ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie Grand Prix Rektora

Wręczenie Grand Prix Rektora

22 lutego 2011 r.

22 lutego 2011 r.

Pod­czas uro­czy­stych Obcho­dów Święta Uczelni w dniu 22 lute­go 2011 r.  wrę­czono Grand Prix Rek­tora Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Chopina. Syl­wetki tego­rocz­nych lau­re­atów nagro­dy Grand Prix Rek­tora przed­sta­wił pro­rek­tor ds. arty­stycz­nych prof. Roman Lasocki. Prof. Sta­ni­sław Moryto wyróż­nił tą nagro­dą:

  • prof. dr hab. med. Barbarę Lubiszewską
  • prof. Andrzeja Wróbla