WIZYTA JM REKTORA w Keimyung University

Wizyta JM Rektora prof. zw. Ryszarda Zimaka w Keimyung University

30 listopada -0001 r.

Na zapro­sze­nie Profesora Synn Ilhi – Prezydenta Keimyung University dok­to­ra hono­ris cau­sa naszej Uczelni, w dniach 24–27 paź­dzier­ni­ka 2012 r. w Daegu, Republika Korei (płd.) prze­by­wa­ła dele­ga­cja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina: JM Rektor – prof. Ryszard Zimak oraz Prorektor ds. zagra­nicz­nych i stu­denc­kich – prof. Ewa Iżykowska.

Wizyta ta, pod­czas któ­rej oma­wia­no nie­któ­re zagad­nie­nia doty­czą­ce współ­pra­cy obu Uniwersytetów w pro­wa­dze­niu wspól­ne­go pro­jek­tu Keimyung – Chopin Academy of Music, zbie­gła się z zakoń­cze­niem dru­giej edy­cji kon­kur­su pia­ni­stycz­ne­go Asia Pacific International Fryderyk Chopin Piano Competition. Obecna w dniach zakoń­cze­nia kon­kur­su Pierwsza Dama RP – Pani Prezydentowa Anna Komorowska była Gościem pre­zy­den­ta Synn Ilhi. W pro­gra­mie Jej poby­tu w Daegu było m.in. spo­tka­nie ze Stowarzyszeniem Pro Polonia, zwie­dze­nie kam­pu­su Keimyung University, gdzie odby­ła się uro­czy­sta cere­mo­nia powi­ta­nia. Pani Prezydentowa Anna Komorowska odwie­dzi­ła tak­że College of Music, gdzie wizy­to­wa­ła zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez peda­go­gów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zło­ży­ła kwia­ty pod popier­siem Fryderyka Chopina, a w pobli­żu tego monu­men­tu zasa­dzi­ła drze­wo nazwa­ne Pinia Koreana Komorowska, któ­rym Keimyung University uczcił Jej pobyt w tej Uczelni. Kulminacją wizy­ty była uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom, w tym tak­że nagro­dy naszej Uczelni (2 miej­sce w kate­go­rii uczest­ni­ków star­szych). Warto dodać, że absol­went­ka naszej Uczelni, Pani Karolina Anna Nadolska zna­la­zła się w fina­le kon­kur­su.
W ser­wi­sie publi­ku­je­my kil­ka foto­gra­fii z tej wizy­ty.