Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki zarówno nazwą, jak i zakresem prowadzonych zajęć wyznacza dwa nurty swojej działalności. Pierwszy nurt to ten edukacyjny, w ramach którego wszyscy  absolwenci Wydziału bez względu na specjalność jaką ukończyli, zostają uposażeni w kwalifikacje pedagogiczne dające uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela w szkolnictwie powszechnym i muzycznym. Drugi nurt ma charakter artystyczny i uposaża studentów w możliwie szerokie kompetencje z zakresów: sztuki dyrygenckiej dotyczącej prowadzenia chórów lub zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, wokalistyki chóralnej oraz rytmiki.

Na Wydziale zostały utworzone trzy specjalności. Zarówno na pierwszym. jak i na drugim stopniu są one jednakowe. Należą do nich: dyrygentura chóralna, wokalistyka chóralna oraz rytmika. Absolwenci po zakończonej  edukacji znajdują pracę w chórach zawodowych i amatorskich zarówno jako dyrygenci, jak i wokaliści chóru, którzy mogą również prowadzić próby korepetytorskie dla poszczególnych grup głosowych oraz – w przypadku wokalistyki chóralnej dzięki zrealizowaniu przedmiotów metodycznych – zbiorową emisję głosu. Studenci, którzy ukończyli specjalność rytmika odnajdują pracę przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej i w szkolnictwie muzycznym.
Każda specjalność na pierwszym stopniu studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne. W związku z powyższym są obowiązkowo prowadzone przedmioty z grupy przedmiotów pedagogicznych: podstawy dydaktyki, pedagogika, psychologia, emisja głosu , metodyki (zgodne ze specjalnościami) oraz praktyki. W ramach trzech specjalności na dwóch stopniach studiów absolwenci otrzymują odpowiednie kwalifikacje. Program zajęć jest zróżnicowany, obejmuje przedmioty główne, kierunkowe/specjalnościowe, należące do kształcenia ogólnego, przedmioty z grupy zajęć humanistycznych lub z zakresu nauk społecznych oraz wspomnianych powyżej przedmiotów należących do grupy zajęć pedagogicznych. 
Realizacja programu studiów pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii w działaniu zespołowym opartym o kompetencje własne.

Absolwenci Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki dobrze odnajdują się na rynku pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.  Podejmują zatrudnienia w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych, zespołach szkolnych, zespołach amatorskich oraz wielu innych instytucjach kultury. Absolwenci specjalności Wokalistyka Chóralna znajdą pracę również jako instruktorzy emisji głosu.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami absolwenci, którzy uzyskali przygotowanie pedagogiczne podczas studiów I-go stopnia i ukończyli odpowiednie cykle metodyk, uzyskują uprawnienia do pracy w szkolnictwie muzycznym i ogólnokształcącym dopiero po ukończeniu studiów magisterskich. Wyjątek stanowi specjalność Rytmika – studia I stopnia, po której ukończeniu studenci mogą pracować w przedszkolach i w szkolnictwie wczesnoszkolnym (klasy 0-3).

 • INFORMATOR - PIERWSZY STOPIEŃ

  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Specjalność: Dyrygentura chóralna
  studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

  Opis
  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów chóralnych i zespołów muzycznych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia licencjackie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi oraz w wyniku podjęcia dalszej edukacji na tej samej specjalności będzie miał możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie artystycznym.

  Pedagodzy prowadzący przedmiot Dyrygentura w roku akademickim 2024/2025: 

  • prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
  • prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
  • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
  • dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
  • dr hab. Joanna Maluga
  • dr Tomasz Hynek 
  • dr Agata Góreczna-Jakubczak

  Sprawdziany
  •    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i rozmowa kwalifikacyjna
  •    sprawdzian z predyspozycji wokalnych
  •    kształcenie słuchu – egzamin pisemny i ustny
  •    fortepian

  Wszystkie sprawdziany odbywają się w siedzibie uczelni.

  Zakres materiału
  •    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i rozmowa kwalifikacyjna:
  - przygotowanie na pamięć dwóch zróżnicowanych pod względem elementów dzieła muzycznego (rytmika, agogika, dynamika, artykulacja, itd.) utworów. Przynajmniej jeden musi być przeznaczony na chór a cappella (co najmniej 3-głosowy)

  - rozmowa kwalifikacyjna – temat związany z tematyką specjalności.

  •    sprawdzian z predyspozycji wokalnych:
      - wykonanie pieśni (piosenki) z akompaniamentem – na pamięć.

