Szkolenia dla rad pedagogicznych

 • Szkolenia dla nauczycieli wszystkich specjalności (tematyka ogólna)

  PROF. DR HAB. ZOFIA KONASZKIEWICZ
  ROLA AUTORYTETU – RELACJA MISTRZ-UCZEŃ W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ
  Psychologiczne i pedagogiczne warunki pełnienia roli nauczyciela autorytet pedagoga – artysty, relacja mistrz – uczeń w kształceniu artystycznym,  potrzeby psychologiczne i pedagogiczne uczniów).

  PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA W SZKOLE MUZYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD PSYCHOLOGICZNEJ SYTWETKI UCZNIA
  Rozpoznanie sylwetki psychologicznej ucznia, koncepcje typów osobowości, analiza przypadków edukacyjnych, wymiana doświadczeń pedagogicznych).

  OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE NAUCZANIA I WYCHOWANIA
  Dojrzałość nauczyciela a praca dydaktyczno-wychowawcza, koncepcja rozwoju osobowości nauczyciela.

   

  DR BARTŁOMIEJ SWEBODZIŃSKI
  DOPASOWANIE NA RZECZ DOBREJ WSPÓŁPRACY
  Wiele nas różni… to banalne stwierdzenie zyskuje na znaczeniu, gdy zaczniemy się zastanawiać nad dobrą współpracą między nami – dorosłymi czy też nauczycielami a uczniami. Jednym z obszarów różnic indywidualnych, którym zajmuje się psychologia jest temperament. Charakterystyka naszej psychiki, która interesowała już ojców medycyny w czasach antycznych. Ten formalny aspekt naszego zachowania jest dobrą podpowiedzią dla nas – wychowawców, rodziców, nauczycieli – dając możliwość dopasowania naszych oddziaływań do indywidualnych potrzeb ucznia.

  INTELIGENCJA EMOCJONALNA WYZNACZNIKIEM SUKCESU
  Od sformułowania teorii Saloveya i Meyera na temat inteligencji emocjonalnej minęło już sporo lat. Są tacy, którzy upatrują w niej podstawowy wyznacznik sukcesów i powodzenia w życiu. Czy rzeczywiście tak jest? Czy jest ona czymś odrębnym od inteligencji rozumianej jako zdolności w zakresie racjonalnego rozumowania? Jaki jest jej status obecnie i jak można ją badać?

  JAK BADAĆ RÓŻNICE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI?
  Psychometria, zajmująca się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, podpowiada nam jak weryfikować empirycznie założenia o różnicach indywidualnych w zakresie zdolności: językowych, przestrzennych, liczbowych, muzycznych, itp. Podpowiada nam również, jak konstruować testy, jak je przeprowadzać, jak oceniać i, co niezwykle ważne, jak interpretować uzyskiwane w nich wyniki. Użytkownikom sugeruje też, które testy są dobre, a które mają pewne istotne ograniczenia.

  JAK NEURONAUKA ZWERYFIKOWAŁA ZDOLNOŚCI PAMIĘCIOWE? WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE PAMIĘCI
  „Ojciec” pamięci – Ebbinghaus – zaproponował w XIX w. jej prawidłowości, które nadal w pewnej mierze są aktualne. Przez cały XX w. proponowano różne modele, często korzystające z metafor, pamięci, które słabiej lub mocniej przetrwały próbę czasu. Równolegle neuronauka intensywnie się rozwijała, czego skutkiem są dzisiaj ciągłe weryfikacje dawnych psychologicznych modeli, również dotyczących pamięci. Zatem, co dziś wiemy o pamięci – uczeniu się – zapamiętywaniu, ale i zapominaniu.

