Wydział Tańca

Wydział Tańca prowadzi kształcenie w ramach specjalności pedagogika baletowa, taniec współczesny oraz choreografia i teoria tańca.

Pedagogika baletowa, studia stacjonarne I stopnia. Specjalność charakteryzuje grupa zajęć z technik, form i stylów tanecznych, zasad kompozycji tańca, literatury baletowej, rytmiki, historii tańca, anatomii i fizjologii człowieka, podstaw biomechaniki tańca, labanowskiej analizy ruchu, podstaw dydaktyki, emisji głosu oraz dydaktyki tańca klasycznego, współczesnego, ludowego, charakterystycznego, historycznego i literatury baletowej. Studenci po spełnieniu warunków określonych w programie studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pedagogika baletowa, studia stacjonarne II stopnia Specjalność charakteryzuje grupa zajęć dydaktycznych w obszarze tańca klasycznego,  współczesnego, polskich tańców narodowych, tańca charakterystycznego, historycznego, literatury baletowej, partnerowania.  W programie studiów znajdują się również: taniec i balet XX i XXI wieku, choreografia, krytyka tańca i dzieła baletowego, propedeutyka zarządzania kulturą, dramaturgia, inscenizacja i reżyseria spektaklu.

Taniec współczesny, studia stacjonarne I stopnia
Specjalność wykonawcza, którą charakteryzuje grupa zajęć z technik tańca współczesnego – modern i contemporary, tańca jazzowego, tańca klasycznego i neoklasyki, improwizacji i kontakt-improwizacji, reżyserii ruchu scenicznego, labanowskiej analizy ruchu, zasad kompozycji tańca, technik aktorskich, historia tańca XX i XXI wieku, anatomii i fizjologii człowieka, teorii i notacji tańca, podstaw biomechaniki tańca, historii muzyki z literaturą, analizy dzieła choreograficznego, wiedzy o widowisku teatralnym.  

Choreografia i Teoria Tańca, studia niestacjonarne II stopnia
Specjalność charakteryzuje  grupa zajęć z zakresu choreografii, improwizacji, analizy dzieła choreograficznego, analizy muzyczno-ruchowej dzieła muzycznego, seminarium pracy z kompozytorem, seminarium pracy z zespołem,  dramaturgii, inscenizacji i reżyserii dzieła choreograficznego. W programie studiów znajdują się taniec klasyczny i neoklasyczny z kompozycją, taniec modern i contemporary z kompozycją, taniec jazzowy i formy tańców nowoczesnych z kompozycją, polskie tańce narodowe i innych narodów z kompozycją, w grupie zajęć teoretycznych: historia sztuki tańca XX i XXI w., choreologia oraz teorie tańca.

Kadra pedagogiczna Wydziału Tańca reprezentuje różne obszary sztuki i nauki. To absolwenci polskich i zagranicznych uczelni, wybitni artyści, choreografowie, teoretycy z wieloletnim doświadczeniem naukowym, artystycznym i dydaktycznym. Zajęcia prowadzą też wybitni specjaliści z zagranicy. Wykłady przeprowadzili: prof. Elena Zabalkanskaya z Akademii Baletu Rosyjskiego im. A. J. Waganowej w Sankt Petersburgu, prof. Ludmiła Siereżnikowa z Akademii Kultury w Sankt Petersburgu; prof. Tomas Lund z Królewskiej Akademii Tańca w Kopenhadze; Juhasz Zsolt, kierownik artystyczny zespołu Duna w Budapeszcie; Anatolij Borzow, pedagog Zespołu Igora Mojsiejewa, wieloletni kierownik Katedry Tańca Narodowego GITIS w Moskwie, dziekan Wydziału Tańca Uniwersytetu im. Natalii Niestierowoj w Moskwie.