Koncert PAMIĘCI PROFESORA ANTONIEGO KARUŻASA

Fotoreportaż z koncertu — 19 października 2011 r.

19 października 2011 r.

W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński przed­sta­wił lau­re­atów Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa.
Laureatami Konkursu zosta­li:

 • Krzysztof Salawa, Mateusz Irisik (II nagro­da)
  za nagra­nie: J. Haydn – Kwartet smycz­ko­wy G‑dur op. 77 nr 1,
  w wyko­na­niu: Anna Kaczmarek – I skrzyp­ce, Ewa Wacławczyk – II skrzyp­ce, Maria Jadziewicz – altów­ka, Joanna Kielar – wio­lon­cze­la
 • Robert Migas, Jacek Szyba (wyróż­nie­nie)
  za nagra­nie: Anonim (XII w.) – Pange melos lacri­mo­sum,
  w wyko­na­niu: zespół „Sabionetta” : Agnieszka Obst – fidel, Katarzyna Kalinowska – fidel, Wojciech Lubertowicz – bęben obrę­czo­wy

W czę­ści arty­stycz­nej zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły nagra­nia lau­re­atów Konkursu. W pro­gra­mie kon­cer­tu usły­sze­li­śmy rów­nież utwo­ry:

 • S. Esztényi – Muzyka kre­owa­na Pamięci Profesora Antoniego Karużasa, wyko­naw­ca: Szabolcs Esztényi – for­te­pian
 • R. Schumann – Arabeska C‑dur op. 18, Kinderszenen op. 15, F. Liszt – VI Rapsodia węgier­ska Des-dur S. 244/6, wyko­naw­ca: Wojciech Świtała – for­te­pian
 • A. Bauer – Duotone na wio­lon­cze­lę solo, O. Messiaen / opr. C. Duchnowski – Louange a l’immortalité de Jésus na wio­lon­cze­lę solo i war­stwę elek­tro­nicz­ną, wyko­naw­ca: Andrzej Bauer – wio­lon­cze­la
 • F. Chopin – 3 Mazurki, R. Schumann – Fantasiestücke op. 12, C. Debussy – 2 Preludia z cyklu Préludes, Livre II, wyko­naw­ca: Janusz Olejniczak – for­te­pian

Koncertowi towa­rzy­szy­ła wysta­wa poświę­co­na Profesorowi Antoniemu Karużasowi i Jego bli­skim. Kuratorem wysta­wy była Maja Skrzypczak.