  MINDFULNESS DOBRY NA STRES? WSPÓŁCZESNE PANACEUM – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
  Przy okazji rozwoju trzeciej fali terapii behawioralnych pojawił się nurt mindfulness. Wywodzi się z praktyk religijnych, obecnych w różnych środowiskach ideologicznych aktualnej cywilizacji. Obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem i wykorzystywaniem w rozmaitych obszarach naszego funkcjonowania. Doczekał się również standaryzacji stosowanych treningów oraz licznych badań nad skutecznością, także wśród muzyków i doświadczanego przez nich stresu. Jak każde „lekarstwo” zasługuje na rzetelną ocenę jego skuteczności i użyteczności.

  JAK NAUCZYĆ CHCENIA – RZECZ O MOTYWACJI
  Zmusić do pracy możemy zawsze. Ale czy na tym nam zależy? Czy daje to gwarancję spontanicznej i samodzielnej pracy ucznia? Warto zaproponować takie formy współpracy, by uczeń chciał pracować samodzielnie. Więcej, by czerpał z tego satysfakcję. To daje też szanse na to, by uczeń chciał z nami współpracować, wykazując się otwartością i gotowością do asymilacji naszych rozwiązań różnych problemów bądź zaczęło generować je samodzielnie. Wróćmy zatem do podstaw – generalnych praw uczenia się, ale ze zwróceniem uwagi na najnowsze doniesienia z obszaru ekonomii behawioralnej.

  ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE UCZNIA – JAK Z NIMI PRACOWAĆ
  Każde zachowanie może być w danej sytuacji zachowaniem niepożądanym (przez niektórych nazywane trudnym). Dopiero jego charakterystyki kontekstowe sugerują potrzebę ich redukcji. Zaproponowany przed laty model najmniej restrykcyjnej interwencji wg. Foxxa nadal ma zastosowanie w szkolnictwie, terapii, wychowywaniu. Proponuje szereg sposobów interwencji, którymi należy posługiwać się w sposób odpowiedzialny, znając ich zalety i wady podyktowane kontekstem i skutkami.

  DZIAŁANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – O NEUROBIOLOGII UZALEŻNIEŃ
  Trudność kształcenia zdolności muzycznych, niejasne perspektywy rozwojowe i niepewna możliwość powodzenia życiowego artysty sprzyjają (obok wielu innych czynników) rozwojowi uzależnień czy to behawioralnych, czy też od różnych substancji psychoaktywnych. Bez względu na przedmiot uzależnienia, docelowo mechanizm jest ten sam u każdego z nas. Cenne badania neurobiologiczne wypunktowały mechanizmy uzależnienia już na poziomie komórkowym. Czy farmakoterapia jest zatem odpowiedzią na problem? Warto się zastanowić, czy można zapobiegać uzależnieniom albo przyczynić się do ich redukcji.

   

  DR GRAŻYNA DRAUS
  NEURODYDAKTYKA – JAK UCZYĆ SIĘ W ZGODZIE Z NATURĄ MÓZGU
  Szkolenie podejmuje problematykę natury uczenia się i nauczania, prezentując aktualne osiągnięcia nauki w tej dziedzinie. Przedstawia prawa i naturalne dla mózgu mechanizmy, pozwalające zdobywać wiedzę łatwiej i efektywniej, wskazuje skuteczne metody nauczania i uczenia się, które można zastosować w dydaktyce i autodydaktyce. Wskazuje także różnice między „tradycyjnym” a opartym na neurodydaktycesystemie kształcenia.

  MOTYWACJA W PRACY NAUCZYCIELA
  Szkolenie dostarcza nauczycielom informacji dotyczących motywacji, jej cech, możliwości wpływania na edukację uczniów i narzędzi pozwalających osiągnąć optymalny poziom ich zaangażowania. Porusza również kwestie relacji między nauczycielami a uczniami oraz roli rodziców w procesie edukacji, które w istotny sposób wpływają na osiąganie sukcesów bądź zniechęcenie uczniów do nauki. Zajęcia wskazują również metody automotywacji i budowania własnego sukcesu.