  •    kształcenie słuchu:
      - pisemny – rozpoznawanie interwałów prostych, trójdźwięków i dominant w przewrotach, dyktanda – pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów
      - ustny – sprawdzenie biegłości z zakresu czytania nut głosem

  •  fortepian:

  - wykonanie przygotowanego programu, złożonego z dwóch utworów:  etiuda lub utwór z epoki baroku, allegro sonatowe albo rondo (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny


  Dokumenty dodatkowe:

  należy dostarczyć do dziekanatu (może być drogą pocztową) pok. 308 do dnia 04.06.2024 r.
  • partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
  •  na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.


   

  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Specjalność: Wokalistyka chóralna
  studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

  Opis
  Specjalność ta została powołana w roku akademickim 2022/2023 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchomiona w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Przygotowanie zawodowe absolwentów  będzie szansą na dorównanie w zakresie kształcenia chórzystów do krajów Europy Zachodniej. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych, czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który będzie prowadzić regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej. Wszyscy studenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie artystycznym.

  Pedagodzy prowadzący przedmiot Śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu w roku akademickim 2024/2025:

  • dr hab. Dorota Całek
  • dr Krzysztof Matuszak
  • dr Rafał Grozdew
  • dr Waleria Przelaskowska-Rokita
  • dr Anna Bednarska
  • dr Joanna Łukaszewska

  Sprawdziany
  •    sprawdzenie predyspozycji wokalnych / dykcja i interpretacja tekstu •    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  •    rozmowa kwalifikacyjna

  Wszystkie sprawdziany odbywają się w siedzibie uczelni.

  Zakres materiału
  •    sprawdzenie predyspozycji wokalnych/dykcja i interpretacja tekstu
       – prezentacja dwóch utworów wokalnych z akompaniamentem fortepianu z repertuaru muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne – kameralnego, oratoryjnego lub operowego – utwory winny być wykonane z pamięci, a repertuar powinien być zróżnicowany
       – prezentacja z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy
  •    kształcenie słuchu – sprawdzenie umiejętności i predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej, czytanie nut głosem a vista
  •    rozmowa kwalifikacyjna – temat związany z wybraną specjalnością

  Dokumenty dodatkowe
  należy dostarczyć do dziekanatu – pok. 308 do 04.06.2024 r. (może być drogą pocztową)
  •    na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.

   

   

  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Specjalność: Rytmika
  studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

  Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2023.2003). Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

  Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:
  •    rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia
  •    zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
  •    zajęć muzycznych w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej 

  Pedagodzy prowadzący przedmioty: Rytmika, Technika ruchu i Improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2024/2025:

  • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
  • dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
  • dr Agnieszka Widlarz
  • mgr Marta Bogusławska
  • mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
  • dr Monika Sojka
  • mgr Agata Pankowska
  • mgr Justyna Paszkiewicz

  Sprawdziany
  •    rytmika
  •    kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny i ustny
  •    fortepian
  •    improwizacja fortepianowa z elementami harmonii

  Wszystkie sprawdziany odbywają się w siedzibie uczelni.

  Zakres materiału
  •    rytmika:
  -    łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8
  -    ćwiczenie inhibicyjno-incytacyjne
  -    swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej
  •    kształcenie słuchu:
  -    pisemny – rozpoznawanie interwałów prostych, trójdźwięków i dominant w przewrotach, dyktanda – pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów
  -    ustny – sprawdzenie biegłości czytania nut głosem.
  •    fortepian – wykonanie przygotowanego programu:
  1.    etiuda 
  2.    utwór polifoniczny
  3.    allegro sonatowe 
  4.    utwór dowolny 
  •    improwizacja fortepianowa z elementami harmonii:
  1.    akompaniament do podanej a vista piosenki dziecięcej
  2.    improwizacja do podanej frazy rytmicznej
  3.    miniatura ilustracyjna
  4.    elementy harmonii klasycznej: kadencje, harmonizowanie gam – praktyczna realizacja na fortepianie

  Dokumenty dodatkowe – niewymagane
   

 • INFORMATOR - DRUGI STOPIEŃ

  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Specjalność: Dyrygentura chóralna
  studia magisterskie, stacjonarne 2-letnie

  Opis
  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki w szkolnictwie oświatowym oraz wiedzy i nauki o muzyce w szkolnictwie muzycznym i animatorów kultury muzycznej. Studia magisterskie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 4 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do wykonywania zawodu dyrygenta w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych oraz posiada kompetencje do szeroko pojętej działalności animatora kultury muzycznej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym (w wyniku ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku i uzyskania przygotowania pedagogicznego).

