ŚWIĘTO UCZELNI - nadanie medali Magna cum Laude i wręczenie stypendiów Soci­été Générale

Nada­nie medali Magna cum Laude oraz wrę­cze­nie sty­pen­diów Soci­été Générale

22 lutego 2013 r.

22 lutego 2013 r.

Kapituła meda­lu pod prze­wod­nic­twem JM Rektora UMFC prof. zw. Ryszarda Zimaka przy­zna­ła tego­rocz­ne meda­le Magna cum Laude stu­dent­kom:

  • Annie Orlik (skrzyp­ce) z Wydziału Instrumentalnego
  • Joannie Freszel (śpiew) z Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Przedstawiciel Société Générale Sławomir Magdziarz odpo­wie­dzial­ny za komu­ni­ka­cję mar­ke­tin­go­wą i kon­takt z media­mi wrę­czył sty­pen­dia stu­den­tom UMFC:

  • Tomaszowi Ostaszewskimu
  • Patrykowi Sztabińskiemu
  • Ye Young Sohn