  ZARZĄDZANIE WŁASNYM ROZWOJEM
  Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, jak również dla pozostałych nauczycieli, którzy chcą aktywnie prowadzić swoją karierę zawodową. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe modele przebiegu kariery nauczyciela, ewolucję kompetencji nauczyciela, a także warunki konieczne rozwoju zawodowego i osobistego. Dokonają analizy własnego potencjału, zapoznają się z koncepcją stylów myślenia i działania. Poruszone zostaną kwestie rozwijania własnej sprawczości (strategie osiągania celów) oraz rozpoznawania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

  STRES – JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHOLOGICZNĄ I CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM
  Szkolenie ma charakter warsztatu – wiedza i praktyka idą tu w parze. Przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą zniwelować odczuwanie stresu w życiu osobistym i zawodowym oraz poprawić jego jakość. Omówiona zostanie fizjologiczna i psychologiczna natura stresu, a także odporność psychologiczna jako cecha i umiejętność. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi strategiami radzenia sobie ze stresem pracując nad samooceną, analizując własny styl życia oraz mindset. Dowiadują się jak radzić sobie z negatywnymi myślami, porażką i krytyką; poznają także skuteczne metody relaksacji i niwelowania zbędnych napięć.

  WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: POKOLENIE „SNOWFLAKES”, UCZEŃ WYSOKO WRAŻLIWY – KOMUNIKACJA, FUNKCJONOWANIE, METODY PRACY
  Szkolenie jest odpowiedzią na istotny problem, coraz silniej zaznaczający się w polskiej edukacji – obecność i funkcjonowanie w szkole uczniów WW (wysoko wrażliwych). Wykład wyposaży uczestników w niezbędną wiedzę dotyczącą idiomu wysokiej wrażliwości, co pozwoli rozpoznać i zrozumieć uczniów WW oraz ich sposób funkcjonowania w warunkach szkolnych. Nauczyciele otrzymają również praktyczne wskazówki w zakresie postępowania, komunikowania się z dzieckiem WW oraz pomocy w zakresie jego nauki.

  SZTUKA UCZENIA SIĘ I PLANOWANIA NAUKI – KLUCZOWE KOMPETENCJE UCZNIA
  Umiejętność uczenia się i planowania nauki to nie tylko warunek efektywności ucznia, ale i ścieżka do jego sukcesu edukacyjnego. Rozwijanie u uczniów tychże umiejętności jest jednym z obowiązków nauczyciela XXI wieku. Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu natury uczenia się i indywidualnych preferencji, podstawowych mechanizmów zapamiętywania i skutecznych mnemotechnik, a także tworzenia warunków sprzyjających nauce i planowania własnej pracy. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia mogą być przydatne także samym uczestnikom szkolenia, a wdrożenie i praktykowanie poznanych metod z pewnością usprawni ich wszelkie działania, podnosząc ich skuteczność i wpływając na poczucie osobistej i zawodowej satysfakcji.

   

  DR JAKUB HUTEK
  PSYCHOLOGICZNE PUŁAPKI OCENIANIA SZKOLNEGO
  Przedmiotem szkolenia są wielowymiarowe problemy związane z ocenianiem osiągnięć uczniów w szkolnictwie muzycznym. Ocenianie jest trudnym i złożonym procesem, w którym należy brać pod uwagę szereg czynników. Podczas szkolenia omawiane jest ocenianie sumujące i kształtujące, wąsko-dydaktyczne oraz społeczno-wychowawcze. Istotne wątki dotyczą również pułapek, jakie czyhają na nauczycieli, a wynikają one z uwarunkowań osobowościowych podmiotu oceniającego.

  ROZWÓJ CZŁOWIEKA – ROZWÓJ PEDAGOGA. O ZNACZENIU ROZWOJU CZLOWIECZEŃSTWA W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ.
  Rozwój człowieka w jego aspekcie psychicznym jest skomplikowanym procesem, który trudno uchwycić. Na jego rozwój wpływa wiele czynników, w tym uwarunkowania genetyczne, społeczne, jak również własna aktywność jednostki. W takiej perspektywie dokonuje się również rozwój nauczyciela-muzyka, który przenosi zmiany w swoim człowieczeństwie na pracę z uczniem w szkole muzycznej.

