Pracownicy

ad. dr hab.

Grzegorz Skrobiński

kameralistyka

Absolwent ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował pod kie­run­kiem prof. Elżbiety Tarnawskiej, prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej i prof. Andrzeja Bauera.

Laureat wie­lu kon­kur­sów (Wrocław 2003 — I nagro­da, Konin 1999 — II nagro­da, Łódź 2007 — III nagro­da, Warszawa 1999 — wyróż­nie­nie, Łódź 2010 — wyróż­nie­nie, Łódź 2009 — III nagro­da – z woka­list­ką Joanną Freszel, Kielce 2007 — I nagro­da – z woka­li­stą Hubertem Stolarskim oraz nagro­da dla naj­lep­sze­go pia­ni­sty-kame­ra­li­sty kon­kur­su). Stypendysta Królowej Belgii (2003). Koncertował na naj­waż­niej­szych sce­nach Polski: Filharmonia Narodowa, Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi, Filharmonia Wrocławska, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Akademie Muzyczne w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Pałac w Antoninie, Pałac w Kąśnej Dolnej (Festiwal Bravo Maestro, gdzie gości­li m.in.: K. Jakowicz, S. Kamasa, P. Pławner, K. Radziwonowicz).

Występował rów­nież za gra­ni­cą: w Austrii, Belgii, we Włoszech, w Szwajcarii, Niemczech, Japonii, Tunezji i innych kra­jach świa­ta. Współpracował ze świa­to­wej sła­wy peda­go­ga­mi taki­mi jak: Boris Berman, Dang Thai Son, Dominique Merlet, Viera Nossina, Ewa Pobłocka, Andrzej Tatarski, Jerzy Marchwiński, Kazimierz Michalik, Erik Tawaststjerna, Oxana Yablonskaya, Hiroko Nakamura, Jacques Rouvier, Sergei Babayan, John O’Connor, Kevin Kenner i z wie­lo­ma inny­mi. W roku 2003 wystą­pił ze świa­to­wej sła­wy kwar­te­tem Talich String Quartet wyko­nu­jąc kwin­tet A. Dworzaka. Również w tym roku wziął udział w festi­wa­lu muzy­ki kame­ral­nej w Waterloo, któ­re­go uczest­ni­ka­mi byli m.in.: Mischa Maisky, Julian Rachlin, Pinchas Zukermann, Roby Lakatos, Vitaly Samoshko. Wystąpił pod batu­tą m.in.: Rubena Silvy (wyko­nu­jąc II Koncert S. Rachmaninowa), Szymona Kawalli (Koncert na trzy for­te­pia­ny C‑dur J.S. Bacha), Jana Miłosza Zarzyckiego (Koncert potrój­ny C‑dur op. 56 L. van Beethovena) oraz Ernsta Kovacica (Concertino na trio for­te­pia­no­we i orkie­strę).

2 mar­ca 2007 roku wystą­pił na kon­cer­cie jubi­le­uszo­wym Władysława Bartoszewskiego wyko­nu­jąc m.in. II Sonatę b‑moll op. 36 S. Rachmaninowa. W roku 2008 został zapro­szo­ny na festi­wal Music Academy w Hamamatsu (Japonia).

Występował z taki­mi muzy­ka­mi jak: Jakub Jakowicz, Bartłomiej Nizioł, Szymon Krzeszowiec, Agata Szymczewska, Piotr Janosik, jak rów­nież Urszula Kryger, Lutosławski Kwartet, Bartosz Bryła, Piotr Reichert, Lidia Grzanka-Urbaniak, Sebastian Wypych.

Pomimo mło­de­go wie­ku odno­si spo­re suk­ce­sy jako wykła­dow­ca. Jego stu­den­ci i ucznio­wie zdo­by­wa­ją lau­ry na kon­kur­sach i prze­słu­cha­niach mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich. Był wykła­dow­cą na wie­lu kur­sach, warsz­ta­tach i kla­sach mistrzow­skich w Polsce: w Łańcucie, Kołobrzegu, Zakopanem, Pile, Książu,  Żaganiu, Suwałkach i wie­lu innych miej­scach.

W roku 2010 wystą­pił wraz z akto­rem Krzysztofem Kolbergerem w spek­ta­klu pt. „Dobry wie­czór, Monsieur Chopin”, któ­ry odbył się w ramach festi­wa­lu „Dwa Teatry — Sopot 2010”. Grzegorz Skrobiński wyko­nał wybra­ne utwo­ry Fryderyka Chopina do poezji przed­sta­wio­nej przez Krzysztofa Kolbergera.

Od 2010 roku Grzegorz Skrobiński jest asy­sten­tem w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej.