ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie medalu Magna cum Laude i stypendiów Soci­été Générale

Wręczenie medalu Magna cum Laude i stypendiów Soci­été Générale

22 lutego 2012 r.

22 lutego 2012 r.

Rek­tor Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina prof. Stanisław Moryto przy­znał Medal Magna cum Laude za rok aka­de­mic­ki 2010/2011

  • Marcinowi Zdunikowi absol­wen­to­wi Wydziału Instrumentalnego.

Dyrek­tor Banku Soci­été Générale Tomasz Wirth wrę­czył corocz­nie przy­zna­wa­ne sty­pen­dia wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom naszej Uczelni. W tym roku sty­pen­dia otrzy­ma­li:

  • duet instru­men­tal­ny Weronika Tadzik — skrzyp­ce i Zuzanna Pawlaszek — for­te­pian za pro­jekt „Melancholijne skrzyp­ce”,
  • duet akor­de­ono­wy Paweł Janas i Maciej Frąckiewicz za pro­jekt „Baśnie, cza­ry i legen­dy”.