  Pedagodzy prowadzący przedmiot Dyrygentura w roku akademickim 2024/2025: 

  • prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
  • prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
  • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
  • dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
  • dr hab. Joanna Maluga
  • dr Agata Góreczna-Jakubczak
  • dr Tomasz Hynek

  Sprawdziany
  •    dyrygentura chóralna
  •    emisja głosu
  •    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  •    fortepian

  Wszystkie sprawdziany odbywają się w siedzibie uczelni.

  Zakres materiału
  • dyrygentura chóralna – wykonanie dwóch utworów: utwór wokalno-instrumentalny, utwór wokalny a cappella
  • emisja głosu – wykonanie utworu wokalnego z repertuaru muzyki poważnej, z akompaniamentem fortepianu,
  kształcenie słuchu – sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie biegłości realizacji przebiegów rytmicznych,
  fortepian – wykonanie przygotowanego programu złożonego z 2 utworów: 
  -    etiuda lub utwór polifoniczny
  -    allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny

  Dokumenty dodatkowe
  należy dostarczyć do dziekanatu (może być drogą pocztową) – pok. 308 do 24.06.2024 r.
  •    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
  •    na sprawdzian z emisji głosu należy dostarczyć nuty utworów.

   

  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Specjalność: Wokalistyka chóralna
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Opis
  Powołanie nowej specjalności to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchamiana w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta gotowego podjąć pracę w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę także w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny, został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który będzie prowadzić regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym (w wyniku ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku i uzyskania przygotowania pedagogicznego).

  Pedagodzy prowadzący przedmiot Śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu w roku akademickim 2024/2025:

  • dr hab. Dorota Całek
  • dr Krzysztof Matuszak
  • dr Rafał Grozdew
  • dr Waleria Przelaskowska-Rokita
  • dr Anna Bednarska
  • dr Joanna Łukaszewska

  Sprawdziany
  •    sprawdzenie predyspozycji wokalnych / dykcja z interpretacją tekstu
  •    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
  •    rozmowa kwalifikacyjna

  Wszystkie sprawdziany odbywają się w siedzibie uczelni.

  Zakres materiału
  •    sprawdzenie predyspozycji wokalnych/ dykcja z interpretacją tekstu
  – prezentacja dwóch utworów wokalnych z akompaniamentem fortepianu z repertuaru muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne – kameralnego, oratoryjnego lub operowego
  – prezentacja  z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy
  •    kształcenie słuchu – sprawdzenie umiejętności i predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej, czytanie nut głosem a vista
  •    rozmowa kwalifikacyjna – temat związany z wybraną specjalnością

  Dokumenty dodatkowe
  należy dostarczyć do dziekanatu – pok. 308 do 24.06.2024 r.
  •    na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.

   

   

  Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne
  Specjalność Rytmika
  studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

  Opis
  Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2023.2003). Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszystkich poziomach edukacji muzycznej. Absolwenci tej specjalności kształceni w naszej uczelni znajdują także zatrudnienie jako akompaniatorzy do zajęć baletowych.

  Pedagodzy prowadzący przedmioty: Rytmika, Technika ruchu i Improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2024/2025:

  • dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
  • dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
  • dr Agnieszka Widlarz
  • mgr Marta Bogusławska
  • mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
  • dr Monika Sojka
  • mgr Agata Pankowska
  • mgr Justyna Paszkiewicz

  Sprawdziany

  •    rytmika
  •    improwizacja fortepianowa
  •    rozmowa kwalifikacyjna

  Wszystkie sprawdziany odbywają się w siedzibie uczelni.

  Zakres materiału

  •    rytmika:
  -    łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 3/4, 4/4 z uzupełnieniem ósemkowym,
  -    czterotaktowy temat rytmiczny do podwójnej szybkości,
  -    polirytmia dwugłosowa, w której jeden głos realizowany jest śpiewem,
  -    swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej,
  •    improwizacja fortepianowa:
  -    śpiewanie a vista piosenki dziecięcej i improwizacja akompaniamentu w transpozycji sekundowej,
  -    improwizacja miniatury polifonizującej w stylu barokowym w podanym metrum (3/4, 6/8, 4/4) w dowolnej tonacji,
  -    improwizacja miniatur ilustracyjnych w formie: ABA, AB, forma łukowa,
  -    improwizacja łańcucha realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4 z podanym problemem rytmicznym,
  •    rozmowa kwalifikacyjna:
                       - motywacja wyboru kierunku studiów,
                       - wiedza na temat metody E. Jaques-Dalcroze’a,
                       - przedstawienie sposobu wprowadzenia wybranego przez kandydata problemu metro rytmicznego.

  Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Aktualności