Koncert JERZY ARTYSZ ZAPRASZA

Koncert „Jerzy Artysz zaprasza”

20 lipca 2011 r.

11. Festi­wal Let­nie Wie­czory Muzyczne DZIEKANKA 2011
20 lipca 2011 r.

W kolej­ną śro­dę lip­ca br. w kon­cer­cie pt. „Jerzy Artysz zapra­sza” wystą­pi­li nastę­pu­ją­cy arty­ści: Jerzy Artysz – bary­ton, Anna Radzie­jew­ska – mez­zo­so­pran, Piotr Pie­ron – bas, Kata­rzyna Jan­kow­ska – for­te­pian, Michał Borzy­kow­ski — wio­lon­czela, Agnieszka Kar­wow­ska — flet.

W pro­gra­mie usły­sze­li­śmy utwo­ry: Stanisława Moniuszki, Manuela de Falli, Maurice Ravela, Ralpha Vaughana Wil­liamsa, Giuseppe Verdiego.
Z powo­du desz­czu kon­cert został prze­nie­sio­ny z dzie­dziń­ca Dziekanki do Sali Koncertowej im. Józefa Elsnera.