Powązki w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych

Powązki w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych

31 października 2012 r.

W dniu 31 paź­dzier­ni­ka br. w przed­dzień Dnia Wszystkich Świętych, zgod­nie z kil­ku­na­sto­let­nią tra­dy­cją repre­zen­tan­ci Uczelni zło­ży­li wień­ce na gro­bach rek­to­rów i zasłu­żo­nych pro­fe­so­rów spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzach war­szaw­skich.

JM Rektor prof. Ryszard Zimak oraz Prorektor prof. Klaudiusz Baran odwie­dzi­li dwie nekro­po­lie: Stare i Nowe Powązki, skła­da­jąc kwia­ty m.in. na gro­bach zało­ży­cie­li Uczelni – Józefa Elsnera oraz Wojciecha Bogusławskiego. Towarzyszyli im: pan Tomasz Ostaszewski – stu­dent Wydziału Instrumentalnego oraz pra­cow­nik Uczelni, pan Ireneusz Szymanik. Na gro­bach wybit­nych oso­bi­sto­ści zwią­za­nych z naszą Uczelnią poja­wia­ją się wień­ce z nazwą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a tym samym przy­po­mi­na­ją odwie­dza­ją­cym cmen­ta­rze, że Uczelnia ota­cza pamięć swych poprzed­ni­ków czcią i sza­cun­kiem. Wieniec zło­żo­no też na sym­bo­licz­nym gro­bie Rodziców nasze­go Patrona – Fryderyka Chopina.

Przy grobie Józefa ElsneraPrzy grobie Kazimierza SikorskiegoPrzy grobie Rodziców Fryderyka Chopina