DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015 r.

14 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w Dniu Edukacji Narodowej JM Rektor prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak zło­żył wszyst­kim peda­go­gom i pra­cow­ni­kom UMFC naj­lep­sze życze­nia z oka­zji ich świę­ta. Podczas uro­czy­ste­go spo­tka­nia Rektor UMFC wrę­czył dorocz­ne nagro­dy nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim i pra­cow­ni­kom nie­bę­dą­cym nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyplom dok­to­ra ode­brał i przy­się­gę dok­tor­ską zło­żył Maestro Grzegorz Nowak (dyry­gent).

Nagrody I stop­nia

 1. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just
 2. prof. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj
 3. prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz
 4. prof. dr hab. Roman Lasocki
 5. dr hab. Zbigniew Płużek, prof. UMFC
 6. prof. dr hab. Tadeusz Gadzina
 7. dr hab. Eugenia Rozlach
 8. prof. dr hab. Mikołaj Moroz
 9. wykł. Małgorzata Dybowska
 10. dr hab. Marcin Łukaszewski
 11. dr Ewa Wilczyńska
 12. prof. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha
 13. prof. dr hab. Izabela Targońska
 14. dr hab. Krystyna Gołaszewska

Nagrody II stop­nia

 1. dr Katarzyna Szymańska-Stułka
 2. dr Leszek Lorent
 3. dr Miłosz Pękala
 4. st. wykł. Aleksandra Dallali
 5. dr Katarzyna Budnik-Gałązka
 6. st. wykł. Ewa Guz-Seroka
 7. dr Robert Morawski
 8. dr Agata Góreczna-Jakubczak
 9. wykł. Dariusz Lechowicz
 10. st. wykł. Aldona Lepak
 11. as. Iwona Ejsmund
 12. as. Ewa Olejnik
 13. st. wykł. Elżbieta Uss-Jońska
 14. wykł. Katarzyna Makarska

Nagroda Zespołowa I stop­nia

dla zespo­łu peda­go­gów muzy­ki kościel­nej

 1. dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC
 2. dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
 3. dr Michał Dąbrowski
 4. dr Michał Sławecki

Nagrody dla pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi

 1. Małgorzata Bogusz
 2. Agnieszka Polecka
 3. Joanna Fidrocka
 4. Krystyna Kołtun
 5. Joanna Odzeniak
 6. Joanna Banaszkiewicz
 7. Paweł Kaczmarek
 8. Beata Fiugajska
 9. Krystyna Sugiera-Pilacińska
 10. Grażyna Bąk
 11. Leszek Marciniak
 12. Jerzy Pec
 13. Joanna Charubin
 14. Tomasz Jagłowski
 15. Emilia Lipka
 16. Anna Krzysztofik
 17. Joanna Małecka-Araszkiewicz
 18. Grażyna Borońska
 19. Emilia Ogrodzka-Nowak
 20. Mateusz Grzywa