  ZABURZENIA OKRESU DZIECIŃSTWA I ADOLESCENCJA A SZKOLNA RZECZYWISTOŚĆ. DIAGNOZA, WSPARCIE, PREWENCJA.
  Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie złożonych problemów, które dotyczą wybranych zaburzeń dzieci i młodzieży kształcących się w szkolnictwie muzycznym. Młodzi muzycy, ze względu na swoją dużą wrażliwość, ale również problemy rzeczywistości są szczególnie narażeni na grupę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Omówione będę zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia odżywiania. Zarysowane będą sposoby ich diagnozowania, metody pracy oraz możliwe sposoby zapobiegania.

  PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY I DYSFUNKCJONALNOŚĆ. PRACA Z DZIECIEKM Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ.
  Tematem szkolenia jest przedstawienie problemów, wynikających z przemian w rodzinie współczesnej. Pojawiają się liczne dysfunkcje, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój osobowościowy i artystyczny młodego muzyka. Pilną potrzebą jest, aby pedagodzy-muzycy potrafili rozpoznać nieprawidłowości wynikające z dysfunkcjonalności rodziny. Zauważenie problemów dziecka może przyczynić się do zatrzymania eskalacji dysfunkcji, która paraliżuje ucznia w procesie kształcenia.

   

 • Szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli muzyków wszystkich specjalności

  DR BARTŁOMIEJ SWEBODZIŃSKI
  POMIAR PSYCHOMETRYCZNY ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH – TEST INTELIGENCJI MUZYCZNEJ WINGA
  Badania nad różnicami indywidualnymi są wiecznie nurtujące. Ich efektem są liczne narzędzia diagnostyczne, które podlegają, często trudnej i wymagającej, kalibracji. Dotyczy to również obszaru zdolności, w tym zdolności muzycznych. Niestety, poziom złożoności aktywności muzycznej narzuca wysokie wymagania wobec psychometrii. Dlatego wystandaryzowanych i znormalizowanych narzędzi pomiarowych na polskim rynku mamy niewiele. Najbardziej znanym jest Test Inteligencji Muzycznej Winga, który ma swoje „smaczki”, ale nie jest też pozbawiony pewnych ograniczeń. Prawidłowe używanie tego testu i odczytywanie wyników wymaga niemałej wiedzy z psychometrii.

  CZY TREMA MUSI BYĆ ZŁA? TREMA – EMOCJONALNY KOKTAJL
  Trema kojarzy się zwykle z negatywnymi odczuciami, z emocjami, które utrudniają swobodne działanie wykonawcy. Jednakże badania nad tremą pokazują, że muzycy demonstrują szerokie spektrum emocji podczas doświadczania tremy. Niektóre z jej aspektów okazują się wysoce korzystne i dające powodzenie podczas koncertu. Dlatego trema wciąż jest ciekawym obiektem badań psychologów muzyki.

  CO NEURONAUKA MOŻE NAM DZIŚ POWIEDZIEĆ O ZDOLNOŚCIACH MUZYCZNYCH?
  Aktywność poznawcza, w tym w obszarze muzycznym, zawiera w sobie aspekt odbiorczy, ale i nadawczy. Co więcej, nie jest stała przez całe życie, lecz podlega zmianom rozwojowym, wynikającymi z treningu własnego, ale też w trakcie odbudowy po działaniu różnych czynników destrukcyjnych wobec zdolności muzycznych. To wszystko jest możliwe dzięki działaniu ośrodkowego układu nerwowego i jego niezwykłej naturze w postaci neuroplastyczności. Aktywność muzyczna to nie tylko odtwarzanie różnych szeregów bodźców, ale zdolności improwizacyjne, za co odpowiadają odrębne sieci neuronowe w naszym mózgowiu.

