WIECZÓR BALETOWY Prezentacje baletowe studentów pedagogiki baletowej

WIECZÓR BALETOWY. Prezentacje dyplomowe studentów pedagogiki baletowej

10 lutego 2014 r.

10 lutego 2014 r.
Teatr Wielki — Opera Narodowa

W dniu 10 lute­go 2014 roku na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego — Opery Narodowej odbył się dorocz­ny kon­cert stu­den­tów spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa na kie­run­ku taniec na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.

Wieczór bale­to­wy sta­no­wił część arty­stycz­ną dyplo­mu. Opiekę nad kom­po­zy­cja­mi cho­re­ogra­ficz­ny­mi obję­ła dr Zofia Rudnicka. Koncert roz­po­czę­ły kom­po­zy­cje stu­den­tów stu­diów licen­cjac­kich stwo­rzo­ne do muzy­ki W.A. Mozarta. W tej czę­ści udział wzię­li ucznio­wie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. W dru­giej odsło­nie wie­czo­ru bale­to­we­go wystą­pi­li stu­den­ci stu­diów II stop­nia, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li kom­po­zy­cje cho­re­ogra­ficz­ne do muzy­ki G.F. Haendla. Publiczność owa­cyj­nie przy­ję­ła obie czę­ści kon­cer­tu.

Podczas wie­czo­ru bale­to­we­go, dr Krystyna Świderska, wie­lo­let­ni wykła­dow­ca na spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa, przy­ję­ła Medal za zasłu­gi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nagrodę wrę­czył pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki prof. zw. Andrzej Banasiewicz. Społeczność uni­wer­sy­tec­ka — gro­no peda­go­gicz­ne, stu­den­ci jak i licz­nie zgro­ma­dzo­na w teatrze publicz­ność okla­ska­mi podzię­ko­wa­ła pani dr Krystynie Świderskiej za ponad trzy­dzie­sto­let­nie wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie w pra­cę peda­go­gicz­ną na rzecz spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa.

mgr Klaudia Carlos-Machej