Koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia specjalności pedagogika baletowa

Koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia specjalności Pedagogika baletowa

22 kwietnia 2018 r.

Niezwykłe wyda­rze­nie arty­stycz­ne mia­ło miej­sce w dniu 22 kwiet­nia 2018 r. w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina. W ramach obcho­dów Jubileuszu 45-lecia spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa uho­no­ro­wa­no wykła­dow­ców i akom­pa­nia­to­rów naj­dłu­żej zwią­za­nych ze spe­cjal­no­ścią.

Listy gra­tu­la­cyj­ne z oka­zji Jubileuszu na ręce dr Klaudii Carlos-Machej — pro­dzie­kan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, prze­ka­za­li obec­ni na kon­cer­cie dyrek­to­rzy: Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Publiczność entu­zja­stycz­nie przy­ję­ła mło­dych adep­tów sztu­ki tań­ca, była świad­kiem pre­zen­ta­cji frag­men­tów bale­tów kla­sycz­nych, kom­po­zy­cji w tech­ni­ce tań­ca współ­cze­sne­go i cha­rak­te­ry­stycz­ne­go. W kon­cer­cie wystą­pi­li ucznio­wie szkół bale­to­wych, stu­den­ci kie­run­ku Taniec oraz człon­ko­wie Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa” Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

dr Klaudia Carlos-Machej