  WPŁYW EMOCJI NA ŚRODOWISKO PRACY Z UCZNIEM W SZKOLE MUZYCZNEJ
  Reakcje emocjonalne pojawiają się wszędzie, a są szczególnie widoczne m.in. podczas pracy edukacyjnej. Do ich generowania dochodzi łatwo. A gdy już powstaną, to łatwo się rozlewają na inne bodźce środowiska – czy to fizycznego, czy też społecznego. Dotyczy to przyjemnych, ale i awersyjnych dla ucznia sytuacji. Za takie zjawiska odpowiadają ściśle określone pętle neuronowe w naszym mózgowiu, co potwierdza ich konstytuowanie się. Dlatego wymaga to od pedagoga świadomej i odpowiedzialnej pracy z uczniem.

  WPŁYW MUZYKI NA CZŁOWIEKA – O ANALGETYCZNYM DZIAŁANIU MUZYKI I NIE TYLKO
  Nieobce są nam doniesienia naukowe, mówiące o korzystnym wpływie słuchania bądź wykonywania muzyki na funkcje poznawcze człowieka lub jego reakcje emocjonalne. Co najmniej równie ciekawe zdają się być raporty mówiące o wpływie muzyki na nasze ciało. Dotyczy to wielu aspektów klinicznych związanych z bólem, ale też przebiegu chorób somatycznych, w tym schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. By nie wyciągać pochopnych wniosków, warto pochylić się nad konkretnymi badaniami w tym zakresie.

   

  DR JAKUB HUTEK
  POSTAWY RODZICIELSKIE I STYLE WYCHOWANIA A ROZWÓJ MŁODEGO MUZYKA
  Postawy rodzicielskie wpływają na kształtowanie się osobowości młodego muzyka. Niewłaściwe relacje wprowadzają dysharmonię rozwojową i powodują w tym wymiarze głębokie aberracje. Właściwe postawy i style wychowania sprzyjają pożądanej relacji dziecko-rodzice-nauczyciel i są rzetelną podwaliną pod holistyczny rozwój młodego muzyka.

   

  DR GRAŻYNA DRAUS
  WARSZTATY PAMIĘCI MUZYCZNEJ – DO WYBORU: DLA NAUCZYCIELI ORAZ /LUB DLA UCZNIÓW (szkoły muzyczne  I i II st.)
  Warsztaty pamięci muzycznej łączą wiedzę z praktyką. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje mózg człowieka i określą swoje preferencje sensoryczne, poznają także podstawowe mechanizmy zapamiętywania. Będą mieli okazję zastanowić się jak ma się „pamięć” do „pamięci muzycznej”, otrzymają również wskazówki jak ćwiczyć pamięć oraz jak wykorzystać wiedzę ogólną w uczeniu się i nauczaniu muzyki. Teorię będzie można sprawdzić w praktyce, w trybie stacjonarnym możliwe są również pokazowe zajęcia z uczniami.

  ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO: GRAJ BY POZNAĆ, POZNAJ BY GRAĆ – JAK ‘SZKIEŁKO I OKOK’ WSPIERA UCZENIE SIĘ I INTERPRETACJĘ MUZYKI
  Celem szkolenia jest wskazanie nauczycielom metod pracy, wzbogacających praktykę instrumentalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu teorii muzyki, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność uczenia się i zapamiętywania muzyki oraz jej świadomą interpretację. Wykład ilustrowany jest przykładami muzycznymi, pochodzącymi z repertuaru uczniów (różne instrumenty, literatura muzyczna od baroku po wiek XX). Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich specjalności, w szczególności jednak adresowane jest do nauczycieli instrumentalistów pracujących w szkołach muzycznych I i II stopnia.

