Katedra Muzyki Kościelnej

Działająca na Wydziale Katedra Muzyki Kościelnej (powołana jednogłośnie uchwałą Senatu UMFC z dnia 19 marca 2019 roku) czuwa nad prawidłową realizacją dydaktyki przedmiotów kierunkowych, sprawuje opiekę merytoryczną nad działalnością artystyczną oraz prowadzi badania naukowe w zakresie wykonawstwa i teorii muzyki kościelnej. Katedra koordynuje i umożliwia odbywanie praktyk artystycznych obejmujących praktyki estradowe w zakresie gry na organach (czynne uczestnictwo w koncertach) i dyrygentury (hospitacje, praca z zespołem, publiczne poprowadzenie utworu) oraz praktyki muzyczno-liturgiczne w zakresie: mszy przedsoborowej i posoborowej w języku łacińskim, akompaniamentu liturgicznego (hospitacje, akompaniament do odpowiedzi i dialogów mszalnych oraz pieśni, improwizacja organowa w ramach liturgii), przygotowania i organizacji uroczystej liturgii, scholi gregoriańskiej, animowania śpiewu zgromadzenia (kantor) i wykonywania śpiewów międzylekcyjnych (psałterzysta). Forma praktyk została zatwierdzona przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na posiedzeniu w dniu 17.01.2011 r. Na tym samym posiedzeniu został ustalony kształt egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich.
Do 2019 roku działał Zakład Muzyki Kościelnej, który powstał w związku z powołaniem w roku aka-demickim 2009/2010 studiów na kierunku unikatowym muzyka kościelna. Pierwszym kierownikiem zakładu był ks. prof. dr Kazimierz Szymonik, w latach 2012-2020 funkcję tę pełnił dr hab. Piotr Wil-czyński, prof. UMFC, a obecnie pracami katedry kieruje dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC.

W ramach Wydziału Muzyki Kościelnej działają zespoły:
•    Zespół Wokalny Kierunku Muzyka Kościelna
•    Schola Gregoriana Universitatis Musicali Friderici Chopin

Współpraca:
•    Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti
•    Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński
•    Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
•    Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakres badań prowadzonych przez pracowników Katedry:
•    stylowość wykonawstwa muzyki organowej różnych epok,
•    problemy wykonawcze muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej o tematyce sakralnej,
•    zagadnienia akompaniamentu organowego do katolickich i protestanckich pieśni kościelnych,
•    fizjologiczne podstawy śpiewu liturgicznego,
•    historia polskiej muzyki liturgicznej, możliwość wykorzystania poszczególnych dzieł w liturgii,
•    interpretacja śpiewu gregoriańskiego w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne,
•    semiologia gregoriańska, modalność, semiomodalność, semioestetyka, Bewegungstendenz.

Skład Katedry
dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC - Kierownik Katedry
dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
ad. dr hab. Michał Markuszewski
ad. dr Michał Dąbrowski
ad. dr Emilia Dudkiewicz
ks. ad. dr Krzysztof Niegowski
ad. dr Krzysztof Pawlisz
ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk
as. dr Bartosz Michałowski
as. Damian Skowroński