Prezentacja nowo zakupionych instrumentów barokowych

Prezentacja nowo zakupionych instrumentów barokowych

7 lutego 2014 r.

7 lutego 2014 r.

Podczas XII Forum Muzyka daw­na na UMFC w Sali Koncertowej odby­ła się pierw­sza, publicz­na pre­zen­ta­cja nowo zaku­pio­nych instru­men­tów baro­ko­wych. Ich zakup został sfi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zakładu Muzyki Dawnej UMFC.

Uczelnia wzbo­ga­ci­ła się o nowe skrzyp­ce, altów­ki, wio­lon­cze­lę oraz vio­lę da gam­ba i 12 smycz­ków do tych instru­men­tów. Budowniczymi są arty­ści – lut­ni­cy pol­scy: Antoni, Marcin i Krzysztof Krupa, Jacek Wesołowski i Jerzy Burban, a tak­że arty­ści – lut­ni­cy z Wielkiej Brytanii: John Creswell i Richard Wilson.

projekt_czerwona