ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie orderów, odznaczeń i medali

Wręczenie orderów, odznaczeń i medali

22 lutego 2012 r.

22 lutego 2012 r.
Uroczyste Obchody Święta Uczelni

Ordery za wybit­ne zasłu­gi w upo­wszech­nia­niu kul­tu­ry muzycz­nej, za osią­gnię­cia w twór­czo­ści arty­stycz­nej i dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej nada­ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wrę­czył Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak. Ordery otrzy­ma­li:

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

  • prof. Stanisław MORYTO

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

  • Halina SZYSZKOWSKA

Odznaczenie w uzna­niu zasług dla kul­tu­ry pol­skiej przy­zna­ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wrę­czy­ła Wiceminister Monika Smoleń. Medal otrzy­mał:

SREBRNY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”

  • dr Krzysztof HEERING

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas w uzna­niu szcze­gól­nych zasług dla oświa­ty i wycho­wa­nia nada­ła meda­le nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim UMFC. Medale otrzy­ma­li:

MEDAL EDUKACJI NARODOWEJ

  • prof. Marian BORKOWSKI
  • prof. Roman LASOCKI
  • prof. Ryszard ZIMAK