Katedra Teorii Muzyki

Katedra Teorii Muzyki skupia pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzących, oprócz dydaktyki, badania naukowe związane z szeroko rozumianą teorią muzyki. Pracownicy KTM regularnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, publikują artykuły naukowe w czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. W zakres zainteresowań badawczych członków KTM wchodzą takie obszary, jak muzyka polska, czas i przestrzeń w muzyce, antropologia muzyki, filozofia muzyki, operologia i librettologia, korespondencja sztuk, historia teorii muzyki, a także zagadnienia związane z biografistyką – z ostatnich badań można wymienić publikacje Krystyny Juszyńskiej o Miłoszu Maginie, Teminy Cadi Sulumuny o Henriette Renié, Iwony Świdnickiej o Sergiuszu Rachmaninowie). Katedra sprawuje nadzór nad pakietem przedmiotów teoretyczno-muzycznych wykładanych w UMFC – takich, jak: analiza dzieła muzycznego, historia muzyki, style muzyczne, kontrapunkt, harmonia, kształcenie słuchu i in. przede wszystkim na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, a także na pozostałych wydziałach UMFC. KTM może poszczycić się bogatym dorobkiem wydawniczym. Z ostatnich prac można wymienić monografie wieloautorskie o St. Moryto (pod red. K. Szymańskiej-Stulki), o M. Borkowskim (pod red. A. Gronau-Osińskiej), o M. Sawie (pod red. M. T. Łukaszewskiego). Katedra Teorii Muzyki sprawuje nadzór na studiami I i II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki. Celem tych studiów jest przygotowanie w pełni wykwalifikowanego teoretyka muzyki mogącego podjąć pracę w szkolnictwie muzycznym wszystkich szczebli, w redakcjach radiowych i prasowych jako dziennikarz muzyczny, a także do prowadzenia własnej działalności naukowo-nadawczej. Z Katedrą Teorii Muzyki było związanych wielu wybitnych uczonych, teoretyków muzyki i muzykologów. Wśród nich można wymienić Mariana Borkowskiego, J. Katarzynę Dadak-Kozicką, Stanisława Dąbka, Mieczysławę Demską-Trębacz, Magdalenę Dziadek, Jerzego Gołosa, Jerzego Erdmana, Małgorzatę Komorowską, Wojciecha Nowika, Marka Podhajskiego, Marię Piotrowską, Witolda Rudzińskiego, Stefana Śledzińskiego, Jadwigę Zabłocką, Macieja Zalewskiego.

Skład katedry
prof. dr hab. Marcin Łukaszewski - Kierownik Katedry
prof. dr hab. Krystyna Juszyńska
dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
dr hab. Maria Pokrzywińska, prof. UMFC
dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC
ad. dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
ad. dr hab. Leszek Lorent
ad. dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
ad. dr hab. Małgorzata Szyszkowska
ad. dr hab. Iwona Świdnicka
ad. dr Ines Ruiz Artola
ad. dr Grażyna Paciorek-Draus
ad. dr Temina Cadi Sulumuna