  TREMA, PRESJA, STRES SCENICZNY – OSWÓJ EMOCJE, POKONAJ OGRANICZENIA
  Celem zajęć jest wskazanie drogi do budowania odporności psychicznej, która jest warunkiem satysfakcjonujących występów estradowych (egzamin, przesłuchanie, konkurs, koncert), a co za tym idzie, czerpania radości z publicznego wykonywania muzyki. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania tremy, analizują indywidualne reakcje mentalne i fizyczne pojawiające się w sytuacji stresowej, następnie zaś poznają techniki kontrolowania napięć w ciele, a także niepożądanych myśli i emocji, utrudniających im swobodne funkcjonowanie na scenie i poza nią. Trening wykorzystuje elementy psychologii sportu i mindfulness. Dostarcza praktycznych wskazówek do pracy własnej, proponuje ćwiczenia pomocne w niwelowaniu tremy i stresu, zarówno scenicznego, jak i występującego w codziennym życiu.

   

  DR JOANNA KANIEWSKA – ERÖD
  TRENING RUCHOWO-MENTALNY I FIZJOLOGIA MUZYKI
  Sprawność fizyczna i mentalna odgrywa w życiu codziennym muzyka ogromną rolę. Kreacja artystyczna wymaga bowiem integracji kilku płaszczyzn, m.in. emocjonalnej, duchowej, intelektualnej, ruchowej, które ściśle ze sobą współpracują i przyczyniają się do autentyczności osobistej wypowiedzi.
  Trening ruchowo-mentalny FIVE dynamics to metoda łącząca w sobie ważne dla muzyków elementy aktywności psychofizycznej, które dopełniają się między sobą i prowadzą do szeroko pojętego rozwoju świadomości ciała i umysłu. Celem treningu jest odkrywanie i umiejętne wykorzystywanie indywidualnego potencjału oraz zachowanie entuzjazmu, zdrowia i energii w wykonywaniu zawodu muzyka.
  5 elementów pracy z ciałem:
  Aktywowanie energii
  rozgrzewka → koncentracja → poczucie centrum
  Odprężenie
  oddech→ spokój i balans → odprężenie po próbach/koncertach
  Praca nad postawą
  świadomość ciała → prosta postawa → promieniująca prezencja

  Fizjologia muzyki w grze na instrumencie
  swoboda ruchu → komfort gry  → harmonia z instrumentem

  Ruch & kondycja fizyczna
  dynamika sceniczna → kreatywność ruchowa→ witalność dla Twojej muzyki
  5 elementów treningu mentalnego:
  Poczucie własnej wartości

  stabilność emocjonalna, zdrowa motywacja, konstruktywna interakcja z innymi
  Balans mentalny
  metody odprężenia umysłu, gospodarowanie energią ciała i umysłu, sposoby radzenia sobie z tremą
  Wizja, motywacja i strategia
  siła wyobraźni, wyznaczanie i realizacja celów, efektywność ćwiczenia na instrumencie z wykorzystaniem treningu mentalnego
  Kompetencja sceniczna
  mentalne przygotowanie do koncertów, koncentracja na scenie, konstruktywna refleksja po występie
  Pasja i siła autentyczności
  Zadowolenie i satysfakcja z wykonywanego zawodu, life/work balance, prewencja "burn out"

   

 • Szkolenie dla nauczycieli pianistów

  DR GRAŻYNA DRAUS
  OD FORMY DO INTERPRETACJI – WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PIANISTÓW (szkoły  muzyczne I i II st.)
  Warsztaty interpretacji muzyki różnych epok, w których wzbogacenie wiedzy dotyczącej „dydaktycznych” form muzycznych, takich jak: preludium, fuga, sonata, rondo, wariacje, utwory dowolne, bezpośrednio przekłada się na ich przyswajanie i wykonanie. Pracę z nutami i nagraniami uzupełniają informacje z zakresu podstaw wykonawstwa muzycznego.

