Koncert KRZYSZTOF KOMEDA in memoriam

Fotoreportaż z koncertu Krzysztof Komeda in memoriam

24 sierpnia 2011 r.

11. Festi­wal Let­nie Wie­czory Muzyczne DZIEKANKA 2011
24 sierp­nia 2011 r., Sala Kon­cer­towa im. Józefa Elsnera

Wyko­nawcy: Paweł Gusnar – sak­so­fony, Tomasz Filip­czak – for­te­pian, Piotr Rodo­wicz — kon­tra­bas

W pro­gra­mie: utwo­ry Krzysz­tofa Komedy (1931−1969) (oprac. T. Filip­czak, P. Gusnar)

 • Do widze­nia, do jutra
  wią­zanka tema­tów z fil­mu „Do widzenia,do jutra” (1960, reż. J. Morgenstern)
 • Moja bal­lada (1958)
  Koły­sanka z fil­mu „Dziecko Rose­mary” (1968, reż. Roman Polański)
 • Zamy­śle­nie / Nie­ko­chana
  opra­co­wa­nie (Woj­cie­cha Majew­skiego) muzy­ki Komedy do fil­mu „Nie­ko­chana” (1965, reż. Janusz Nasfeter)
 • Kat­torna
  temat głów­ny z fil­mu „Kattorna”/„Kotki” (1965, reż. Hen­ning Carlsen)
 • Bal­lad for Bernt
  z fil­mu „Nóż w wodzie” (1961, reż. Roman Polański)
 • Szara kolę­da
  pio­senka ze spek­ta­klu „Śnia­da­nie u Tiffany’ego” (1966, reż. Jan Biczycki)
 • Ja nie chcę spać
  pio­senka ze spek­ta­klu „Śnia­da­nie u Tiffany’ego”