Sesja naukowa KSZTAŁCENIE SŁUCHU - DOKONANIA - PERSPEKTYWY

Omówienie i fotoreportaż z Sesji Naukowej
Kształcenie słuchu — Dokonania — Perspektywy

2 kwietnia 2011 r.

2–3 kwietnia 2011 r.

W dniach 2–3 kwiet­nia w Audytorium im. K. Szymanowskiego odby­ła się Sesja nauko­wa „Kształcenie słu­chu – Dokonania – Perspektywy” zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji 15-lecia dzia­łal­no­ści Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu.
Jej celem było zapo­zna­nie szer­sze­go gro­na osób z gene­zą, struk­tu­rą i dotych­cza­so­wym dorob­kiem Katedry, któ­ra zrze­sza spe­cja­li­stów z zakre­su kształ­ce­nia słu­chu z sied­miu wyż­szych uczel­ni muzycz­nych w Polsce. Obrady otwo­rzył rek­tor UMFC prof. Stanisław Moryto, któ­ry pod­kre­ślił doko­na­nia Katedry i życzył jej dal­szych suk­ce­sów. Prof. Danuta Dobrowolska-Marucha w refe­ra­cie wpro­wa­dza­ją­cym nakre­śli­ła histo­rię powsta­nia Katedry, scha­rak­te­ry­zo­wa­ła zespo­ły peda­go­gów z poszcze­gól­nych uczel­ni, oraz przed­sta­wi­ła obsza­ry dzia­łal­no­ści nauko­wej, dydak­tycz­nej i kon­sul­ta­cyj­nej w minio­nym 15-leciu. W prze­rwie kon­fe­ren­cji pod­ję­to zapro­szo­nych gości lamp­ką wina w Sali Senatu. Toast wygło­sił pro­rek­tor ds. dydak­tycz­nych prof. Ryszard Cieśla. Wieczorem po pierw­szym dniu obrad odby­ło się spo­tka­nie człon­ków i sym­pa­ty­ków Katedry w klu­bie „Gama”. Na zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji człon­ko­wie Katedry wyra­zi­li podzię­ko­wa­nia dla prof. Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, któ­ra kie­ru­je Katedrą od momen­tu jej powsta­nia, za przy­czy­nie­nie się do inte­gra­cji śro­do­wi­ska i inspi­ra­cje dla wie­lu ini­cja­tyw nauko­wych i dydak­tycz­nych.
Sesji towa­rzy­szy­ła wysta­wa doku­men­tu­ją­ca cało­kształt dzia­łal­no­ści Katedry (do obej­rze­nia we foy­er Sali Koncertowej). Przedstawiono na niej m. in. kro­ni­kę dzia­łal­no­ści Katedry, publi­ka­cje z zakre­su kształ­ce­nia słu­chu, pla­ka­ty i zdję­cia z kon­fe­ren­cji nauko­wych.
Zorganizowano rów­nież dwa sto­iska wydaw­ni­cze, któ­re cie­szy­ły się dużym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków.
Konferencja zgro­ma­dzi­ła ponad 100 uczest­ni­ków. Obecni byli: pro­fe­so­ro­wie UMFC i innych uczel­ni, m.in. Jerzy Bauer, Ludwik Bielawski, Maria Manturzewska, Andrzej Rakowski, Krzysztof Szlifirski, Nikodem Wołk-Łaniewski, Andrzej Miśkiewicz, Wojciech Jankowski, Barbara Kamińska, dyrek­tor Europejskiego Centrum Muzycznego im. K. Pendereckiego – Adrianna Poniecka-Piekutowska, przed­sta­wi­cie­le CEA i CENSA, nauczy­cie­le szkół muzycz­nych, stu­den­ci.

Program Sesji (pdf)