Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej

1 X 2016 r. JM Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran powołał pierwszą w dziejach Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Katedrę Chóralistyki i Edukacji Artystycznej. Powstała ona w wyniku połączenia wcześniej działających na Wydziale Zakładów Dyrygentury Chóralnej oraz Zakładu Edukacji Artystycznej. Pierwszy z nich został powołany przez ówczesnego Rektora Uczelni prof. dr hab. Ryszarda Zimaka, a jego kierownikiem została prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka (1999-2005). W latach 2005-2012 Zakład pracował pod kierunkiem prof. dr hab. Bożenny Sawickiej. Od roku akademickiego 2012 do 2016 pracami Zakładu kierowała prof. dr hab. Wioletta Miłkowska. Od roku 2001 z inicjatywy ZDCh w cyklu dwuletnim odbywał się Wydziałowy Konkurs Młodych Chórmistrzów. Na przestrzeni minionych lat Zakład prowadził ożywioną działalność naukową organizując: seminaria, konferencje naukowe, wydając publikacje naukowe, inicjując i prowadząc studia podyplomowe, koordynując projekty w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, współorganizując wiele edycji Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia, Ogólnopolskiego Programu "Śpiewająca Polska" oraz projektu edukacyjnego “Śpiewająca Klasa". 
W 2013 roku powstał Zakład Edukacji Artystycznej, a jego kierownikiem została prof. dr hab. Anna Olszewska.
Od momentu powstania Katedry w roku 2016 w ramach jej struktury powołano dwie pracownie:
•    Prowadzenia Zespołów Muzycznych/ obecnie Chóralistyki (kierownik - prof. dr hab. Anna Olszewska - 2016-2019, od 2020 - dr hab. Ewa Barbara Rafałko) 
•    Pedagogiki Muzycznej / obecnie Edukacji Artystycznej (kierownik - dr Maria Elwira Twarowska - 2016-2019, od 2020 - dr Anna Stankiewicz).
Katedra funkcjonująca na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filii w Białymstoku ma na celu przygotowanie absolwentów do indywidualnej działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej. Działalność Katedry ukierunkowana jest na wielopłaszczyznowe, praktyczno-teoretyczne kształcenie wyspecjalizowanych dyrygentów zespołów chóralnych, wokalno-instrumentalnych oraz przygotowanie do pracy nauczycieli na różnych szczeblach szkolnictwa ogólnokształcącego. Ponadto Katedra sprawuje opiekę merytoryczną nad przebiegiem procesu dydaktycznego 
w ramach:
•    studiów licencjackich I stopnia w specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
•    studiów magisterskich II stopnia w specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych, edukacja artystyczna szkolna, muzyka kościelna.
Udział pedagogów w pracach Katedry stanowi ważny obszar do wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  Katedra w ramach swej działalności obejmuje opieką projekty badawcze realizowane przez pracowników, a także wspiera rozwój naukowy młodej kadry.

Skład Katedry
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka - Kierownik Katedry

PRACOWNIA CHÓRALISTYKI
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
prof. dr hab. Anna Moniuszko
prof. dr hab. Anna Olszewska
ad. dr hab. Ewa Barbara Rafałko
ad. dr Karolina Mika
as. Magdalena Gładkowska

PRACOWNIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

ad. dr hab. Weronika Ratusińska-Zamuszko
ad. dr Anna Stankiewicz
as. Jan Krutul