   

 • Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych: Kształcenia słuchu i Harmonii (szkoły muzyczne I i II stopnia)

  DR GRAŻYNA DRAUS
  SŁUCH LINEARNY I PAMIĘC MUZYCZNA – METODYKA PISANIA DYKTAND
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół pierwszego i drugiego stopnia. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli Kształcenia słuchu. Wykład poruszający problematykę rozwijania słuchu linearnego połączony jest z prezentacją praktycznych ćwiczeń opartych na literaturze muzycznej różnych epok, pomocnych w kształceniu smart listening (inteligentnego słuchania) – podstawy rozumienia praw muzyki, a tym samym zapisu dyktand melodycznych jedno-i wielogłosowych, a także dyktand pamięciowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i niekonwencjonalne metody pracy z uczniami na różnym poziomie zaawansowania, będą mogli także skonfrontować własne doświadczenia i rozwiązania metodyczne z propozycjami przedstawionymi podczas szkolenia. Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:

  • słuch linearny – predyspozycje i co dalej?
  • od szczegółu do ogółu – element, motyw, wzór
  • od ogółu do szczegółu – forma, tonalność
  • jednogłos – dwugłos – wielogłos.

  KSZTAŁCENIE SŁUCHU HARMONICZNEGO KROK PO KROKU
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Wskazuje skuteczne metody rozwijania słuchu harmonicznego począwszy od wczesnego etapu edukacji muzycznej aż po ukończenie szkoły średniej. Proponowane ćwiczenia, w większości oparte na przykładach z literatury muzycznej obejmują następujące zagadnienia:

  • od interwału do akordu – percepcja interwałów harmonicznych, trójdźwięków, czterodźwięku septymowego i pięciodźwięku nonowego oraz trójdźwięków wzbogacanych dysonansem,
  • kształcenie poczucia tonalnego (Tonika i Dominanta, triada, akordy na stopniach pobocznych, progresja i modulacja),
  • kto z kim czyli percepcja relacji między akordami (metoda dążeń, następstwa w systemie dur-moll i poza nim),
  • zadania twórcze.

  SŁUCH RYTMICZNY – OD SYMETRII DO SWOBODY
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Poświęcone jest metodyce kształcenia słuchu rytmicznego – zarówno percepcji rytmu słyszanego i jego zapisowi, jak i czytania przebiegów rytmicznych. Podczas szkolenia, które ma charakter warsztatu, poruszane będą następujące zagadnienia:

  • puls, metrum, mocne części taktu,
  • „na raz” czy od przedtaktu,
  • grupy rytmiczne, synkopy, łuki,
  • zmiany metrum,
  • zabawy twórcze.

  CZYTANIE NUT GŁOSEM – JAK BYĆ SKUTECZNYM. OD WYOBRAŻENIA DO EMISJI
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Podczas szkolenia nauczyciele poznają metody pracy rozwijające wyobraźnię dźwiękową uczniów szkół muzycznych, a także stopniową korelację na drodze znak-dźwięk. Prezentowane ćwiczenia i fragmenty literatury muzycznej wszystkich epok, przeznaczone do czytania głosem, uwzględniają rozmaite trudności, z którymi borykają się uczniowie. Proponowane metody wykorzystują wielozmysłowe kojarzenie wysokości dźwięków i ich wzajemnych relacji, pozwalają także dostrzec uczniom prawa epoki i stylu muzycznego, czyniąc z solfeżu ważny element nauczania muzyki.

  MUZYKA XX WIEKU NA ZAJĘCIACH KSZTALCENIA SŁUCHU
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Poświęcone jest możliwościom wykorzystania muzyki XX wieku, która traktowana jako trudna i nieprzystępna rzadko jest wybierana jako materiał dydaktyczny, tymczasem w istotny sposób rozwija umiejętności i wyobraźnię dźwiękową uczniów. Podczas szkolenia omówione są najistotniejsze przemiany języka dźwiękowego muzyki XX wieku, następnie prezentowane są przykłady z twórczości wybitnych kompozytorów, takich jak: A. Berg, B. Bartók, I. Strawiński, O. Messiaen, G. Ligeti, A. Pärt, W. Lutosławski, K. Penderecki i in. poszerzające percepcję uczniów w zakresie interwaliki, melodyki, harmoniki, rytmiki, artykulacji i słyszenia barwowego. Przykłady te mogą służyć również jako inspiracja do twórczych działań uczniów – zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

