Katedra Pedagogiki Wokalnej

Katedra Pedagogiki Wokalnej powstała w roku akademickim 2019/2020. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki merytorycznej nad procesem kształcenia przyszłych śpiewaków w zakresie teatru operowego, operetki, musicalu i innych form wokalno-teatralnych oraz zaopatrzenie ich w możliwie szeroki wachlarz kwalifikacji pedagogicznych zdobywanych na studiach II stopnia.  Szczególnie ważną formą pracy Katedry jest opieka nad działalnością artystyczną i naukową zarówno studentów jak i pedagogów kierunku Wokalistyka na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii UMFC w Białymstoku.

Tradycje budowania położonego na wschód od Wisły ośrodka kształcenia wokalnego sięgają jednak lat wcześniejszych. Tworzył się on stopniowo, od roku akademickiego 2004/2005 najpierw jako klasa śpiewu solowego. Potem,  od roku akademickiego 2006/2007 jako kierunek realizowany wspólnie z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: wybitna polska śpiewaczka, pedagog wielu pokoleń wokalistów, w tamtym czasie Dziekan Wydziału Wokalnego, prof. Urszula Trawińska-Moroz oraz prof. Leszek Sokołowski, Dziekan ówczesnego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W założeniach miał być to niewielki, ale stosunkowo prężny ośrodek kształcący młodych adeptów sztuki wokalnej na potrzeby tworzącej się wtedy, nowej placówki operowej w Polsce, Opery  i Filharmonii Podlaskiej. Do współpracy zaproszono, oprócz wspomnianej  prof.  U. Trawińskiej - Moroz, pracującego na miejscu  ad. z  kwal. II st. Cezarego Szyfmana a także, ad. dr hab. Mikołaja Moroza, ad. dr hab. Annę Jeremus i ad. dr hab. Iwonę Kowalkowską. Z czasem kadrę pedagogiczną  wsparli również ad. Ewa Iżykowska oraz
prof. Włodzimierz Zalewski. Wśród pianistów znaleźli się ad. dr Urszula Iżbicka, wykł. Adam Kondratowicz, mgr Ewelina Mucha – Kondratowicz, wykł. Krzysztof Kiercul, wykł. Elżbieta Uss – Jońska, ad. dr Katarzyna Makal-Żmuda.

Skład kadry pedagogicznej kierunku Wokalistyka systematycznie ulegał naturalnym przeobrażeniom. Dzięki współpracy z władzami Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w osobach kolejnych Dziekanów, prof. Ryszarda Cieśli i prof. Jerzego Knetiga oraz Kierownika Katedry Wokalistyki, prof. Małgorzaty Marczewskiej do grona pedagogów śpiewu dołączyły: ad. dr hab. Krystyna Jaźwińska–Dobosz i ad. dr Eugenia Rozlach. Jednocześnie, dzięki zabiegom Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, prof. Bożenny Sawickiej, przy wydatnym wsparciu ówczesnego  Rektora UMFC, prof. Ryszarda Zimaka rozpoczęto długofalowy program budowania własnej kadry pedagogicznej.

Na mocy uchwały Senatu UMFC z marca 2010 roku powstaje Zakład Wokalistyki, który rozpoczyna swą działalność 1 października tegoż roku.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 maja 2016 od roku akademickiego 2016/2017 kierowany przez prof. B. Sawicką Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku UMFC uzyskuje uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu akademickim na kierunku Wokalistyka.

W roku akademickim 2017/2018 Zakład Wokalistyki zostaje przekształcony w Zakład Pedagogiki Wokalnej, a dwa lata później staje się Katedrą Pedagogiki Wokalnej. Od początku istnienia, tj. od roku 2010 jednostką kieruje prof. dr hab. Cezary Szyfman. Efektem kilkunastoletniej pracy zarówno studentów jak i pracujących z nimi pedagogów - członków dzisiejszej Katedry jest stosunkowo obszerna lista działań oraz interesujących przedsięwzięć artystycznych, wśród których warto wymienić:

● koncerty organizowane w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, Pałacyku w Choroszczy – letniej rezydencji Branickich oraz  Muzeum Podlaskim w białostockim Ratuszu;
● cykliczne koncerty w Sali Koncertowej Filii UMFC w Białymstoku dla Uniwersytetu III Wieku;
● współpracę z Białostockim Towarzystwem Śpiewaczym im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku;
● realizacje spektakli operowych oraz koncertów inscenizowanych (Flis  - St. Moniuszki - reż. N. Bobińska, Wesele  Figara - W. A.  Mozarta - reż. P. Aigner, Miłość i polityka- reż.  P.  Chomczyk,   Muzyczny świat Gioachino Rossiniego -  reż. P. Chomczyk,  Cosi   fan  Tutte  -  W. A. Mozarta -  reż. P. Chomczyk,    Miłość  i  śmierć  -   reż. P.  Chomczyk, Śpiewnik domowy - St. Moniuszko – reż. P. Chomczyk,  Księżniczka czardasza – I. Kalmana – kier. muz. – H. Teliga, przyg. aktorskie – P. Chomczyk, choreog. – J. Nowosielski,  Aptekarz – J. Haydn - reż. B. Redo-Dobber,   Nowy  Don  Kiszot czyli sto szaleństw - S. Moniuszko, A. Fredro -  reż. P. Chomczyk);
● organizacje  seminariów    wokalnych  prowadzonych   przez   wybitnych   artystów -wokalistów (prof. K. Pustelak,    prof. J. Artysz,    prof. P. Kusiewicz, prof. K.  Szostek  -  Radkowa,    prof. L. A. Mróz, prof. U. Krygier, Olga Pasiecznik, J.  Frakstein, J. Laszczkowski, 
dr hab. J. Janucik,  prof. J. Rappe, prof. R. Karczykowski; prof. Włodzimierz Zalewski, prof. Ewa Iżykowska-Lipińska);
● organizacje kolejnych edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Wyzwania Współczesnej Pedagogiki Wokalnej.

W skład Katedry Pedagogiki Wokalnej w roku akademickim 2021/2022 wchodzą:

prof. dr hab. Cezary Szyfman – kierownik Katedry   (cezary.szyfman@chopin.edu.pl)
prof. dr hab.  Adam Zdunikowski
prof. dr Aleksander Teliga
ad. dr hab.  Paweł Chomczyk – sekretarz (pawel.chomczyk@chopin.edu.pl)
ad. dr hab. Marta Wróblewska
ad. dr hab. Agnieszka Zwierko-Wiercioch
as. Olha Plyska-Pasichnyk