Katedra Fortepianu

Sięgając wstecz pianistycznego dziedzictwa Uczelni niezmiennie kojarzonego przede wszystkim z jej absolwentem i patronem, najwybitniejszym polskim kompozytorem Fryderykiem Chopinem, nie sposób nie wspomnieć o kontynuatorach jego idei. Jednym z nich był niewątpliwie Aleksander Michałowski – spadkobierca wykonawczej tradycji chopinowskiej - uczeń Karola Mikulego, ucznia Chopina. Wśród wybitnych pianistów związanych z uczelnią na przełomie XIX i XX wieku znajdują się  takie osobistości jak Ignacy Jan Paderewski czy Henryk Melcer. Kolejne pokolenia absolwentów i pedagogów to również znakomici pianiści i dydaktycy, laureaci Międzynarodowego Konkursu im. F.Chopina jak prof.prof. Jan Ekier (twórca Wydania Narodowego wszystkich dzieł Fryderyka Chopina), Regina Smendzianka,  Barbara Hesse-Bukowska, czy  współcześnie Piotr Paleczny i Janusz Olejniczak.
Historia obecnej Katedry Fortepianu sięga roku akademickiego 2006/2007, kiedy to na wniosek środowiska pianistów i pedagogów, Senat połączył dwie istniejące dotychczas jednostki – I Katedrę Fortepianu i II Katedrę Fortepianu. Kierownikiem nowo powstałej Katedry Fortepianu w latach 2006-2013 oraz 2014-2016 była prof. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj. W roku akademickim 2013/2014 pracami Katedry kierował prof. UMFC dr hab. Paweł Kamiński, a w latach 2016-2020 prof. dr hab. Jerzy Sterczyński. Obecnie, od 2020 roku funkcję kierownika Katedry Fortepianu sprawuje prof. UMFC, dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just.
Celem działań Katedry jest – przy wykorzystaniu dotychczasowego bogatego dorobku dydaktycznego, artystycznego i naukowego – stwarzanie studentom coraz lepszych warunków do rozwijania umiejętności pianistycznych poprzez stałe podnoszenie jakości kształcenia.
Działalność dydaktyczna
·    Wszechstronne, uwzględniające indywidualne predyspozycje studentów, kształcenie pianistyczne, przygotowujące do przyszłej działalności koncertowej, zarówno solowej jak i kameralnej (wspólnie z Katedrą Kameralistyki Fortepianowej), w tym do udziału w krajowych i zagranicznych konkursach pianistycznych. Jak najpełniejsze wykorzystanie całego bogactwa kanonu światowej i polskiej literatury fortepianowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Fryderyka Chopina. Zakłada się wzrastające znaczenie programów autorskich w klasach poszczególnych pedagogów.
·    Przygotowanie do związanej z pianistyką działalności naukowej i pedagogicznej.
·    Koncerty i kursy mistrzowskie dla studentów UMFC z udziałem wybitnych wykładowców z kraju i z zagranicy.
·    Kursy dla studentów zagranicznych.
·    Studia podyplomowe.
·    Współpraca ze szkołami muzycznymi niższych stopni (dydaktyka, konsultacje, kursy, seminaria, wykłady).
·    Udział członków Katedry w pracach jury licznych konkursów pianistycznych krajowych i międzynarodowych, prowadzenie przez nich kursów mistrzowskich w innych ośrodkach, krajowych i zagranicznych.
Działalność artystyczna
·    Działalność artystyczna studentów na terenie Uczelni i poza nią – m.in. rocznicowe koncerty monograficzne, koncerty organizowane w ramach wymiany z innymi uczelniami polskimi, koncerty gościnne w uczelniach zagranicznych, udział wyróżniających się dyplomantów w koncertach symfonicznych.
·    Intensywna działalność artystyczna członków Katedry w kraju i za granicą.
Działalność naukowa i organizacyjna
·    Sesje naukowo-artystyczne w UMFC.
·    Wykłady członków Katedry podczas kongresów, sympozjów i sesji naukowych krajowych i zagranicznych, a także w ramach specjalistycznych kursów pedagogicznych dla nauczycieli i studentów.
·    Publikacje w Zeszytach Naukowych UMFC i w fachowych pismach muzycznych.
·    Współpraca naukowa z innymi Katedrami UMFC.
·    Udział członków Katedry w gremiach zajmujących się sprawami muzyki (towarzystwa i festiwale muzyczne), współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (opiniowanie zagadnień związanych z pianistyką i wyższym szkolnictwem artystycznym) oraz z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.
·    Współpraca z Fundacją Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina przy pracach nad tym wydaniem i jego promocją.

 

 • Skład Katedry

  prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just - Kierownik Katedry
  prof. dr hab. Piotr Paleczny
  prof. dr hab. Paweł Kamiński
  prof. dr hab. Elżbieta Karaś
  prof. dr hab. Jerzy Sterczyński
  dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. uczelni
  ad. dr hab. Konrad Skolarski
  ad. dr Karolina Nadolska
  ad. dr Monika Quinn