   

 • Szkolenia z zakresu multimedów

  MARIUSZ TOKARSKI
  OD POMYSŁU DO REALIZACJI – JAK PRZYGOTOWAĆ ZADANIA MUZYCZNE DO WYKORZYSTANIA W ZDALNYM NAUCZANIU
  Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z: pozyskiwaniem muzyki z serwisów streamingowych, edycją dźwięku i zapisem plików dźwiękowych w darmowym edytorze dźwięku Audacity; tworzeniem prezentacji wykorzystujących elementy dźwiękowe i graficzne oraz zapisywaniem prezentacji w postaci plików wideo w programie MS PowerPoint; publikowaniem filmów w serwisie YouTube; tworzeniem i publikowaniem zadań na platformie Google Classroom.

  POZYSKIWANIE I EDYCJA MATERIAŁÓW AUDIO
  Celem szkolenia jest zapoznanie nauczyciela z dostępnymi w Internecie źródłami materiałów  dźwiękowych, sposobami pozyskiwania materiałów dźwiękowych oraz edycji za pomocą ogólnodostępnych, nieodpłatnych programów. W trakcie szkolenia nauczyciele w praktyczny sposób będą mogli zdobyć wiedzę i udoskonalić umiejętności przydatne w pracy pedagogicznej. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

  FINALE – EDYTOR NUTOWY; SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
  Program Finale jest jednym z najpopularniejszych na świecie edytorów nut. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami pracy w tym programie – przede wszystkim z efektywnym korzystaniem z głównych funkcji przydatnych w pracy nauczyciela. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

  FINALE – EDYTOR NUTOWY; SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjami programu, a także tworzeniem muzyki i grafiki za pomocą tego programu. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników znających podstawowe funkcje programu. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

  PowerPoint – TWORZENIE PREZENTACJI
  Celem szkolenia jest nauka efektywnego tworzenia prezentacji będących materiałami dydaktycznymi. Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się m.in. jak implementować elementy graficzne, dźwiękowe i filmowe oraz tworzyć interaktywne prezentacje. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

  EDYCJA GRAFIKI W DARMOWYM PROGRAMIE GIMP – JAK PRZYGOTOWAĆ ELEMENTY GRAFICZNE DO WYKORZYSTANIA W INTERNECIE?
  Elementy graficzne są istotnym wyróżnikiem stron internetowych i profili w mediach społecznościowych. Dobrze przygotowane elementy graficzne przyciągają uwagę i pozwalają, aby informacje skuteczniej docierały do odbiorców.
  W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:
  - jakie są podstawowe parametry grafiki cyfrowej,
  - jak szybko przygotować materiał do publikacji w Internecie,
  - jak kadrować i przekształcać obrazy,
  - jak łączyć zdjęcia z tekstem i tworzyć oryginalne kompozycje.

  Wiele szkół zmienia swoje strony internetowe i wzbogaca je o materiały graficzne. Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli oszczędzić Ci czas i tworzyć oryginalną grafikę dla strony internetowej Twojej szkoły.
  Szkolenie w formie warsztatów. Wymagania: komputer z zainstalowanym programem GIMP.

   

 • Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe – wszystkie specjalności

  Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne na specjalne zamówienie organizuje konsultacje metodyczne oraz lekcje pokazowe we wszystkich specjalnościach, prowadzone przez wybitnych pedagogów UMFC. Konsultacje lub lekcje są realizowane na podstawie wcześniejszych indywidualnych uzgodnień dotyczących szczegółów szkolenia pomiędzy zamawiającym, wybranym wykładowcą i Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym.