Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Skupia wiodących polskich kompozytorów i teoretyków. Celem Wydziału jest wszechstronne wykształcenie studentów i studentek, pozwalające na samodzielną pracę twórczą i badawczą, poprzez wyposażenie absolwentów w warsztat kompozytorski, aparat badawczy i umiejętności praktyczne w zakresie kompozycji, instrumentacji, kontrapunktu, muzyki elektronicznej (grupa przedmiotów „Muzyka Elektroniczna, Filmowa i Teatralna”, muzyki ilustracyjnej (filmowej i teatralnej), oraz analizy dzieła muzycznego, historii muzyki (polskiej i światowej), historii stylów wykonawczych czy historii teorii muzyki.

Pracując pod okiem doświadczonych pedagogów, studenci i studentki Wydziału mają szanse czynnego uczestnictwa w licznych koncertach, konferencjach, kursach i warsztatach organizowanych przez składające się na Wydział jednostki: Katedrę Kompozycji (kierownik: prof. dr hab. Paweł Łukaszewski), Katedrę Teorii Muzyki (kierownik: prof. dr hab. Marcin Łukaszewski, Studium Muzyki Nowej (kierownik: ad dr hab. Leszek Lorent), Chopin University Electronic Music Studio (kierownik: dr Wojciech Błażejczyk) oraz funkcjonujący we współpracy z Wydziałem Instrumentalnym zespół muzyki nowej, Chopin University Modern Ensemble (kierownik artystyczny: dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC) i Koło Naukowo-Artystyczne (opiekun: as. mgr Michał Malec). W obu katedrach działa także szereg pracowni kierunkowo zgłębiających najważniejsze zagadnienia dzieła muzycznego i kultury muzycznej. Wydział daje szanse studentom i studentkom na szerokie zaistnienie na rynku muzycznym poprzez regularną aktywność koncertową (możliwość prawykonań podczas Koncertów Katedry Kompozycji, Studium Muzyki Nowej oraz Chopin University Modern Ensemble) i współpracę z wydawnictwem Chopin University Press (publikacja partytur i nagrań płytowych). Wizytówkę Wydziału stanowią jego absolwenci, wśród nich m.in. Witold Lutosławski, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Andrzej Panufnik, Franciszek Maklakiewicz, Henryk Wars, Victor Young, Maciej Małecki, Augustyn Bloch, Marian Borkowski, Elżbieta Sikora, Zygmunt Krauze, Stanisław Krupowicz, Jerzy Maksymiuk, Bernadetta Matuszczak, Tadeusz Paciorkiewicz, Stanisław Moryto, Marta Ptaszyńska, Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel, Kazimierz Sikorski, Tomasz Sikorski, Tadeusz Baird, Grażyna Bacewicz, Marcin Błażewicz.
 

 • PIERWSZY STOPIEŃ

  Studia pierwszego stopnia

  Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki 
  Specjalność: Kompozycja
  Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

  Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

  Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2024/2025:

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Tomasz Opałka, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  • dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

  Sprawdziany

  •      przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich  – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna

  •      kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian praktyczny (ustny i przy fortepianie)

  •      fortepian i czytanie a’ vista

  Zakres materiału

  •      kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian praktyczny (ustny i przy fortepianie):

  o analiza i realizacja przebiegu harmonicznego

  o sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej

  o czytanie nut głosem

  •       fortepian – wykonanie dwóch utworów (utwór polifoniczny oraz utwór dowolny), czytanie nut a’ vista.

  Dokumenty dodatkowe

  należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 04.06.2023r. do godziny 23:59 minimum trzy samodzielne prace kompozytorskie, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję.

   


  Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
  Specjalność: Teoria muzyki
  Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

  Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

  Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2024/2025:

  • prof. dr hab. Marcin Łukaszewski
  • prof. dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka

  Sprawdziany

  • harmonia – sprawdzian praktyczny (ustny i przy fortepianie)
    
  • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
    
  • formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny 

  Zakres materiału

  • harmonia – sprawdzian ustny i praktyczny przy fortepianie – realizacja oznaczeń funkcyjnych, harmonizacja melodii w sopranie lub basie, granie kadencji, progresji; modulacje, rozwiązywanie akordów charakterystycznych, harmonizacja gamy majorowej i minorowej (melodycznej), analiza harmoniczna
  • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
  • czytanie nut głosem
  • formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny: umiejętność zanalizowania krótkiego utworu barokowego, klasycznego, romantycznego lub XX-wiecznego na podstawie zapisu nutowego w fakturze fortepianowej. Ogólne zasady budowy form muzycznych, takich jak: formy polifoniczne, allegro sonatowe, rondo, formy wariacyjne, formy cykliczne, z odniesieniem do literatury muzycznej.

  ​​​​​​​Dokumenty dodatkowe – niewymagane
   

 • DRUGI STOPIEŃ

  Studia drugiego stopnia

  Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
  Specjalność: Kompozycja
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.

  Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2024/2025:

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Tomasz Opałka, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  • dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

  Sprawdziany 
  przegląd (w obecności kandydata) minimum pięciu prac kompozytorskich – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna

  Dokumenty dodatkowe
  należy przesłać drogą mailową na adres
  kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2024r. do godziny 23:59 minimum pięć samodzielnych prac kompozytorskich, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.

   

  Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
  Specjalność: Teoria muzyki
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

  Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2024/2025:

  • prof. dr hab. Marcin Łukaszewski
  • prof. dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka

  Sprawdziany

  • teoria muzyki – sprawdzian ustny 
  • historia muzyki – sprawdzian ustny 
  • kultura muzyczna – sprawdzian ustny

  Zakres materiału

  • teoria muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień dotyczących teorii formy i składni muzycznej,
  • historia muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień związanych z procesami i przemianami stylistycznymi zachodzącymi w historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej,
  • kultura muzyczna – sprawdzian ustny – sprawdzenie orientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej współczesnej kultury muzycznej.

  Dokumenty dodatkowe – nie wymagane
   

   

  Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
  Specjalność: Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Kształci kompozytorów ukierunkowanych przede wszystkim na kompozycję i produkcję muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej, z wykorzystaniem najnowszych technologii do tworzenia muzyki i dzieł multimedialnych oraz zastosowaniem narzędzi komputerowych w praktyce wykonawczej

  Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2024/2025:

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Tomasz Opałka, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  • dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

  Sprawdziany
  Przegląd minimum trzech prac kompozytorskich bez udziału mediów elektronicznych i trzech prac kompozytorskich z udziałem mediów elektronicznych, w tym przynajmniej jednej kompozycji autonomicznej i co najmniej jednej kompozycji do formy audiowizualnej - przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję - oraz rozmowa kwalifikacyjna. Łączny czas trwania prac z udziałem mediów elektronicznych nie powinien przekraczać́ 20 minut.
  Prace z udziałem mediów elektronicznych powinny być przesłane w formacie .wav (dotyczy utworów wyłącznie dźwiękowych) i/lub .mp4 (dotyczy utworów audiowizualnych).

  Dokumenty dodatkowe: Prace kompozytorskie wraz z ich opisem (w formie pliku .pdf) należy przesłać w formie cyfrowej (np. jako link do wetransfera/dropboxa itp.) na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2024r. do godziny 23:59, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną
   

AKTUALNOŚCI