XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2014

XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2014

6 marca 2014 r.

6 marca 2014 r.
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Debata „Promocja stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych w Polsce i Europie — jak wyty­czyć dro­gę karie­ry absol­wen­ta”

Marta Ewa Olbryś

Artystyczna karie­ra pol­skie­go stu­den­ta!

6 mar­ca br. na XXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2014 odby­ła się deba­ta pod hasłem „Promocja stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych w Polsce i  Europie – jak wyty­czyć dro­gę karie­ry absol­wen­ta”. W deba­cie w Pałacu Kultury i Nauki udział wzię­li rek­to­rzy i pro­rek­to­rzy publicz­nych i nie­pu­blicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych w kra­ju, a tak­że dyrek­to­rzy biur karier.

Wstępem do dys­ku­sji były wystą­pie­nia:

prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Kłosiewicz – pro­rek­tor ds. stu­denc­kich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, któ­rej zda­niem dro­ga zawo­do­wa absol­wen­ta uczel­ni muzycz­nej zaczy­na się od dzie­ciń­stwa. Muzyka jest  dzie­dzi­ną, któ­ra wyma­ga nie­usta­ją­cych ćwi­czeń, a wykwa­li­fi­ko­wa­ny zawo­do­wy muzyk nie może sobie pozwo­lić na prze­stój, gdyż odby­wa­ło­by się to kosz­tem jego umie­jęt­no­ści i talen­tu. Wykształcenie pol­skie­go muzy­ka jest nie­zwy­kle kosz­tow­ne, a jego umie­jęt­no­ści wie­lo­krot­nie prze­wyż­sza­ją świa­to­we stan­dar­dy i dla­te­go wła­śnie w Polsce chcą stu­dio­wać mło­dzi ludzie z całe­go świa­ta.

Swoje sta­no­wi­sko zapre­zen­to­wał tak­że prof. dr hab. Jan Tutaj – pro­rek­tor ds. stu­denc­kich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, któ­ry wska­zy­wał na koniecz­ność powsta­nia ogól­no­pol­skiej plat­for­my inter­ne­to­wej zbie­ra­ją­cej dane ze wszyst­kich publicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych. Zaprezentował meto­do­lo­gię i szcze­gó­ło­wy plan roz­wo­ju takie­go narzę­dzia.

Prezentacja Marty Piaseckiej – doświad­czo­ne­go kie­row­ni­ka Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego —  sta­ła się ide­al­nym uzu­peł­nie­niem wystą­pień sen­su stric­te arty­stycz­nych, poka­zu­jąc stra­te­gie roz­wo­ju karie­ry absol­wen­tów wiel­kie­go uni­wer­sy­te­tu. Jej zda­niem pro­ble­my wystę­pu­ją­ce w sek­to­rze edu­ka­cji arty­stycz­nej zwią­za­ne z biu­ra­mi karier wyni­ka­ją w więk­szo­ści z tego, że biu­ra dopie­ro zaczy­na­ją swo­ją dzia­łal­ność.

Na spo­tka­niu obec­na była tak­że Anna Michalak-Pawłowska - peł­no­moc­nik ds. Szkolnictwa Artystycznego Prezydent m.st. Warszawy. Opowiedziała o pomy­słach współ­pra­cy mia­sta z uczel­nia­mi arty­stycz­ny­mi oraz uła­twia­niu funk­cjo­no­wa­nia i podej­mo­wa­nia pra­cy przez absol­wen­tów tych uczel­ni.

Pomysłodawcą i mode­ra­to­rem spo­tka­nia był dr hab. Artur Krajewski z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, któ­ry wska­zał na potrze­bę cen­tra­li­za­cji biur karier uczel­ni arty­stycz­nych, nie tyl­ko ze wzglę­dów finan­so­wych. Absolwenci uczel­ni arty­stycz­nych sta­no­wią nie­wiel­ki pro­cent absol­wen­tów wszyst­kich uczel­ni w kra­ju, stąd war­to uważ­nie śle­dzić karie­rę każ­de­go z nich w kra­ju i za gra­ni­cą.

Na deba­cie przed­sta­wio­no dro­gi pla­no­wa­nia i roz­wo­ju karie­ry zawo­do­wej absol­wen­tów uczel­ni arty­stycz­nych, mówio­no o moż­li­wo­ściach zatrud­nie­nia, ale tak­że o trud­no­ściach pol­skie­go absol­wen­ta szko­ły arty­stycz­nej, zwłasz­cza uczel­ni muzycz­nej. Pojawiło się też wie­le pytań do  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któ­re­go przed­sta­wi­ciel nie­ste­ty nie dotarł na deba­tę.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektyw to od ponad dwóch dekad waż­ne miej­sce do pre­zen­ta­cji ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół ponad­gim­na­zjal­nych, wyż­szych, insty­tu­cji oświa­to­wych, arty­stycz­nych i samo­rzą­do­wych. To tak­że prze­strzeń do wymia­ny doświad­czeń, myśli i poglą­dów pod­czas spo­tkań, debat, pane­li, kon­fe­ren­cji, pre­zen­ta­cji wśród śro­do­wisk edu­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych. To tak­że od wie­lu lat miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się  uczel­nie z Europy i całe­go świa­ta w celu wymia­ny doświad­czeń i nawią­zy­wa­nia współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej.