Koncert MISTRZOWSKIE INTERPRETACJE

Koncert „Mistrzowskie interpretacje”

6 lipca 2011 r.

11. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne DZIEKANKA 2011
6 lipca 2011 r.

Koncertem pt. „Mistrzowskie inter­pre­ta­cje” roz­po­czął się 11. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne Dziekanka 2011. Jak co roku licz­nie zgro­ma­dzo­ną publicz­ność powi­tał Dyrektor Artystyczny Festiwalu prof. Ryszard Zimak.

Szanowni Państwo!

Przed Wami kolej­na, jede­na­sta edy­cja wie­czo­rów muzycz­nych w Dziekance. Wyrażam radość, że Festiwal żyje i nadal cie­szy się sym­pa­tią Władz Warszawy, Kierownictwa Stołecznej Estrady oraz Rektoratu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wszystkim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do reali­za­cji tej impre­zy, waż­nej dla kul­tu­ry muzycz­nej Stolicy w cza­sie trwa­nia Polskiej Prezydencji w Europie, w imie­niu orga­ni­za­to­rów skła­dam gorą­ce i ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie.

Droga Publiczności!

To dzię­ki Waszej sta­łej obec­no­ści na kon­cer­tach festi­wa­lo­wych w cza­sie minio­nych 10 lat Festiwal uzy­skał swo­ją toż­sa­mość arty­stycz­ną i trwa­łe miej­sce w let­nim pej­za­żu muzycz­nym Warszawy. Dziękuję Wam za ser­ce skie­ro­wa­ne w stro­nę war­to­ścio­wej muzy­ki kame­ral­nej, pobrzmie­wa­ją­cej na prze­pięk­nym dzie­dziń­cu Dziekanki, pamię­ta­ją­cym cza­sy nauczy­cie­la — Józefa Elsnera i jego ucznia — Fryderyka Chopina.

Wyrażam prze­ko­na­nie, że tego­rocz­ne kon­cer­ty, acz­kol­wiek ogra­ni­czo­ne w swo­jej ilo­ści, przy­nio­są nowe, nad wyraz pięk­ne dozna­nia tak arty­stycz­ne, jak i este­tycz­ne.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku,

prof. Ryszard Zimak