WIZYTA u Prezydenta RP

Wizyta u Prezydenta RP

21 listopada 2013 r.

W dniu 21 listo­pa­da 2013 r. JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak i pro­rek­to­rzy na zapro­sze­nie Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Anny Komorowskiej, gości­li na kon­cer­cie w Pałacu Prezydenckim. Przed kon­cer­tem JM Rektor oraz pro­rek­to­rzy spo­tka­li się z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim i Jego Małżonką w biblio­te­ce Pałacu Prezydenckiego.

Rektor prze­ka­zał Panu Prezydentowi w spe­cjal­nym etui z cer­ty­fi­ka­tem nr 1 wyda­ne przez uczel­nię dwie par­ty­tu­ry dzieł Józefa Elsnera: Mszę e‑moll op. 88 oraz Mszę F‑dur op. 41. Do wyda­nych dru­kiem par­ty­tur załą­czo­ne są pły­ty CD z mate­ria­łem nuto­wym do nie­od­płat­ne­go kopio­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia przez wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wyko­na­niem tych dzieł. Do par­ty­tu­ry Mszy F‑dur op. 41 załą­czo­na jest ponad­to pły­ta z nagra­niem tego utwo­ru z kon­cer­tu, któ­ry odbył się 17 mar­ca 2010 roku w cyklu „Środa na Okólniku” i był jed­nym z wyda­rzeń zwią­za­nych z obcho­da­mi 200-lecia Uczelni. Podczas roz­mo­wy przy kawie JM Rektor poin­for­mo­wał Pana Prezydenta i Jego Małżonkę o pla­no­wa­nej i reali­zo­wa­nej roz­bu­do­wie oraz moder­ni­za­cji gma­chów UMFC w Warszawie i w Białymstoku.