Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia w Warszawie.

Koncertuje jako soli­sta, kame­ra­li­sta, akom­pa­nia­tor i dyry­gent. Jest lau­re­atem nagród i wyróż­nień w kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich i chó­ral­nych (z uwzględ­nie­niem muzy­ki jed­no­gło­so­wej). Jego muzy­ka zna­la­zła się na kil­ku pły­tach CD. W latach 2003–2013 roku peł­nił funk­cję orga­ni­sty i kan­to­ra w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. W latach 2010–2016 dyrek­tor arty­stycz­ny festi­wa­lu muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej w Nałęczowie, a od 2012 – kie­ru­je festi­wa­lem muzy­ki współ­cze­snej Legnickie Conversatorium Organowe im. prof. Stanisława Moryto.

Jako wyko­naw­ca współ­pra­cu­je z wie­lo­ma festi­wa­la­mi. Na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie pro­wa­dził pra­wy­ko­na­nia nastę­pu­ją­cych utwo­rów – 2008: Missa „Gaude Mater” M. Sławeckiego na soli­stów, chór, orkie­strę i dwo­je orga­nów, 2013: Missa in hono­rem beati Georgii Popiełuszko Ł. Urbaniaka na chór i orkie­strę, 2014 – Missa „Corpus Christi” Ł. Farcinkiewicza na soli­stów, chór i orkie­strę. Na Festiwalu Musica Claromontana, popro­wa­dził współ­cze­sne pra­wy­ko­na­nia muzy­ki mono­dycz­nej – 2014: Missa de Beatae Mariae Virginis, Officium de Sancte Paule Primum Eremite patre nostro, 2015: Officium defunc­to­rum, Historia de inven­tio­ne Sanctae Crucis, 2016: Officium de sanctoAntonio patre nostro, Officium de Beatae Mariae Virginis die­bus sab­ba­tis, 2017: Officium resur­rec­tio­nis, Officium de Sanctae Andreae Apostoli oraz muzy­kę ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wą Józefa Elsnera: Missa in B na soli­stów, chór i orkie­strę (2017), Offertorium Quoniam in me spe­ra­vit (2017), Graduale Alleluia. Iuravit Dominus (2018), Hymnus Veni Sancte Spiritus (2019), Officium in Visitatione Sanctae Mariae (2019).

Z pro­wa­dzo­ny­mi przez sie­bie zespo­ła­mi mono­dycz­ny­mi był obec­ny na nie­mal wszyst­kich festi­wa­lach śpie­wu gre­go­riań­skie­go: S. Giaccomo Festival (Bologna 2019, 2014), International Gregoriaans Festival van Watou (Watou 2018, 2015, 2012), Les Dimanches du chant grégo­rien à l’abbaye de Clervaux (Clervaux – Luxembourg 2017), Gregorian Festival (Liège 2018, 2016), InCanto Gregoriano (Firenze 2014), Festiwal Muzyki Jednogłosowej (Płock 2015, 2013), Festival Interazionale Polifonico „Guido d’Arezzo” (Arezzo 2011), International Festival of Gregorian Chant (Bratysława 2007).

Prowadzi oży­wio­ną dzia­łal­ność na polu pro­pa­go­wa­nia śpie­wu gre­go­riań­skie­go poprzez kur­sy, kon­cer­ty i uro­czy­ste litur­gie w kra­ju i zagra­ni­cą. Obecnie jego bada­nia kon­cen­tru­ją się wokół zagad­nień teo­rii i inter­pre­ta­cji zachod­niej mono­dii litur­gicz­nej w opar­ciu o naj­star­sze dostęp­ne źró­dła adia­ste­ma­tycz­ne w duchu odkryć Dom Eugène Cardine’a (semio­lo­gia gre­go­riań­ska, semio­mo­dal­ność, semio­este­ty­ka). Jest zapra­sza­ny w cha­rak­te­rze pre­le­gen­ta na sym­po­zja kon­fe­ren­cje i semi­na­ria nauko­we. Jest auto­rem licz­nych publi­ka­cji z zakre­su pro­ble­ma­ty­ki śpie­wu gre­go­riań­skie­go, dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej i muzy­ki sakral­nej. Jest zało­ży­cie­lem i redak­to­rem wyda­wa­ne­go w UMFC rocz­ni­ka nauko­we­go Thesaurus Musicae Sacrae (od 2017).

Jest człon­kiem m. in. Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (sek­cje wło­ska i pol­ska), Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Akademii Fonograficznej, Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (pre­zes) i Stowarzyszenia Chór UKSW (sekre­tarz).

Ważniejsze kom­po­zy­cje: Instrumentalne – Schizzo na orga­ny solo, 2017; Ein feste Burg in iubi­la­tio­ne na orga­ny solo, 2017; Festinemus Jubilaemus na sak­so­fon sopra­no­wy, orga­ny i per­ku­sję, 2016; La lune pour Magdaleine (Księżyce) na orga­ny solo, 2014 (Magdalena Czajka in memo­riam); Notturno homa­ge a Fryderyk Chopin (2009) na 10 mul­ti­per­ku­sji; Agon na per­ku­sję i orga­ny lub taśmę, 2005; *** na for­te­pian, 2003; Asaf na akor­de­on, 2003; Apokryf na orga­ny, 2001. Wokalne i wokal­no-instru­men­tal­ne – Msza kaszub­ska na bary­ton, chór mie­sza­ny i orga­ny (z tek­stem w języ­ku pol­skim) 2015; Branum novum na sopran, orga­ny i per­ku­sję, 2013; Misterium Christi (2012) na chór gre­go­riań­ski i orga­ny; Psalm 89 „Misericirdias Domini” (2012) na chór mie­sza­ny a cap­pel­la; Msza Kaszubska (2010) na chór mie­sza­ny i orga­ny; Kaszubskie Magnificat (2010) na sopran, tenor, chór mie­sza­ny i orkie­strę; Missa „Cunctipotens” (2009) na sopran i bary­ton, chór żeń­ski, trzy trąb­ki, dwa puzo­ny i orga­ny; Ave verum cor­pus (2008) na chór mie­sza­ny i orkie­strę kame­ral­ną; Missa „Gaude Mater” (2008) na gło­sy solo­we, chór mie­sza­ny, orkie­strę sym­fo­nicz­ną i dwo­je orga­nów; Magnificat (2005) na sopran, chór żeń­ski i orga­ny; Niemoc – trzy pie­śni do słów poetów deka­denc­kich (2004) na sopran i for­te­pian; Magnificat (2004) na sopran i orga­ny; Missa Jubilata (2003) na chór żeń­ski i orga­ny; Psalm 103 (2002) na mez­zo­so­pran i zespół kame­ral­ny. Kompozycje wokal­ne (chó­ral­ne a cap­pel­la) – Ave Maria na chór żeń­ski a cap­pel­la, 2019; Tryptyk Jubileuszowy [I. Psalm 89, II. Inviolata, III. Sapientia] na chór mie­sza­ny a cap­pel­la, 2018; Ps. 117 „Chwalta Pana, wszët­czé nôro­dë” (2010) na chór mie­sza­ny a cap­pel­la; Męki cięż­kie Jezusa miłe­go (2009) na sopran i chór żeń­ski; Oratio lau­re­ta­na (2008) na chór mie­sza­ny; Meine lie­be Mutter – Ostatni list św. Maksymiliana Kolbe do mat­ki (2007) na chór mie­sza­ny; Mater Jesu dolo­ro­sa (2003) na chór mie­sza­ny; Jesu, dul­cis memo­ria (2003) na chór żeń­ski.