ŚWIĘTO UCZELNI

Uroczyste obchody Święta Uczelni

22 lutego 2013 r.

22 lutego 2013 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 22 lute­go 2013 r. na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odby­ły się uro­czy­stości zwią­za­ne z rocz­ni­cą uro­dzin patro­na uczel­ni. 

Na uro­czy­stość przy­było wie­lu zapro­szo­nych gości, m.in. dr Monika Smoleń, pod­se­kre­tarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Wik­tor Jędrze­jec, dyrek­tor Depar­ta­mentu Szkol­nic­twa Arty­stycz­nego i Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej w Mini­ster­stwie Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, prof. dr hab. Marek Rocki, w latach 1999–2005 rek­tor SGH, prze­wod­ni­czący Polskiej Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej, rek­to­rzy uczel­ni wyż­szych, dyrek­to­rzy szkół muzycz­nych, przed­sta­wi­ciele pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych i kul­tu­ral­nych.

Pro­gram uro­czy­sto­ści:

Hymn pań­stwowy
Wystą­pie­nie Rek­tora prof. zw. Ryszarda Zimaka
Uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
Wrę­cze­nie dyplo­mów dok­tora habi­li­to­wa­nego
Gaude Mater Polo­nia
Nadanie meda­li Magna cum Laude
Wrę­cze­nie sty­pen­diów Soci­été Générale stu­den­tom UMFC

Ogłoszenie Grand Prix Rek­tora oraz nada­nie meda­li UMFC
Uro­czy­sta fan­fa­ra (komp. M. Bembinow)

Część arty­styczna:

Fryderyk Chopin (1810–1849) — Sonata g‑moll op. 65 na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1846–47)

Allegro mode­ra­to
Scherzo. Allegro con brio
Largo
Finale. Allegro

Wykonawcy: Tomasz Strahl — wio­lon­cze­la, Agnieszka Przemyk-Bryła — for­te­pian